KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล

Wipada Kunaviktikul

ตำแหน่ง : ศาสตราจารย์ เชี่ยวชาญพิเศษ (พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ)
สังกัด : กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
โทรศัพท์ : +66 53 935-011
อีเมล์ : wipada.ku@cmu.ac.th

งานบริหาร

 • คณบดี , คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณบดี , สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์ , คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการโครงการร่วมวิจัย

เอกสารวิชาการ

วารสารวิชาการ

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในคณะฯ(มีวาระการดำเนินงาน)

กรรมการภายในคณะฯ(ไม่มีวาระการดำเนินงาน)

วิทยากร/กรรมการวิชาการนอกสถาบัน

บริการวิชาการ


  กรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
 • 15 สิงหาคม 2561 ,คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร, สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 สิงหาคม 2561 ,คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร, สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 - 8 สิงหาคม 2557 ,ประธานผู้ประเมินคุณภาพภายใน, สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,ไทย
 • 23 มิถุนายน 2557 - 23 มิถุนายน 2558 ,คณะกรรมการประเมินความพร้อมของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ในการเข้ารับเป็นสถาบันสมทบ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 - 20 สิงหาคม 2556 ,ประธานคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชาของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค, มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 20 - 22 เมษายน 2556 ,เป็นประธานประเมินตรวจเยี่ยม, สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ,ไทย
 • 18 - 19 มีนาคม 2556 ,ประธานประเมิน, สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ,ไทย
 • 19 - 20 มิถุนายน 2555 ,ประธานคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ,ไทย
 • 4 - 5 กรกฏาคม 2554 ,ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,ไทย
 • 22 - 23 มิถุนายน 2554 ,ประธานคณะผู้ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันฯ , สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 2 - 3 สิงหาคม 2553 ,ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ,ไทย
 • 1 - 2 กรกฏาคม 2553 ,ประธานคณะกรรมการประเมินตรวจสอบคุณภาพภายใน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ,ไทย

  ผู้เชี่ยวชาญ
 • 16 - 17 ธันวาคม 2562 ,ผู้เชี่ยวชาญในการประชุม Expert Group Consultation เพื่อทบทวนและสรุปทิศทางกลยุทธ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการผดุงครรภ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปี ค.ศ.2019 – 2023, องค์การอนามัยโลก (World Health Organization South-East Asia) ,ไทย

  ที่ปรึกษาโครงการ
 • 28 พฤศจิกายน 2561 ,โครงการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่, โครงการยกระดับความรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 มิถุนายน 2561 ,ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 สิงหาคม 2560 ,โครงการวิจัย การพัฒนาระบบครอบครัวอุปถัมภ์และการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้เสพติดเมทแอมเฟตามีน , โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 มิถุนายน 2557 - 24 กันยายน 2557 ,แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการดำเนินงาน , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 - 20 ตุลาคม 2556 ,ที่ปรึกษา และคณะกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันเปตองมหากุศล เพื่อหารายได้สมทบ "กองทุนหมอเจ้าฟ้า" ประจำปี 2556, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 มิถุนายน 2556 - 11 มิถุนายน 2557 ,ที่ปรึกษาและคณะกรรมการดำเนินงาน "วันมหิดล" "ประจำปี 2556", คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 ธันวาคม 2555 ,คณะที่ปรึกษาสมาคมพยาบาลด้านผู้สูงอายุ, สมาคมพยาบาลด้านผู้สูงอายุ ,ไทย
 • 31 พฤษภาคม 2554 ,โรคแผลกระเพาะอาหารทุลุ : ตัวบ่งชี้การวินิจฉัย การทำนายทางคลินิก ผลลัพธ์ทางคลินิกและตัวบ่งชี้พยากรณ์โรค, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  กรรมการอื่นๆ
 • 28 พฤศจิกายน 2559 - 27 พฤศจิกายน 2563 ,กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทหัวหน้าส่วนงาน, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 ธันวาคม 2557 ,คณะกรรมการจัดงาน "50 ปี มช. ร่วมปั่นสานความดี ตามรอยพ่อ", มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 กันยายน 2557 - 16 กันยายน 2558 ,ที่ปรึกษาการจัดการแข่งขันเปตองมหากุศล เพื่อหารายได้สมทบ "กองทุนหมอเจ้าฟ้า" ประจำปี 2557, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 กรกฏาคม 2557 - 30 กรกฏาคม 2558 ,คณะทำงานจัดงาน LANNA EXPO 2014 (เพิ่มเติม), กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน) ,ไทย
 • 1 - 15 มิถุนายน 2555 ,ให้บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปปฏิบัติงาน ณ กรุงเทพมหานคร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 เมษายน 2552 ,คณะกรรมการจัดประชุมการวิจัยทางการพยาบาล, สภาการพยาบาล ,ไทย

  ผู้ตรวจสอบเครื่องมือ(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ)
 • 21 มกราคม 2558 ,ปัจจัยการทำนายการใช้ผลการวิจัยในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ, คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 • 11 มิถุนายน 2557 ,ป้จจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการลาออกจากวิชาชีพของพยาบาลในโรงพยาบาลรัฐ, คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 • 16 มกราคม 2556 ,การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อน, วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ,ไทย
 • 16 มกราคม 2556 ,พิจารณาตรวจอ่านและประเมินบทความ, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 • 30 ตุลาคม 2555 ,พิจารณาผลงานวิชาการระดับรองศาสตราจารย์, วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ,ไทย
 • 18 กันยายน 2555 ,ปัจจัยทำนายการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเขตภาคเหนือ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 มีนาคม 2555 ,การศึกษาประสบการณ์และกระบวนการไปทำงานต่างประเทศของพยาบาลไทย, สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 17 สิงหาคม 2554 ,บทความวิจัย เรื่อง กลยุทธ์การบริหารอัตรากำลังในอุดมคติของผู้บริหารทางการพยาบาล โรงพยาบาลทั่วไปในภาคใต้, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 31 พฤษภาคม 2554 ,สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 4 พฤษภาคม 2554 ,การพัฒนารูปแบบการโค้ช เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์พยาบาล ที่ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 18 พฤศจิกายน 2553 ,วิพากษ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554), คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ,ไทย
 • 12 ตุลาคม 2553 ,การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการพยาบาลและการผดุงครรภ์แห่งชาติ พ.ศ. 2540-2549, กองบรรณาธิการวารสารสภาการพยาบาล ,ไทย
 • 12 ตุลาคม 2553 ,การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อผลิตนักศึกษาเป็นผู้นำในการสร้างเสริมสุขภาพของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กองบรรณาธิการวารสารสภาการพยาบาล ,ไทย
 • 4 ตุลาคม 2553 ,Nursing Service Quality as Perceived by Nurses and Patients in the Tertiary Care Hospital, Maldives, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • 23 ธันวาคม 2559 ,ประธานอนุกรรมการในคณะกรรมการสอบสวนกรณีผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ถูกกล่าวโทษว่าประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 18 มกราคม 2559 ,ผู้ทรงคุณวุฒิในการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ), คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 22 ตุลาคม 2558 ,ผู้ทรงคุณวุฒิในฐานะผู้แทนจากสภาการพยาบาล การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,ไทย
 • 19 ตุลาคม 2558 ,ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ,ไทย
 • 24 กันยายน 2558 ,วิพากษ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554), คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ,ไทย
 • 4 กุมภาพันธ์ 2558 ,กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลั่นกรอง, กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 8 เมษายน 2557 - 8 เมษายน 2558 ,ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของนายรุ่งศักดิ์ ศิรินิยมชัย ขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 23 เมษายน 2556 ,ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 24 สิงหาคม 2554 ,ผู้ทรงคุณวุฒิปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 30 - 31 มีนาคม 2554 ,ประธานคณะผู้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษา, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 29 เมษายน 2553 ,วิพากษ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ,ไทย

  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพนอกสถาบัน
 • 5 พฤศจิกายน 2561 ,คณะกรรมการตรวจประเมินความพร้อมของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ เป็นสถาบันสมทบ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 มิถุนายน 2561 ,กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี, วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ,ไทย
 • 8 - 9 พฤษภาคม 2561 ,ประธานคณะทำงานตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันฯ, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 8 กุมภาพันธ์ 2561 ,กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ ในการขอกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ,ไทย
 • 7 เมษายน 2560 ,ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการประจำมหาวิทยาลัยพายัพ ครั้งที่ 2/2560 , มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 4 - 5 เมษายน 2560 ,เป็นประธานคณะทำงานตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 26 มกราคม 2560 ,ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ รายนางศรีสุดา วนาลีสิน, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,ไทย
 • 9 พฤศจิกายน 2559 ,คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการประจำวิทยาลัยเชียงราย, วิทยาลัยเชียงราย ,ไทย
 • 3 พฤศจิกายน 2558 ,กรรมการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 6 - 7 พฤษภาคม 2558 ,ตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาที่ครบกำหนดเงื่อนไขวาระการรับรองสถาบันการศึกษา, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 20 เมษายน 2558 ,ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งทางวิชาการ ครั้งที่ 39 (2/2558), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,ไทย
 • 27 มีนาคม 2558 ,เป็นผู้ประสานงานโครงการวิจัย ชุดโครงการที่ 6 เรื่องทักษะทางคลินิกที่จำเป็นของบัณฑิตพยาบาล, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 1 กุมภาพันธ์ 2558 - 1 กุมภาพันธ์ 2559 ,คณะกรรมการบริหารสมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค ประจำปี 2558-2559, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 22 มกราคม 2558 ,คณะกรรมการจัดงานพิธีประทานรางวัลพยาบาลดีเด่น พยาบาลผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสียงสูง ประทานเกียรติบัตรและหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์สาขาต่าง ๆ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2557, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 19 มกราคม 2558 ,คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,ไทย
 • 5 มกราคม 2558 - 5 มกราคม 2559 ,คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ภายใต้คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ,ไทย
 • 23 ธันวาคม 2557 - 23 ธันวาคม 2558 ,คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรผู้บริหารทางการพยาบาล : ระดับหัวหน้าพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2558, สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ,ไทย
 • 8 ธันวาคม 2557 - 8 ธันวาคม 2561 ,คณะกรรมการและคณะทำงานประชาสัมพันธ์ วาระ พ.ศ.2557-2561, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 22 พฤศจิกายน 2557 - 22 พฤศจิกายน 2559 ,กรรมการสภาวิชาการ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 - 23 ตุลาคม 2557 ,คณะกรรมการจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2557, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 31 กรกฏาคม 2557 - 31 กรกฏาคม 2558 ,คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 25 กรกฏาคม 2557 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 ,กองบรรณาธิการวารสาร Pacific Rim Int J Nurs Res วาระ พ.ศ.2557-2561, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 20 มิถุนายน 2557 - 20 มิถุนายน 2558 ,คณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกพยาบาลดีเด่นและคณะกรรมการกลั่นกรองพยาบาลดีเด่น และพยาบาลผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สูง ประจำปี 2557, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 18 มิถุนายน 2557 - 18 มิถุนายน 2558 ,คณะอนุกรรมการพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ และรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 18 มิถุนายน 2557 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 ,กองบรรณาธิการวารสารสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ.2557-2561, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 15 มกราคม 2557 - 15 มกราคม 2558 ,คณะกรรมการอำนวยการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สำหรับพยาบาลวิชาชีพ, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 20 ธันวาคม 2556 ,คณะกรรมการจัดการประชุม International Graduate Research Conference (IGRC 2013), บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 สิงหาคม 2556 ,คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ, มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 23 สิงหาคม 2556 ,คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ, มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 29 พฤษภาคม 2556 - 29 พฤษภาคม 2557 ,คณะกรรมการอำนวยการและคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินการจัดการประชุมวิชาการผู้บริหารและผู้นำการพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 2, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 22 เมษายน 2556 - 22 เมษายน 2557 ,คณะกรรมการกลั่นกรองพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2556, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 15 มีนาคม 2556 - 15 มีนาคม 2557 ,แต่งตั้งกองบรรณาธิการวารสาร Pacific Rim International Journal of Nursing Research, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 8 มีนาคม 2556 - 7 มีนาคม 2557 ,คณะกรรมการอำนวยการและคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินการจัดการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 5, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 1 มีนาคม 2556 - 1 มีนาคม 2557 ,แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค ประจำปี 2556-2557, สมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค ,ไทย
 • 11 กุมภาพันธ์ 2556 - 10 กุมภาพันธ์ 2557 ,คณะกรรมการพัฒนาระบบเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 มกราคม 2556 - 12 มกราคม 2558 ,คณะกรรมการบริหารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2556, สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ,ไทย
 • 1 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2560 ,กรรมการสภาการพยาบาล, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 17 พฤศจิกายน 2555 - 18 พฤศจิกายน 2556 ,อนุกรรมการสภาวิชาการ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 พฤษภาคม 2555 - 25 กุมภาพันธ์ 2557 ,กองบรรณาธิการที่ปรึกษาวารสารสภาการพยาบาล, กองบรรณาธิการวารสารสภาการพยาบาล ,ไทย
 • 26 เมษายน 2555 - 26 เมษายน 2556 ,คณะกรรมการกลั่นกรองพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2555 สาขาวิจัยทางการพยาบาล, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 31 มกราคม 2555 ,คณะทำงานจัดทำหลักสูตรเพื่อเตรียมการเข้าสู่ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิทางการพยาบาล, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 27 ตุลาคม 2554 ,คณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2554, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 25 ตุลาคม 2554 - 24 ตุลาคม 2555 ,คณะอนุกรรมการพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ และรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิผู้พิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 21 - 22 ตุลาคม 2554 ,คณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2554, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 6 กันยายน 2554 ,พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ประจำมหาวิทยาลัยพายัพ ครั้งที่ 3/2554, มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 22 สิงหาคม 2554 ,คณะกรรมการจัดประชุมเพื่อปรับปรุง Test Blueprint การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 9 สิงหาคม 2554 - 9 สิงหาคม 2555 ,คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำแผนพัฒนาการพยาบาลและการผดุงครรภ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 , สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 28 กรกฏาคม 2554 - 28 กรกฏาคม 2557 ,คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ, สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ,ไทย
 • 7 มิถุนายน 2554 ,คณะกรรมการกลั่นกรองพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2554, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 30 พฤษภาคม 2554 - 30 พฤษภาคม 2555 ,คณะทำงานปรับปรุงเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 9 พฤษภาคม 2554 - 9 พฤษภาคม 2555 ,ประธานคณะอนุกรรมการสืบหาข้อเท็จจริงฯ, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 30 เมษายน 2554 - 25 กุมภาพันธ์ 2557 ,อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการเครือข่ายความร่วมมือต่างประเทศ, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 10 กุมภาพันธ์ 2554 - 10 กุมภาพันธ์ 2555 ,คณะอนุกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 31 มกราคม 2554 - 31 มกราคม 2555 ,คณะทำงานจัดทำหลักสูตรผู้บริหารทางการพยาบาลระดับหัวหน้าหอผู้ป่วย/หน่วยงาน, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 31 มกราคม 2554 - 31 มกราคม 2555 ,คณะทำงานจัดทำหลักสูตรผู้บริหารทางการพยาบาล ระดับหัวหน้าพยาบาลฯ, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 31 มกราคม 2554 - 31 มกราคม 2555 ,คณะทำงานจัดทำหลักสูตรผู้บริหารทางการพยาบาล ระดับผู้อำนวยการ รพสต./หัวหน้าสถานีอนามัย, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 31 มกราคม 2554 - 31 มกราคม 2555 ,คณะทำงานจัดทำหลักสูตรผู้บริหารทางการพยาบาลระดับหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลเฉพาะสาขา/ผู้ตรวจการพยาบาลเฉพาะสาขา, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 17 ธันวาคม 2553 ,กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,ไทย
 • 24 พฤศจิกายน 2553 ,กองบรรณาธิการวารสารการพยาบาลและสุขภาพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ,ไทย
 • 19 พฤศจิกายน 2553 ,ประชุมกองบรรณาธิการวารสาร Pacific Rim Intcrnational Journal of Nursing Research, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 21 กันยายน 2553 - 25 กุมภาพันธ์ 2557 ,คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมและรับรองคุณภาพการศึกษาพยาบาลและการผดุงครรภ์, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 1 กันยายน 2553 ,ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองพยาบาลดีเด่นประจำปี 2553 ครั้งที่ 1/2553, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 30 สิงหาคม 2553 - 22 ตุลาคม 2553 ,คณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2553, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 15 กรกฏาคม 2553 ,ผู้ร่วมผลิตชุดวิชา 51711 การจัดการคุณภาพการพยาบาล, สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโบทัยธรรมาธิราช ,ไทย
 • 5 กรกฏาคม 2553 ,ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 2/2553, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 10 มิถุนายน 2553 - 10 มิถุนายน 2554 ,คณะอนุกรรมการจริยธรรม, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 4 มิถุนายน 2553 - 4 มิถุนายน 2554 ,คณะกรรมการกลั่นกรองพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2553, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 4 มิถุนายน 2553 ,ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการประจำมหาวิทยาลัยพายัพ ครั้งที่ 1/2553, มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 1 มิถุนายน 2553 ,ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ 3/2553, สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ,ไทย
 • 11 พฤษภาคม 2553 - 10 มิถุนายน 2553 ,อนุกรรมการพัฒนาระบบการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 2 เมษายน 2553 - 2 เมษายน 2557 ,คณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาและหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ วาระ พ.ศ. 2553-2557, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 2 เมษายน 2553 - 25 กุมภาพันธ์ 2557 ,คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สภาการพยาบาล, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 2 เมษายน 2553 - 25 มีนาคม 2557 ,คณะอนุกรรมการเครือข่ายความร่วมมือต่างประเทศ, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 2 เมษายน 2553 - 25 กุมภาพันธ์ 2557 ,อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาและหลักสูตรพยาบาลศาสตร์, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 2 เมษายน 2553 - 25 กุมภาพันธ์ 2557 ,คณะอนุกรรมการดำเนินงานการสร้างเสริมศักยภาพผู้บริหาร และผู้นำทางการพยาบาล, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 2 เมษายน 2553 - 25 กุมภาพันธ์ 2557 ,คณะอนุกรรมการวิเทศสัมพันธ์, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 19 มีนาคม 2553 ,ประเมินผลงานทางวิชาการในการขอตำแหน่งทางวิชาการ, มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 15 มีนาคม 2553 - 15 มีนาคม 2557 ,กรรมการที่ปรึกษาของคณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2553-2557, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2553 ,คณะผู้ประเมินสถาบันการศึกษาเดินทางไปตรวจเยี่ยม, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 2 - 4 พฤศจิกายน 2552 ,แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินการจัดประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 4, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 21 ตุลาคม 2552 ,คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมประชุมวิชาการฯ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2552, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 8 ตุลาคม 2552 ,ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันฯ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ,ไทย
 • 20 กรกฏาคม 2552 - 20 กรกฏาคม 2553 ,คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อ MRA, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 8 สิงหาคม 2551 - 8 มกราคม 2552 ,คณะกรรมการศูนย์วิจัยกำลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์ สภาการพยาบาล, สภาการพยาบาล ,ไทย

  กรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 28 มีนาคม 2559 ,ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม, มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 28 เมษายน 2554 ,การพัฒนาต้นแบบศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสอนทางการพยบาลสำหรับวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก, คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 • 23 มีนาคม 2554 ,กรรมการสอบดุฎีนิพนธ์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย

  วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 10 กันยายน 2563 ,หัวข้อ “การจัดตั้งศูนย์วิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล กรณีศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มช.” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วิจัยโดยศูนย์วิจัยและนวัตกรรมครบวงจร” , คณะอนุกรรมการด้านการวิจัยและบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี อุดรธานี ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ,ไทย
 • 6 สิงหาคม 2563 ,“การสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืนด้วยระบบการนำองค์กรที่เข้มแข็ง” ในสัมมนาแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ , สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ,ไทย
 • 15 กรกฏาคม 2563 ,การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หน่วยงานที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC) ในโครงการประชุมสัมมนา หัวข้อ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หน่วยงานที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ , สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ,ไทย
 • 10 กรกฏาคม 2563 ,ศาสตร์พระราชา และการวิจัยเพื่อสร้างดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology ขอสาขาพยาบาลและสาธารณสุขที่ทันสมัยในยุคปัญญาประดิษฐ์เพื่อขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพสังคม ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12, มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ,ไทย
 • 18 มีนาคม 2563 ,วิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง “คุณค่าการพยาบาลในระดับนโยบาย” ในประชุมเชิงปฏิบัติการรางวัลศรีสังวาลย์ “ผลงานดี วิชาการเด่น สมคุณค่า พยาบาลไทย ครั้งที่ 4 : Nursing Research and Reinventing” , กองการพยาบาล ,ไทย
 • 6 - 7 ธันวาคม 2562 ,บรรยายเรื่อง “The Education and Clinical Practice of Thai Specialty Nurses และ Gerontological Nursing Practice of Elderly Care in Thailand”ประชุมวิชาการนานาชาติ The Third International Specialty Nurses Conference , Chinese Nursing Association and the American Nursing Association ร่วมกับ American Nurses Credentialing Center, Zhejiang Nursing Association, Sir Run Run Shaw Hospital, and the First Affiliated Hospital of Medical School of Zhejiang University ,สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • 4 พฤศจิกายน 2562 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการพยาบาลศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2 เรื่อง “เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้” หัวข้อ “การจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ยุค Education 4.0” , ที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.) ,ไทย
 • 10 ตุลาคม 2562 ,วิทยากรในการประชุมวิชาการนานาชาติ 5th International Nursing Conference and Nursing History and Development, School of Nursing, Mongolian National University Medical Sciences (MNUMS) ,ไทย
 • 19 - 21 กันยายน 2562 ,วิทยากรในการประชุม 2019 West China International Nursing Conference หัวข้อเรื่อง Inheritance & Innovation: Interdisciplinary Cooperation; Leadership & Development, West China School of Nursing, Sichuan University ,สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • 3 กันยายน 2562 ,วิทยากร การประชุมวิชาการนานาชาติ ILKKM Regional Conference on Medical and Allied Health Science Education 2019 หัวข้อเรื่อง Collaborative investigation as a source for diagnostic innovation , Ministry of Health Malaysia ,มาเลเซีย
 • 17 สิงหาคม 2562 ,วิทยากรในการประชุม 2019 AAPINA & TWNA Joint International Conference หัวข้อเรื่อง Changes in Nursing Research, Education, and Practice: From Local to Global โดยจะบรรยายในหัวข้อเรื่อง Changes in nursing leaderships in research, education, and practice acro, Asian American Pacific Islander Nurses Association ,ไต้หวัน
 • 30 มิถุนายน 2562 ,วิทยากรในการประชุม ICNM (International Centre on Nurse Migration) Symposium at International Council Nurse Singapore 2019 Congress หัวข้อเรื่อง ASEAN: The impact of nurse recognition and mobility agreement : Asia and beyond, CGNFS (Commission on Graduates on Graduates of Foreign Nursing Schools) ,สิงคโปร์
 • 13 - 14 มิถุนายน 2562 ,วิทยากรในการประชุมวิชาการนานาชาติ Chinese Nursing Management Conference โดยจะบรรยายในหัวข้อเรื่อง Nursing Management Policy and Outcome , Journal of Chinese Nursing Management ,สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • 28 - 30 มีนาคม 2562 ,วิทยากรประชุมวิชาการนานาชาติ The Third International Specialty Nurses Conference หัวข้อวิชาการนานาชาติ The Third International Specialty Nurses Conference โดยจะบรรยายในหัวข้อเรื่อง Nursing Education and Clinical Practice in Thailand , The Chinese Nursing Association and the American Nursing Association ร่วมกับ American Nurses Credentialing Center, Zhejiang Nursing Association, Sir Run Shaw Hospital, and the First Affiliated Hospital of Medical School of Zhejiang University , -
 • 17 - 18 มกราคม 2562 ,บรรยายเรื่อง What Makes Mentorship Different ในการประชุมวิชาการ 22nd East Asian Forum on Nursing Scholars และ, East Asian Forum Scholars ,สิงคโปร์
 • 15 พฤศจิกายน 2561 ,หัวข้อ Global nursing Leadership ในการประชุม SIGMA Theta Tau International NU Chapter 60th Anniversary Celecration and 17th Annual Alumni Conference , School of Nursing, University of Alabama at Birmingham ,สหรัฐอเมริกา
 • 19 - 21 ตุลาคม 2561 ,การประชุม 2018 Peking University International Nursing Conference, Peking University School of Nursing ,สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564), สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,ไทย
 • 7 กรกฏาคม 2560 ,Evidence-Based Nursing : Challenges for Better Health of People, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,ไทย
 • 18 พฤษภาคม 2560 ,ทิศทางของวิชาชีพกับการส่งเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรมสู่ไทยแลนด์ 4.0, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ,ไทย
 • 3 - 4 พฤษภาคม 2560 ,หลักสูตร เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx Criteria) กับการบริหารจัดการวิทยาลัยพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ, มหาวิทยาลัยทักษิณ ,ไทย
 • 2 กุมภาพันธ์ 2560 ,Development of Quality in Eye care Service through Accessibility and Equity, สมาคมพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 15 กันยายน 2559 ,สรุปก้าวต่อไปในการพัฒนาผู้นำทางการพยาบาล, สมาคมพยาบาลเกียรติคุณไทย ,ไทย
 • 13 กรกฏาคม 2559 ,โครงการอบรมการเขียนบทความทางวิชาการ/บทความวิจัย, มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 4 กรกฏาคม 2559 ,Power of Paradigm shift : Strong Leadership Approach & The Critical Thinking Enrichment for Professional Nurses, สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ,ไทย
 • 31 พฤษภาคม 2559 ,ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก, สมาคมพยาบาลเกียรติคุณไทย ,ไทย
 • 3 สิงหาคม 2558 ,Health Policy Research Leading to Quality of Life และ contrilbution fo Nursing Graduate Education to Health Policy : Present and Future, สมาคมเกียรติคุณไทยและไฟ โอเมกา ,ไทย
 • 26 มิถุนายน 2558 ,คิดสร้างสรรค์สู่การพยาบาลที่เหนือความคาดหมาย, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,ไทย
 • 27 กุมภาพันธ์ 2558 ,Future Direction for Prevention and Management of Chronic Conditions, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 4 - 6 สิงหาคม 2557 ,Nursing Service System in the New Era, สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ,ไทย
 • 1 สิงหาคม 2557 ,การประชุมวิชาการ เรื่อง "อนาคตการจัดการการศึกษาดุษฏีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ของประเทศไทย", สมาคมพยาบาลเกียรติคุณไทยและไฟ โอเมกา ,ไทย
 • 4 กรกฏาคม 2557 ,มหาวิทยาลัยคุณภาพในทรรศนะของสภาวิชาการ, สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 เมษายน 2557 ,Celebrating the Present with the Prestiaious Legacy, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 30 เมษายน 2557 ,Celebrating the Present with the Prestigious Legacy, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 13 กุมภาพันธ์ 2557 ,การจัดการศึกษาแนวใหม่จากปัจจุบันสู่อนาคต : มุมมองผู้ใช้บัณฑิต, ที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.) ,ไทย
 • 18 ธันวาคม 2556 ,ผู้นำกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง, สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ,ไทย
 • 18 ธันวาคม 2556 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมผู้นำทางการพยาบาล (CNO) ต่อการพัฒนาการพยาบาลเขตบริการสุขภาพ, สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ,ไทย
 • 2 ธันวาคม 2556 ,ทิศทางการวิจัยด้านกำลังคน และการบริหารการพยาบาล, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 1 สิงหาคม 2556 ,ผู้นำทางการพยาบาลในศตวรรษที่ 21, สมาคมบริหารการพยาบาล ,ไทย
 • 1 สิงหาคม 2556 ,Regional Meeting on Strengthening Midwifery Education, WHO ,ไทย
 • 31 กรกฏาคม 2556 ,Regional Meeting on Strengthening Midwifery Education, WHO ,ไทย
 • 31 กรกฏาคม 2556 ,Regional Meeting on Strengthening Midwifery Education, WHO ,ไทย
 • 15 มิถุนายน 2556 ,ผู้นำกับการใช้ฐานข้อมูลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 2 พฤษภาคม 2556 ,Visibility of Nurses in Health Care System, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,ไทย
 • 22 กุมภาพันธ์ 2556 ,Sigma Theta Tau Intermational, address และ Thailand Honor Society, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 27 สิงหาคม 2555 ,คุณภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพ : ภารกิจของพยาบาล, สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 15 พฤศจิกายน 2554 ,คุณภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพ : ภารกิจของพยาบาล, สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 21 ตุลาคม 2554 ,คุณภาพการบริการ ความท้าทายของผู้นำทางการพยาบาล, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 23 สิงหาคม 2554 ,ประชุมเพื่อปรับปรุง Test Bleprint การสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์และเข้าร่วมประชุมจัดทำหลักสูตรผู้บริหารทางการพยาบาล, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 28 มิถุนายน 2554 ,การบริหารจัดการทางการพยาบาลสำหรับผู้บริหาร, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ,ไทย
 • 18 มีนาคม 2554 ,นโยบายและผลลัพท์ทางการพยาบาล, สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ,ไทย
 • 18 มีนาคม 2554 ,สองปรารถนา : ผู้นำกับความงามด้านนโยบายและผลลัพธ์ทางการพยาบาล, สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ,ไทย
 • 20 มกราคม 2554 ,Academic Benchmarking Experiences : A case study fo Faculty of Nursing, Chiang Mai, มหาวิทยาลัยคริสเตียน ,ไทย
 • 29 - 30 พฤศจิกายน 2553 ,การพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ตามมาตราฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สำหรับกรรมการพัฒนาหลักสูตร, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 5 ตุลาคม 2553 ,ความก้าวหน้าในอนาคตของวิชาชีพการพยาบาล, คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ,ไทย
 • 5 สิงหาคม 2553 ,ร่วมอภิปรายหัวข้อ Need to Develop New Leaders in Healthcare, สมาคมพัฒนาผู้นำด้านบริการสุขภาพแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 15 กรกฏาคม 2553 ,แนวคิด ทฤษฎีในการเสริมสร้างสุขภาพ : การพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ,ไทย
 • 17 - 18 มิถุนายน 2553 ,วิธีการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสาร และการนำเสนอในเวทีระดับชาติ/นานาชาติ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 กุมภาพันธ์ 2553 ,การดูแลสุขภาพทางปัญญา, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 - 3 ธันวาคม 2552 ,พยาบาลกับการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสุขภาพ, ศูนย์นโยบายและผลลัพท์ทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 • 27 พฤศจิกายน 2552 ,กลยุทธ์การสร้างคุณภาพงานบริการพยาบาล, สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 พฤศจิกายน 2551 ,ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการประจำปี 2551, สมาคมพยาบาลด้านผู้สูงอายุ ,ไทย

  วิทยากรภายในมหาวิทยาลัย
 • 26 พฤศจิกายน 2557 ,แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงร่างองค์กร และผลลัพธ์องค์กรหมวด 7, สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 มิถุนายน 2556 ,Transforming Nursing Care at Bedside, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 มกราคม 2555 ,การบริหารยุทธศาสตร์ทางการพยาบาลกับการเป็นประชาคมอาเซียน, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 พฤษภาคม 2554 ,The Need of Professional Nursing Development in Thailand, Institute of International Education-Southeast Asia ร่วมกับสภาการพยาบาล ,ไทย
 • 20 กุมภาพันธ์ 2554 ,ผู้นำสัมมนาทางวิชาการ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 กุมภาพันธ์ 2554 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 4, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 - 28 พฤศจิกายน 2552 ,สัมมนาพัฒนาองค์กร, คณะแพทยศาสตร์ ,ไทย

  วิทยากรภายในคณะ
 • 30 กรกฏาคม 2563 ,ทิศทางและนโยบายคณะพยาบาลศาสตร์ ในโครงการสัมมนางานบริหารทั่วไป ประจำปี 2563 , งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 23 มิถุนายน 2563 - 23 กรกฏาคม 2563 ,แนวทางการดำเนินการของคณะพยาบาลศาสตร์ ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 ในการสรุปผลการทำงานและประชุมวางแผนการทำงานภายหลังสถานการณ์โควิด-19 ศุนย์บริการพยาบาล, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 18 มิถุนายน 2563 ,แนวทางการดำเนินการของคณะพยาบาลศาสตร์ ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาต่างๆ , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 11 ตุลาคม 2555 ,การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) ชั้นปีที่ 1, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 กุมภาพันธ์ 2555 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 5, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 ตุลาคม 2554 ,โครงการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ ปีที่ 1, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 กุมภาพันธ์ 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 30 มกราคม 2553 ,อบรมหลักสูตรการอบรมเฉพาะทางบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 23 - 24 มกราคม 2553 ,อบรมหลักสูตรการอบรมเฉพาะทางบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 17 มกราคม 2553 ,อบรมหลักสูตรการอบรมเฉพาะทางบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 20 กันยายน 2552 ,อบรมหลักสูตรการอบรมเฉพาะทางบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 5 ตุลาคม 2563 , ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 72 (5/2563) , ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ 1 ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ , ไทย
 • 29 กันยายน 2563 , ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและเอกสารในการจัดการประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 6 ครั้งที่ 1/2563 , ห้องประชุมดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 สภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี , ไทย
 • 19 - 20 กันยายน 2563 , โครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 เรื่อง “การพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทาง Sustainable Development Goals : SDG” , โรงแรมดิเอ็มเพรส ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 18 กันยายน 2563 , เข้าเยี่ยมชมสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ รูปแบบการเรียนการสอนแบบ Work-based Education หารือความร่วมมือจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ และประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต , สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 11 กันยายน 2563 , รับพระราชทาน “รางวัลศรีสังวาลย์” ประจำปี 2562 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , อาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 9 กันยายน 2563 , สัมมนาจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา , โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 2 - 3 กันยายน 2563 , ประชุมนำเสนอโครงการวิจัยท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยววุฒิสภา , ห้องประชุม 1 ชั้น 14 อาคาร SM Tower และ สวนนงนุช , ไทย
 • 1 กันยายน 2563 , ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ประชุม THOHUN’s Deans and Partners ประจำปี 2563 , ห้องประชุม กลมมาศ ชั้น 6 โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพ , ไทย
 • 29 สิงหาคม 2563 , ประชุมระดมความคิดการขับเคลื่อนและการสังเคราะห์งานกลุ่มงานวิจัยท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 , อาคารอมรภูมิรัตน ชั้น 3 ห้อง 321 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
 • 24 สิงหาคม 2563 , ประชุม ทคพย. ครั้งที่ 3/2562 , สภาการพยาบาล อาคาร นครินทรศรี กระทรวงสาธารณสุข , ไทย
 • 24 สิงหาคม 2563 , ประชุมคณะกรรมการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติและเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาลแห่งชาติวาระ พ.ศ.2561-2565 ครั้งที่ 1/2563 , สภาการพยาบาล อาคาร นครินทรศรี กระทรวงสาธารณสุข , ไทย
 • 18 สิงหาคม 2563 , ประชุมเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยนวัตกรรมสู่จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศ , าคารอมรภูมิรัตน ชั้น 3 ห้อง 321 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
 • 17 สิงหาคม 2563 , ประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการท่องเที่ยว ในคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา เพื่อให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงาน ของคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจั , ห้องประชุม หมายเลข 308 ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) กรุงเทพฯ , ไทย
 • 15 สิงหาคม 2563 , เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2563 (ออนไลน์) , สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ , ไทย
 • 12 - 13 สิงหาคม 2563 , ประชุมเสวนาแนวทางการใช้กิจกรรมการวิ่งเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจิส่งเสริมสุขภาวะ และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ภายหลังการระบาดของโรคอุบัติใหม่ โควิด-19 , คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง , ไทย
 • 6 สิงหาคม 2563 , สัมมนาแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ “Thailand Quality Award 2019 , โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ จังหวัดกรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 3 สิงหาคม 2563 , ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 71 (4/2563) , ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ 1 ชั้น 6 ตึกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ , ไทย
 • 3 สิงหาคม 2563 , ประชุมเพื่อนำเสนอโครงการการพัฒนาระบบบริการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับแรงงานนอกระบบในชุมชน” , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) , ไทย
 • 31 กรกฏาคม 2563 , ประชุมคณะกรรมการพิจารณาพิจารณาตำแหน่งวิชาการประจำมหาวิทยาลัยพายัพ ครั้งที่ 3/2563 , มหาวิทยาลัยพายัพ , ไทย
 • 22 กรกฏาคม 2563 , ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 7/2563 , ห้องประชุมชั้น 5 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ , ไทย
 • 20 กรกฏาคม 2563 , ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา “ร่าง” ข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง Curriculum Design for Future Nurses and Health System , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 15 กรกฏาคม 2563 , ประชุมสัมมนา หัวข้อ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หน่วยงานที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class :TQC) ” , สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม , ไทย
 • 17 - 23 มิถุนายน 2563 , อบรมTQA Asessor Calibration 2020 (ออนไลน์) , สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ , ไทย
 • 12 - 13 มีนาคม 2563 , ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ร่าง” ข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่องการประกันคุณภาพและการรับรองสถาบันเพื่อการพัฒนาการศึกษาพยาบาล , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 7 มีนาคม 2563 , ประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) กลุ่ม Sport Tourism และ Spa , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 26 กุมภาพันธ์ 2563 - 26 เมษายน 2563 , ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 2/2563 และประชุมกองบรรณาธิการวารสารวิชาการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ , ห้องประชุมชั้น 5 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ , ไทย
 • 26 กุมภาพันธ์ 2563 , รับโล่เกียรติคุณ สมาพันธ์เครือข่ายจังหวัดดีเด่น ประจำปี 2562 , ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร และห้องพัชรกิติยาภา อาคารเฉลิมกระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 , สัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) เรื่อง กระทรวงอว. กับการขับเคลื่อนมช. , โรงแรมวังใต้ , ไทย
 • 20 กุมภาพันธ์ 2563 , เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 , ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201-203 จังหวัดกรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2563 , สัมมนาในโอกาสครบรอบ 25 ปี สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ หัวข้อ “International Forum on Transforming Productivity for Tomorrow Success” , ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201-203 จังหวัดกรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 14 กุมภาพันธ์ 2563 , ประชุม ทคพย. ครั้งที่ 1/2563 , โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ , ไทย
 • 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2563 , ประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “มาตรฐานและแนวทางการประเมินตามเกณฑ์ EdPEx (EdPEx Assessor Calibration) ” , โรงแรมจูรี พาร์ค กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 5 กุมภาพันธ์ 2563 , ร่วมแถลงข่าวผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562 , ห้องประชุม 601 ชั้น 6 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม , ไทย
 • 3 กุมภาพันธ์ 2563 , ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 68 (1/2563) , ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ 2 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ , ไทย
 • 27 มกราคม 2563 , อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1 , ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 22 มกราคม 2563 , ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 , ห้องประชุมชั้น 5 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ , ไทย
 • 16 มกราคม 2563 , ร่วมงานเสวนา TQA Journey: Change in Criteria 2020-2021 , ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิ เอมเมอร์รัลด์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 25 ธันวาคม 2562 , ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 10/2562 , ห้องประชุมชั้น 5 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ , ไทย
 • 19 ธันวาคม 2562 , ร่วมพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและงานเลี้ยงขอบคุณผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติประจำปี 2562 , โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ , ไทย
 • 11 ธันวาคม 2562 , ประชุมพิจารณาสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เพื่อพิจารณากำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 1 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ , ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
 • 5 - 7 December 2019 , ประชุมวิชาการนานาชาติ The Third International Specialty Nurses Conference , ณ เมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , China
 • 1 - 2 ธันวาคม 2562 , ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 67 (6/2562) และฟังการบรรยาย เรื่อง “จริยธรรมและจรรยาบรรณในการขอตำแหน่งทางวิชาการ” ใ , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ , ไทย
 • 29 พฤศจิกายน 2562 , ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานวิชาการสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ , ห้องประชุมงานประสานงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 11 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ , ไทย
 • 29 พฤศจิกายน 2562 , ประชุมหารือพัฒนาแนวทางดูแลสุขภาพของแรงงานนอกระบบโดยบุคลากรสาธารณสุข , ห้องประชุม 320 ชั้น 3 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ซอยงามดูพลี กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 21 - 22 November 2019 , ศึกษาดูงานด้านการพยาบาล ในรัฐ Maryland และ รัฐใกล้เคียง , สหรัฐอเมริกา , United States Of America
 • 16 - 20 November 2019 , ประชุม Biennial Convention ครั้งที่ 45 หัวข้อ “Connect. Collaborate. Catalyze.” , สหรัฐอเมริกา , United States Of America
 • 9 - 10 พฤศจิกายน 2562 , ประชุมและสัมมนาการนำเสนอผลการศึกษาของแผนงานวิจัย เรื่อง “การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้สู่การเป็นผู้นำการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในระดับสากล” , เดอะวิจิตรรีสอร์ทภูเก็ต และ ห้องประชุมดาราออดิชั่น โรงแรมดารา จังหวัดภูเก็ต , ไทย
 • 6 พฤศจิกายน 2562 , ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานวิชาการสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ , ห้องประชุมงานประสานงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 11 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ , ไทย
 • 28 October 2019 - 1 November 2019 , ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการการบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ , ประเทศสมาพันธรัฐสวิสและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี , Switzerland
 • 3 - 5 ตุลาคม 2562 , ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ขั้นที่ 2 (Consensus Review) , โรงแรมแลนด์ มาร์ค ถ.สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 27 - 28 September 2019 , ศึกษาดูงานและเก็บข้อมูลแผนงานวิจัยการพัฒนาสปาล้านนาสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ , Korean Spa Wellness Society ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี , Korea
 • 19 - 21 September 2019 , การประชุม 2019 West China International Nursing Conference , เมืองเฉินตู มณฑลเสฉวน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , China
 • 17 กันยายน 2562 , ประชุมเพื่อนำเสนอรายงานความก้าวหน้าในโครงการวิจัย เรื่อง “ชุดโครงการการบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ (ปีที่ 1)” , ห้องประชุม 1 อาคาร 1 SM Tower กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 13 กันยายน 2562 , ศึกษาดูงานองค์กรที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) , ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 9 กันยายน 2562 , ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 "สู่ศตวรรษที่ 2 การสาธารณสุขไทย เพื่อคนไทยสุขภาพดี" , โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี , ไทย
 • 6 - 7 กันยายน 2562 , ประชุมหารือแนวทางการดำเนินการวิจัยและระดมความคิดเห็น โครงการวิจัยภายใต้แผนชุดโครงการการบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ , ณ โรงแรม VIC3 พหลโยธิน ซอย 3 กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 3 - 4 September 2019 , ประชุมวิชาการนานาชาติ ILKKM Regional Conference on Medical and Allied Health Science Education 2019 , Berjaya Times Square Hotel, เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย , Malaysia
 • 2 กันยายน 2562 , ประชุมวิชาการ เรื่อง “การสร้างเสริมสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ: ท้าทายของผู้นำพยาบาล Health Promotion for NCDs: The Challenges of Nurse Leaders” , โรงแรม Prince Palace กรุงเทพฯ , ไทย
 • 28 - 29 สิงหาคม 2562 , ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานวิชาการสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ , ห้องประชุมงานประสานงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 11 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ฯ , ไทย
 • 28 สิงหาคม 2562 , ประชุมกองบรรณาธิการวารสารวิชาการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ , ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ , ไทย
 • 27 สิงหาคม 2562 , ลงนามข้อตกลง (MOU) ในการพัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็ก ร่วมกันระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรมอนามัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมดับบ้านดับเมื , โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 26 สิงหาคม 2562 , ประชุม ทคพย. ครั้งที่ 4/2562 , สภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี , ไทย
 • 26 สิงหาคม 2562 , ประชุม คณะกรรมการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติและเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาลแห่งชาติ วาระ พ.ศ.2561-2565 ครั้งที่ 2/2562 , ห้องประชุม ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 สภาการพยาบาล , ไทย
 • 24 สิงหาคม 2562 , ประชุมและรับฟังรายงานความก้าวหน้า โครงการ “ยกระดับขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพด้วยนวัตกรรมบริการบนรากฐานมรดกวัฒนธรรมและจิตบริการแบบไทย” ไตรมาสที่ 3 , องประชุม BEC7217 ชั้น 7 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร , ไทย
 • 23 สิงหาคม 2562 - 23 กันยายน 2562 , ประชุมนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการวิจัยเรื่อง “การจัดการโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชิงกอล์ฟเพื่อยกระดับสู่จุดหมายปลายทางท่องเที่ยวเชิงกอล์ฟระดับโลก (ปีที่ 1)” ไตรมาสที่ 3 , ห้องประชุมศูนย์วิจัยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรมเพื่อการค้าบนมุมมองของความยั่งยืน อาคาร 3 ชั้น 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 16 - 17 August 2019 , การประชุม 2019 AAPINA & TWNA Joint International Conference หัวข้อเรื่อง Changes in Nursing Research, Education, and Practice: From Local to Global , The Splendor Hotel, Taichung City ประเทศไต้หวัน สาธารณรัฐจีน , Taiwan
 • 9 - 11 สิงหาคม 2562 , ประชุม และเสนอแนะการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการแผนงาน ชุดโครงการ “การบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ” , มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต , ไทย
 • 9 สิงหาคม 2562 , ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ความก้าวหน้าแผลพัมนาคุณภาพของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเงิศ (Grow 62) (Midterm Review)" , สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม , ไทย
 • 6 สิงหาคม 2562 , ประชุมเพื่อนำเสนอโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือ 3 ฝ่าย (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) , ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , ไทย
 • 4 - 5 สิงหาคม 2562 , ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 65 (4/2562) และคณาจารย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งวิชาการ , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง , ไทย
 • 31 กรกฏาคม 2562 , ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ , ห้องประชุมชั้น 5 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ , ไทย
 • 30 กรกฏาคม 2562 , ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานเพื่อยืนยันผลการประเมินและให้ข้อมูลป้อนกลับแก่หน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น (Screening) ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ: EdPEx 200 รุ่นที่ 6 พ.ศ.2561 , ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ จ.สงขลา , ไทย
 • 11 กรกฏาคม 2562 , ถวายปริญญากิตติมาศักดิ์์แด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี , กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 5 กรกฏาคม 2562 , ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ของวิทยาลัยเชียงราย , ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทายาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 30 June 2019 , ประชุม ICNM (International Centre on Nurse Migration) Symposium at International Council Nurse Singapore 2019 Congress , สาธารณรัฐสิงคโปร์ , Singapore
 • 26 มิถุนายน 2562 , ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 5/2562 , สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ , ไทย
 • 24 มิถุนายน 2562 , ประชุมที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.) , โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ , ไทย
 • 21 - 23 มิถุนายน 2562 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 , โรงแรมเดอะริเวอร์รี บายกะตะ อ.เมือง จ.เชียงราย , ไทย
 • 20 มิถุนายน 2562 , พิธีปิดอบรมหลักสูตร International Training Course on Subsainable Community Health Development though Community Health Volunteers: Monitoring, Evaluation and Supervision , กระทรวงต่างประเทศ , ไทย
 • 18 มิถุนายน 2562 , ประชุมเพื่อนำเสนอรายงานความก้าวหน้าในโครงการวิจัย เรื่อง “ชุดโครงการการบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ (ปีที่ 1)” , SM Tower กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 17 - 18 มิถุนายน 2562 , อบรมหลักสูตร TQA Assessor Calibration 2019 รอบที่ 3 , โรงแรมโกลเด้นทิบลิป ซอฟเฟอรีน กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 13 - 14 June 2019 , ประชุมวิชาการนานาชาติ Chinese Nursing Management Conference , เมืองกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , China
 • 5 มิถุนายน 2562 , ประชุมเพื่อหารือในประเด็นร่วมกัน โครงการวิจัย SPEARHEAD ด้านเศรษฐกิจกลุ่มบริการมูลค่าสูง: การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ , โรงแรม VIC3 กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 3 - 4 มิถุนายน 2562 , ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมให้กับผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในองค์การทางการศึกษาด้วนเกณฑ์ EdPEx (Consensus QA) , สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา , ไทย
 • 3 มิถุนายน 2562 , ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 64 (3/2562) , สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ , ไทย
 • 23 พฤษภาคม 2562 - 25 มิถุนายน 2562 , โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (team building and service mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร , จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี , ไทย
 • 17 พฤษภาคม 2562 , นำเสนอรายงานความก้าวหน้าในโครงการวิจัย เรื่อง “ชุดโครงการการบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ (ปีที่ 1)” , อาคาร SM Tower , ไทย
 • 15 พฤษภาคม 2562 , ประชุมอนุกรรมการจัดการประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติชุดที่ 1-5 , ห้องประชุมคุณอุดม สุภาไตร ชั้น 3 อาคารนครินทรศรี ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี , ไทย
 • 15 พฤษภาคม 2562 , เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในงานประชุมวิชาการวันพยาบาลสากล , โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพ , ไทย
 • 14 พฤษภาคม 2562 , ประชุม คณะกรรรมการกำลังคนด้านสุขภาพ ครั้งที่ 2 /2562 , ห้องประชุมสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ภายในกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี , ไทย
 • 13 พฤษภาคม 2562 , เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฯ และรับพระราชทานเข็มที่ระลึกจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ , ไทย
 • 29 เมษายน 2562 , ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ , สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ , ไทย
 • 3 เมษายน 2562 , ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 63 (2/2562) , สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา , ไทย
 • 29 มีนาคม 2562 , สัมมนาเตรียมความพร้อมผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 , โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพ , ไทย
 • 22 มีนาคม 2562 , ประชุม ทคพย. ครั้งที่ 2/2562 , สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช , ไทย
 • 21 มีนาคม 2562 , นำเสนอรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการบริหารแผนงาน (PC และ PPC) , โรงแรม VIC3 , ไทย
 • 21 มีนาคม 2562 , ประชุมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการบริหารแผนงาน (PC และ PPC) , โรงแรม VIC3 พหลโยธิน ซอย 3 , ไทย
 • 20 มีนาคม 2562 , ประชุมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ครั้งที่ 1 , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
 • 20 มีนาคม 2562 , ประชุมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ครั้งที่ 1 , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขต , ไทย
 • 18 มีนาคม 2562 , ประชุมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการบริหารแผนงาน (PC และ PPC) , อาคาร SM Tower , ไทย
 • 11 มีนาคม 2562 , ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ , อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ , ไทย
 • 27 กุมภาพันธ์ 2562 , ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 , สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ , ไทย
 • 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2562 , ประชุมติดตามผลและรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1แผนงานวิจัย เรื่อง "การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในพื่นที่ภาคใต้สู่การเป็นผู้นำการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในระดับสากล" (ปีที่ 1) , คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต , ไทย
 • 5 - 7 February 2019 , เข้าร่วมประชุม Regional meeting to strengthen nursing and midwifery education and services to improve reproductive, maternal and newborn health in South-East Asia Region ณ ประเทศอินเดีย , เมืองนิวเดลี , India
 • 2 กุมภาพันธ์ 2562 , ร่วมรับฟังการดำเนินการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการและข้อเสนอแนะโครงการ , คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร , ไทย
 • 29 มกราคม 2562 , ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2562 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 29 มกราคม 2562 , ประชุม ทคพย. ครั้งที่ 1/2562 , โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต , ไทย
 • 16 - 19 January 2019 , เป็นวิทยากรและประชุมวิชาการ 22nd East Asian Forum on Nursing Scholars และบรรยายเรื่อง What Makes Mentorship Different? ณ ประเทศสิงคโปร์ , สิงคโปร์ , Singapore
 • 10 - 11 มกราคม 2562 , ประชุม การพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในกลุ่มกิจกรรม มวยไทย ปั่นจักรยาน และวิ่ง สู่การท่องเที่ยวดิจิทัลของประเทศไทย , มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี , ไทย
 • 9 มกราคม 2562 , สัมมนา มาตรฐานและแนวทางการประเมินตามเกณฑ์ EdPEx , โรงแรมเซนจูรี่ ปาร์ค , ไทย
 • 25 ธันวาคม 2561 , ประชุมรับฟังนโยบายการดำเนินการวิจัยจากประธานบริหารแผนงาน , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
 • 17 - 19 ธันวาคม 2561 , อบรม การบริหารยุทธศาสตร์ หลักสูตร 2 , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 16 - 18 December 2018 , ประชุมวิชาการนานาชาติ The 8th Hong Kong International Nursing Forum 2018 International Council on Women's Health Issues Congress ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน , เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน , Hong Kong
 • 12 - 14 ธันวาคม 2561 , อบรม การบริหารยุทธศาสตร์ หลักสูตร 1 , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 ธันวาคม 2561 , ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 61 (6/2561) , สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา , ไทย
 • 29 พฤศจิกายน 2561 , เป็นผู้กราบทูลรายงานกิจการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เกี่ยวกับสถาบันสมทบ , โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ , ไทย
 • 28 พฤศจิกายน 2561 , ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 9/2561 , อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ , ไทย
 • 28 พฤศจิกายน 2561 , ประชุมเพื่อนำเสนอแผนการดำเนินงานวิจัย และรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารแผนงาน , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย , ไทย
 • 9 - 18 November 2018 , เจรจาความร่วมมือทางวิชาการและเยี่ยมชม , เป็นวิทยากร และเข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น Distinguished Alumni Award ของ UAB SON Sigma Nu and Alumni Leader ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา , University of Texas Health Sciences Center, University of Alabama at Birmingham , United States Of America
 • 7 พฤศจิกายน 2561 , ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 8/2561 , อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ , ไทย
 • 4 พฤศจิกายน 2561 , สัมมนาผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 31 ตุลาคม 2561 , ประชุมคณะกรรมการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติและเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาลแห่งชาติ วาระ พ.ศ.2561-2565 ครั้งที่ 2/2561 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 25 - 26 ตุลาคม 2561 , ประชุมวิชาการ เรื่อง การก้าวสู่ผู้นำสุขภาพโลก : พลังของพยาบาล , โรงแรมเอเชีย ราชเทวี , ไทย
 • 24 ตุลาคม 2561 , ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 7/2561 , อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ , ไทย
 • 18 - 21 October 2018 , เป็นวิทยากรในการประชุม 2018 Peking University International Nursing Conference ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , China
 • 12 - 14 October 2018 , เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองการครบรอบ 20 ปีของวารสารทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ และประชุมวิชาการ ณ ประเทศญี่ปุ่น , ประเทศญี่ปุ่น , Japan
 • 11 ตุลาคม 2561 , ประชุมเชิงปฏิบัติการแผนงาน Spearhead กลุ่มบริการมูลค่าสูง Wellness Toursim , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
 • 5 ตุลาคม 2561 , ประชุมเพื่อนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยต่อไป , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย , ไทย
 • 4 ตุลาคม 2561 , ประชุม ทคพย. ครั้งที่ 4/2561 , โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต , ไทย
 • 2 ตุลาคม 2561 , ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 6/2561 , สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาลงกรณ์ , ไทย
 • 22 - 26 September 2018 , เป็นวิทยากร/ประชุม และนำเสนอในการประชุม 2018 Annual Conference AAPINA ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา , เมือง Durham รัฐนอร์ทแคโรไลน่า , United States Of America
 • 11 กันยายน 2561 , ประชุมเพื่อนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยต่อไป , โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ , ไทย
 • 4 กันยายน 2561 , ประชุมคณะกรรมการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติและเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 27 - 29 August 2018 , เจรจาความร่วมมือทางวิชาการและร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ประเทศเมียนมา , เมือง Nay Pyi Day , Burma
 • 22 สิงหาคม 2561 , ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 5/2561 , สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาลงกรณ์ , ไทย
 • 21 สิงหาคม 2561 , ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ นางปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา , สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา , ไทย
 • 9 สิงหาคม 2561 , ร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 , โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ , ไทย
 • 6 สิงหาคม 2561 , ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 59 (4/2561) , สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา , ไทย
 • 31 กรกฏาคม 2561 , ประชุมคณะกรรมการกำลังคนสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 , อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข , ไทย
 • 30 - 31 กรกฏาคม 2561 , ประชุม การเตรียมความพร้อมให้กับผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในองค์การทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx , สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา , ไทย
 • 26 กรกฏาคม 2561 , ประชุม ทคพย. ครั้งที่ 2/2561 , โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต , ไทย
 • 20 กรกฏาคม 2561 , ประชุมเพื่อนำเสนอแนวคิดเบื้องต้นและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย , มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ , ไทย
 • 18 กรกฏาคม 2561 , รับรางวัลนักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง ส่วนภูมิภาค ภาครัฐ ประจำปี 2561 , โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ , ไทย
 • 18 กรกฏาคม 2561 , ประชุมคณะกรรมการพิจารตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 4/2561 , อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ , ไทย
 • 23 - 24 มิถุนายน 2561 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 เรื่อง การพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 19 - 23 June 2018 , เป็นวิทยากรและเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 7th Global Congress for Qualitative Health Research (GCQHR) ณ ประเทศเกาหลี , กรุงโซล , Korea
 • 14 มิถุนายน 2561 , ประชุมคณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ 7 ครั้งที่ 6/2561 , ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ , ไทย
 • 3 - 4 มิถุนายน 2561 , ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 58 (2/2561) และซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ไทย
 • 22 - 25 May 2018 , เป็นวิทยากรและเจรจาความร่วมมือ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , China
 • 18 - 20 พฤษภาคม 2561 , ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรแห่งสุขภาวะ , จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี , ไทย
 • 21 April 2018 - 3 May 2018 , ไปเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ iCOMOS 2018 (International Conference of One Medicine One Science) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา , ประเทศสหรัฐอเมริกา , United States Of America
 • 2 เมษายน 2561 , ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อการจัดทำแผนบูรณาการงานวิจัย Spearhead กลุ่มบริการมูลค่าสูง ฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า สกว. ปี 2562-2564 , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย , ไทย
 • 2 เมษายน 2561 , ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 57 (2/2561) , สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา , ไทย
 • 29 March 2018 - 1 April 2018 , เป็นประธานการประชุม Annual Meeting of the Southeast and East Asian Nursing Education and Research Network ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , เมืองเซี่ยงไฮ้ , China
 • 23 มีนาคม 2561 , ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 , อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ , ไทย
 • 21 มีนาคม 2561 , สัมมนา PIM's Work-based Education Forum ครั้งที่ 4 เรื่อง PIM & The Power of Education Networking การบริหารเครือข่ายทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการมีงานทำ และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ , สถาบันจัดการปัญญาวิวัฒน์ , ไทย
 • 3 - 4 มีนาคม 2561 , สัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ระดับอุดมศึกษาแนวใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 , โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ , ไทย
 • 26 กุมภาพันธ์ 2561 , ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2561 , สถาบันวิจัยระบบสาธารสุข , ไทย
 • 23 กุมภาพันธ์ 2561 , ประชุมคณะกรรมการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 23 กุมภาพันธ์ 2561 , ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาและหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 13 กุมภาพันธ์ 2561 , ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 , อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุุฬาภรณ์ , ไทย
 • 8 กุมภาพันธ์ 2561 , ร่วมเจรจาตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 , ห้องประชุมกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 5 กุมภาพันธ์ 2561 , ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 56 (1/2561) , สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา , ไทย
 • 26 มกราคม 2561 , ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษา และหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 26 มกราคม 2561 , ประชุมคณะกรรมการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 10 - 13 January 2018 , เป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการนานาชาติ 21st East Asian Forum of Nursing Scholars and 11th International Nursing Conference ณ ประเทศเกาหลี , กรุงโซล , Korea
 • 5 มกราคม 2561 , ประชุมและรับฟังคำชี้แจงเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์ พ.ศ.2560 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 22 - 23 ธันวาคม 2560 , Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 , กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 17 - 20 December 2017 , ประชุมวิชาการนานาชาติ 7th Hong Kong International Nursing Forum ณ เขตบริหารพิเศษแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน , เขตบริหารพิเศษแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน , China
 • 14 ธันวาคม 2560 , ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ 10/2560 , อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข , ไทย
 • 29 พฤศจิกายน 2560 , ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ , สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา , ไทย
 • 28 พฤศจิกายน 2560 , ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 4/2560 , สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ , ไทย
 • 23 - 26 November 2017 , เป็นวิทยากรเรื่อง Nursing Leading Global Health Advancement ณ Taiwan สาธารณรัฐจีน , Taiwan สาธารณรัฐจีน , Taiwan
 • 11 - 14 November 2017 , เข้าร่วมประชุมและเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการนานาชาติ 2017 Shanghai International Nursing Forum "Closing the Gap: Getting Knowledge to Practice in Geriatric Care" ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , School of Nursing, Nantong University , China
 • 9 - 10 พฤศจิกายน 2560 , ประชุมวิชาการ เรื่อง "เส้นทางสู่ผู้นำทางการพยาบาลในยุค Thailand 4.0" , โรงแรมมารวย การ์เด้น , ไทย
 • 1 พฤศจิกายน 2560 , ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใต้คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ 5/2560 , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , ไทย
 • 31 ตุลาคม 2560 , ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ครั้งที่ 3/2560 , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , ไทย
 • 25 ตุลาคม 2560 , ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาและหลักสูตรพยาบาล วาระ พ.ศ.2557-2561 ครั้งที่ 10/2560 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 22 ตุลาคม 2560 , เป็น Speaker หัวข้อ Nursing Research and Health Policy : Where We Are , โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ , ไทย
 • 19 ตุลาคม 2560 , ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ 8/2560 , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , ไทย
 • 15 - 17 ตุลาคม 2560 , ร่วมตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ขั้นที่ 2 , โรงแรมแลนด์มาร์ค , ไทย
 • 30 September 2017 - 9 October 2017 , เป็นผู้เขียนหนังสือวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา , Washington,Dc , United States Of America
 • 29 กันยายน 2560 , ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 3/2560 , สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ , ไทย
 • 19 - 23 September 2017 , ร่วมงานฉลองครบรอบ 100 ปีของ Peking Union Medical College และเป็นวิทยากรประชุมวิชาการนานาชาติ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , China
 • 8 กันยายน 2560 , ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2560 , สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ , ไทย
 • 8 กันยายน 2560 , ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 9/2560 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 30 สิงหาคม 2560 , ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ภายใต้คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ 4/2560 , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , ไทย
 • 26 สิงหาคม 2560 , ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารจัดการในยุค DIGITAL , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 24 สิงหาคม 2560 , ร่วมโครงการ CMU-KM Day ประจำปี 2560 "พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข" , หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 สิงหาคม 2560 , ร่วมเปิดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 ฟังปาฐกถาพิเศษ ศาสตร์พระราชา , โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลล์ , ไทย
 • 18 สิงหาคม 2560 , ประชุมคณะกรรมการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2560 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 18 สิงหาคม 2560 , ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาขอรับรองสถาบันการศึกษา ครั้งที่ 8/2560 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 26 - 30 July 2017 , เป็นวิทยากรเรื่อง Improving Health System's Resilience ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , China
 • 19 กรกฏาคม 2560 , ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ ทคพย. , โรงแรมอมารีดอนเมือง , ไทย
 • 14 กรกฏาคม 2560 , ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 7/2560 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 13 กรกฏาคม 2560 , ประชุมคณะกรรมการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2560 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 12 - 13 กรกฏาคม 2560 , อบรม เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ กับ การบริหารจัดการวิทยาลัยพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ , โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร์ จังหวัดสงขลา , ไทย
 • 24 - 25 มิถุนายน 2560 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560 เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4.0 , โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่ , ไทย
 • 23 มิถุนายน 2560 , ประชุม Executive policy maker : change agents , โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลล์ , ไทย
 • 22 - 23 มิถุนายน 2560 , อบรมหลักสูตร 2017 TQA Assessor Calibration , โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟ์เฟอริน กรุงเทพฯ , ไทย
 • 17 มิถุนายน 2560 , ประชุมคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดผลงานวิจัยดีเด่น ครั้งที 2/2560 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 16 มิถุนายน 2560 , ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาและหลักสูตรพยาบาล วาระ พ.ศ.2557-2561 ครั้งที่ 6/2560 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 11 - 12 มิถุนายน 2560 , ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 52 (3/2560) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต , ไทย
 • 3 มิถุนายน 2560 , สัมมนา "รวมใจ รวมพลัง 6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 25 May 2017 - 3 June 2017 , เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Barcelong ICN (International Council of Nursies) Congress 2017 ณ ประเทศสเปน , เมือง Barcelona , Spain
 • 19 พฤษภาคม 2560 , ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 5/2560 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 15 พฤษภาคม 2560 , ประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ 1/2560 , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , ไทย
 • 15 พฤษภาคม 2560 , ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2560 , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , ไทย
 • 27 เมษายน 2560 , ประชุม ทคพย. ครั้งที่ 1/2560 , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 3 เมษายน 2560 , ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 51 (2/2560) , สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา , ไทย
 • 22 - 29 March 2017 , เป็นวิทยากรในการประชุม AAPIN 14th Annual Conference ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา , Honolulu , United States Of America
 • 20 มีนาคม 2560 , ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2560 , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , ไทย
 • 8 - 11 March 2017 , เป็นวิทยากรในการประชุม 20th EAFONS Conference (Hong Kong) ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน , เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน , China
 • 27 กุมภาพันธ์ 2560 , อบรมโครงการก้าวย่างสู่ความเป็นเลิศอย่างมั่นใจไปกับ EdPEx ในหัวข้อ Work Process Desing , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 17 กุมภาพันธ์ 2560 , ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 2/2560 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 6 กุมภาพันธ์ 2560 , ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 50 (1/2560) , สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา , ไทย
 • 1 กุมภาพันธ์ 2560 , โครงการปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรที่บรรจุใหม่ และอาจารย์ที่กลับจากลาศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 27 มกราคม 2560 , ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาและหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 19 มกราคม 2560 , อบรม ผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์กรทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPex , โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพ , ไทย
 • 16 มกราคม 2560 , ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2560 , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , ไทย
 • 13 มกราคม 2560 , ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 1/2560 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 12 มกราคม 2560 , ประชุมคณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ , อาคารสุขภาพแห่งชาติ , ไทย
 • 23 ธันวาคม 2559 , ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 12/2559 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 22 ธันวาคม 2559 , ร่วมพิธีมอบใบประกาสเกียรติคุณ และงานเลี้ยงขอบคุณ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2559 , โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ , ไทย
 • 16 ธันวาคม 2559 , ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาและหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 12/2559 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 1 ธันวาคม 2559 , ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ , สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา , ไทย
 • 28 พฤศจิกายน 2559 , ไปรับทุนนักศึกษาพยาบาลของมูลนิธิแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคาราวคุณ , บริษัท ทีโอเอ เพนท์ (ประเทศไทย) จำกัด , ไทย
 • 24 - 26 November 2016 , เป็นวิทยากรเรื่อง Nursing Education in Thailand ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน , เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน , China
 • 8 - 19 November 2016 , ไปพัฒนาการดำเนินการด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ขององค์การอนามัยโลกประจำเอเชียตะวันออกเฉียงไต้ ณ ประเทศอินเดีย , New Delhi , India
 • 1 พฤศจิกายน 2559 , ประชุมหารือการวางแผนขับเคลื่อนคุณภาพไปสู่ระดับ 300 คะแนน และการหารือแนวทางในการพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน EdPEx200 , ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา , ไทย
 • 23 - 28 October 2016 , ประชุม The 9th Asia Pacific Action Alliance on Human Resources for Health (AAAH) Conference ณ ประเทศศรีลังกา , The Kingsbury Hotel เมืองโคลัมโบ , Sri Lanka
 • 17 - 19 ตุลาคม 2559 , ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติประจำปี 2559 ขั้น 2 , โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 14 ตุลาคม 2559 , ประชุมสภาการพยาบาล ครั้งที่ 10/2559 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 10 - 11 ตุลาคม 2559 , ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามข้อตกลงความร่วมมือดานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-มอ.-มช. "3 พลังเพื่อแผ่นดิน" ครั้งที่ 3 , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ไทย
 • 10 ตุลาคม 2559 , ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 48 (5/2559) , สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา , ไทย
 • 8 ตุลาคม 2559 , ประชุมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2560 , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 14 - 15 กันยายน 2559 , ประชุม Leadership Development Through Graduate Education, Research and Practice , โรงแรมมารวย การ์เด้น , ไทย
 • 5 - 10 กันยายน 2559 , ประชุมวิชาการนานาชาติ HealpAge Asia-Pacific Regional Conference 2016 The Economic Implications of Ageing ณ ประเทศเวียดนาม , เมืองฮานอย , ไทย
 • 30 สิงหาคม 2559 , ประชุม การนำใช้ปฏิบัติสู่การพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 29 สิงหาคม 2559 , ประชุม การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล , AVANI Khon Kaen Hotel & Convention Center ขอนแก่น , ไทย
 • 25 - 27 August 2016 , เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , เมืองเฉิงตู , China
 • 21 สิงหาคม 2559 , อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ครั้งที่ 2 , โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค , ไทย
 • 19 สิงหาคม 2559 , ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 8/2559 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 17 สิงหาคม 2559 , รับฟังปาฐกถาพิเศษ การขับเคลื่อนประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม , โรงแรมเซ็นทารา และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ , ไทย
 • 17 สิงหาคม 2559 , สัมมนา ทิศทางการดำเนินงานสมาพันธ์เครือข่ายจังหวัดปี 2559-2561 , โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว , ไทย
 • 8 สิงหาคม 2559 , ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 47 (4/2559) , สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา , ไทย
 • 30 กรกฏาคม 2559 , ประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2559 , โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอรีน , ไทย
 • 29 กรกฏาคม 2559 , ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 , มหาวิทยาลัยพายัพ , ไทย
 • 21 - 27 July 2016 , ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศ South Africa , Cape Town , South Africa
 • 7 กรกฏาคม 2559 , ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2559 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 29 June 2016 - 2 July 2016 , โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , Xiang-Ya School of Nursing Central South University and Unio Hospital of Tongji Medical University , China
 • 25 - 26 มิถุนายน 2559 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2565) , โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 มิถุนายน 2559 , ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ 5/2559 , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , ไทย
 • 17 มิถุนายน 2559 , ประชุมคณะกรรมการพิจารการขอรับรองสถาบันการศึกษาและหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 6/2559 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 17 มิถุนายน 2559 , ประชุม ทคพย. ครั้งที่ 2/2559 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 6 มิถุนายน 2559 , ประชุมคณะกรรมการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2559 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 1 - 3 June 2016 , ไปเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกของหลักสูตร Bachelor of Nursing Program NU1/12 Semester 8 (OSCE) ณ ประเทศมาเลเซีย , ณ Kuala Lumpur , Malaysia
 • 31 พฤษภาคม 2559 , สัมมนา การจัดการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 26 พฤษภาคม 2559 , ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาร่างแนวทางการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับพยาาบาลวิชาชีพในสถาบันบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ และระดับตติยภูมิ , โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น , ไทย
 • 26 พฤษภาคม 2559 , ประชุม แนวทางการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพและข้อเสนอเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพสำหรับวิชาชีพการพยาบาล , โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น , ไทย
 • 14 พฤษภาคม 2559 , ประชุม HSRI Retreat , โรงแรมเดอะสุโกศล , ไทย
 • 13 พฤษภาคม 2559 , ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 4/2559 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 23 - 30 April 2016 , ร่วมประชุม Global Actio on Transforming Health Workforce Education and Training towards Universal Health Coverage and Well-being of Humanity in the Developing World 2016-2030 ณ อิตาลี , Rockefeler Foundation Bellagio Centre , Italy
 • 21 เมษายน 2559 , ประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยกำลังคนด้านสุขภาพ ครั้งที่ 4/2559 , สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ , ไทย
 • 18 เมษายน 2559 , ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ 4/2559 , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , ไทย
 • 8 เมษายน 2559 , ร่วมพิธีรดน้ำขอพรแสดงกตเวทิตาต่อพยาบาลอาวุโสผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวิชาชีพ ประจำปี 2559 และประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 4/2559 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 4 เมษายน 2559 , ประชุมคณะทำงานประสานโครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับคณะทำงานจัดทำหลักสูตรสร้างเสริมสุขภาพ และคณะทำงานพัฒนาแนวปฏิบัติสำหรับพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 4 เมษายน 2559 , ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 45 (2/2559) , สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา , ไทย
 • 31 มีนาคม 2559 , ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2559 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 23 - 25 มีนาคม 2559 , ร่วมงานมหกรรมวิชาการฟ้าใส 2559 และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 พร้อมทั้งสัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทสมาพันธ์ฯ ต่อสมาพันธ์เครือข่ายจังหวัดในการควบคุมการบริโภคยาสูบ , สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ , ไทย
 • 21 มีนาคม 2559 , ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ 3/2559 , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , ไทย
 • 18 มีนาคม 2559 , ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาและหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 4/2559 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 18 มีนาคม 2559 , ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 3/2559 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 17 มีนาคม 2559 , สัมมนา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 12 - 16 March 2016 , เข้าร่วมประชุม 19th East Asian Forum Scholars ณ ประเทศญี่ปุ่น , เมืองชิบะ , Japan
 • 3 - 6 March 2016 , สัมมนาร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ , เมืองมัณฑะเลย์ , Burma
 • 2 มีนาคม 2559 , ฟังบรรยาย การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณส่วนงาน สำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 กุมภาพันธ์ 2559 , ประชุมคณบดีเครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2559 , โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค , ไทย
 • 19 กุมภาพันธ์ 2559 , ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาและหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 2/25589 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2559 , ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2559 , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , ไทย
 • 12 กุมภาพันธ์ 2559 , ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 2/2559 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 11 กุมภาพันธ์ 2559 , ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2559 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 8 กุมภาพันธ์ 2559 , ประชุมหารือเพื่อคัดเลือกและจัดลำดับความสำคัญของหัวข้องานวิจัยกำลังคนด้านสุขภาพ , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , ไทย
 • 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 , ตรวจเยี่ยวสถาบันการศึกษาที่ครบกำหนดเงื่อนไขวาระการรับรองสถาบันการศึกษา , คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา นครนายก , ไทย
 • 2 กุมภาพันธ์ 2559 , ประชุมคณะกรรมการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2559 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 28 - 30 มกราคม 2559 , ประชุมนานาชาติรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2559 , โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แอทเซ็นทรัลเวิลด์ , ไทย
 • 22 มกราคม 2559 , โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดุษฏีบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฏบัณฑิต (นานาชาติ) , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด , ไทย
 • 18 - 19 January 2016 , เข้าร่วมประชุม Final Consultation on the Strategic Directions on Strengthening Nursing and Midwifery(SDNM) 2016-2020 , เมืองเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ , Switzerland
 • 11 มกราคม 2559 , ประชุมเพื่อสรุปผลการนำหลักสูตรการสร้างเสริมที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นที่ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 17 - 18 ธันวาคม 2558 , ประชุม เทคนิคการสืบสวน-สอบนวน และความรับผิดทางละเมินของเจ้าหน้าที่ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 10 - 13 December 2015 , ประชุมวิชาการนานาชาติ The 6th Hong Kong International Nursing Forum ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน , เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน , China
 • 7 - 9 December 2015 , ไปเจรจาความร่วมมือทางวิชาการด้านการทำวิจัยและด้านการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , China
 • 26 - 29 November 2015 , เป็นวิทยากรและประชุมวิชาการนานาชาติ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน , Li Ka Shing Faculty of Medicine, The University of Hong kong , Hong Kong
 • 22 พฤศจิกายน 2558 , สัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2558 ระยะที่ 3 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 20 พฤศจิกายน 2558 , ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาและหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 9/2558 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 20 พฤศจิกายน 2558 , ประชุม ครั้งที่ 7/2558 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 5 - 13 November 2015 , ประชุมวิชาการThe 43 rd Biennial Convention ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา , เมืองลาสเวกัส รัฐเนวาดา , United States Of America
 • 26 - 27 ตุลาคม 2558 , ประชุม การส่งเสริมจริยธรรมการปฏิบัติวิชาชีพและการคุ้มครองผู้บริโภค , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 19 ตุลาคม 2558 , ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ 10/2558 , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , ไทย
 • 18 ตุลาคม 2558 , ร่วมโครงการบทบาทพยาบาลกับการสร้างสุขภาพสำหรับพยาบาลวิชาชีพ และนักศึกษาพยาบาลในเขตภาคเหนือ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ , โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่ , ไทย
 • 16 ตุลาคม 2558 , ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 14 - 16 ตุลาคม 2558 , ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2558 เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา "ก้าวข้ามขีดจำกัด...สู่สหัสสวรรษแห่งคุณภาพ" , ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา , ไทย
 • 14 ตุลาคม 2558 , ประชุมคณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2558 , อาคารสุขภาพแห่งชาติ , ไทย
 • 13 ตุลาคม 2558 , ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวางแผนการทำงานร่วมกัน , สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ , ไทย
 • 12 ตุลาคม 2558 , ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 42 (5/2558) , สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา , ไทย
 • 5 - 8 October 2015 , ไปร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและสร้างเครือข่ายวิจัย ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี , ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี , Korea
 • 4 - 5 ตุลาคม 2558 , ตรวจงานประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ขั้นที่ 2 , โรงแรมแลนมาร์ค กรุงเทพฯ , ไทย
 • 28 - 30 September 2015 , เป็นวิทยากรเรื่อง Lessons Leanred: Developing Nursing Pilocy in Thailand ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , เมืองเฉินตู , China
 • 25 กันยายน 2558 , ประชุมคณะอนุกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ 9/2558 , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , ไทย
 • 16 - 20 September 2015 , ประชุม Global Strategic Direction on Strengthening Nursing and Midwifery 2016-2020 ณ ประเทศสวิสเวอร์แลนด์ , กรุงเจนีวา , Switzerland
 • 15 - 16 September 2015 , เป็นวิทยากรเรื่อง Core competencies in response to ASEAN economic community/AEC ณ ประเทศอินโดนีเซีย , ประเทศอินโดนีเซีย , Indonesia
 • 11 กันยายน 2558 , ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 9/2558 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 28 - 29 สิงหาคม 2558 , อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ครั้งที่ 2 , โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค , ไทย
 • 23 สิงหาคม 2558 , ประชุม สานพลังร่วมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัย : ปฐมวัย...คุณภาพที่สร้างได้ , โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนซั่นเซ็นเตอร์ , ไทย
 • 21 สิงหาคม 2558 , ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาและหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 3/2558 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 10 - 13 August 2015 , เข้าร่วมประชุม Regional Meeting on Strengthening Midwifery to Improve Maternal and Newborn Health ณ ประเทศอินเดีย , เมืองนิวเดลี , India
 • 29 กรกฏาคม 2558 , ประชุมเวทีการจัดการความรู้และพัฒนานโยบายการจัดการศึกษาพยาบาลในศตวรรษที่ 21 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 17 กรกฏาคม 2558 , ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 6/2558 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 13 - 15 กรกฏาคม 2558 , ประชุมวิชาการ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิรูปวิธีการจัดการเรียนการสอนพยาบาลศาสตร์สู่่สังคมศตวรรษที่ 21 , โรงแรมไมด้า ซิตี้ ร่ีสอร์ท , ไทย
 • 10 กรกฏาคม 2558 , ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 7/2558 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 27 - 28 มิถุนายน 2558 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558 เรื่อง "มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทศวรรษที่ 6" , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 24 - 25 มิถุนายน 2558 , สัมมนาและอบรมหลักสูตรบังคับสำหรับผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ , โรงแรมออลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 18 - 24 June 2015 , ประชุม The International Council of Nurses (ICN) ณ ประเทศเกาหลี , ณ COEX Convention and Exhibition Center กรุงโซล , Korea
 • 8 มิถุนายน 2558 , ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 40 (3/2558) , สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา , ไทย
 • 3 - 5 มิถุนายน 2558 , ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2558 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ไทย
 • 30 พฤษภาคม 2558 , ประชุมคณะกรรมการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 28 - 29 พฤษภาคม 2558 , ประชุมคณะทำงานประสานงานโครงการขับเคลื่อนวิชาชีพพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ , โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ , ไทย
 • 27 พฤษภาคม 2558 , ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ , สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา , ไทย
 • 20 - 26 May 2015 , เข้าร่วมเฉลิมฉลองการครบรอบ 10 ปี การก่อตั้ง School of Nursing, Kunming Medical University และไปให้ความคิดเห็นเพื่อริเริ่มเครือข่ายพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษาทางการพยาบาล ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , เมืองซีอาน , China
 • 15 พฤษภาคม 2558 , ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 5/2558 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 1 พฤษภาคม 2558 , ประชุมพิจารณาโครงการพัฒนาศูนย์สร้างเสริมสุขภาพอาชีว อนามัย และความปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือ , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , ไทย
 • 29 เมษายน 2558 , ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 5/2558 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 20 เมษายน 2558 , ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 39 (2/2558) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ไทย
 • 10 เมษายน 2558 , ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 4/2558 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 6 เมษายน 2558 , ประชุมการพัฒนาการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 และประชุมคณะกรรมการพยาบาลศาสตร์ศึกาาแห่งชาติ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 29 มีนาคม 2558 , ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 1/2558 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 27 มีนาคม 2558 , ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาและหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 3/2558 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 27 มีนาคม 2558 , ประชุมครั้งที่ 3/2558 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 25 มีนาคม 2558 , ประชุมคณะทำงานประสานโครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2/2558 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 25 มีนาคม 2558 , ประชุมคณะอนุกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2558 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 22 มีนาคม 2558 , ประชุม การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2558-2562 , โรงแรมเดอะสุโกศล , ไทย
 • 11 - 14 March 2015 , เป็นวิทยากรเรื่อง Workable Madais for Care Supporting System in Chronic Diseases ณ ประเทศมาเลเซีย , ประเทศมาเลเซีย , Malaysia
 • 10 - 13 มีนาคม 2558 , ประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 16 ภายใต้ theme หลักของการประชุม "จินตนาการสร้างสรรค์คุณภาพ" , ศูนย์การประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี , ไทย
 • 25 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 , ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The 3rd International Conference on Prevention & Management of Chronic Conditions , โรงแรมแมนดาริน , ไทย
 • 24 กุมภาพันธ์ 2558 , ประชุมเพื่อปรึกษารายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้องและความเป็นไปได้ที่จะร่วมกันจัดทำหลักสูตร , โรงพยาบาลราชวิถี , ไทย
 • 20 กุมภาพันธ์ 2558 , ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาและหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 2/2558 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 16 กุมภาพันธ์ 2558 , ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2558 , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , ไทย
 • 13 กุมภาพันธ์ 2558 , ร่วมพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ , โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค , ไทย
 • 12 กุมภาพันธ์ 2558 , ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2558 , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , ไทย
 • 29 - 31 มกราคม 2558 , ประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2558 หัวข้อ Global Health Post 2015 Accelerating Equity , โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แอทเซ็นทรัลเวิลด์ , ไทย
 • 16 มกราคม 2558 , ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2558 , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , ไทย
 • 15 มกราคม 2558 , ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2558 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 10 - 18 January 2015 , เข้าร่วมโครงการ Japan-Asia Youth Exchange Program in Science, SAKURA SCIENCE Program ณ ประเทศญี่ปุ่น , เมือง Okinawa , Japan
 • 25 ธันวาคม 2557 , ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสุขภาพ , โรงแรมรามา การ์เด้นท์ , ไทย
 • 22 ธันวาคม 2557 , ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน ครั้งที่ 2/2557 , อาคารสุขภาพแห่งชาติ , ไทย
 • 12 ธันวาคม 2557 , ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 11/2557 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 12 ธันวาคม 2557 , ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 4/2557 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 11 ธันวาคม 2557 , ประชุมคณะกรรมการสมาคมพยาบาลเกียรติคุณไทยและSTTi Phi Omega at-Large ครั้งที่ 3/2557 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 4 ธันวาคม 2557 , ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 9/2557 , อาคารสุขภาพแห่งชาติ , ไทย
 • 28 พฤศจิกายน 2557 , ประชุม ทคพย. ครั้งที่ 6/2557 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , ไทย
 • 27 พฤศจิกายน 2557 , ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ 5/2557 , กระทรวงสาธารณสุข , ไทย
 • 17 - 22 November 2014 , ประชุม Regional Meeting on Strengthening Human Resources for Health in south-East Asia: Time for Action and Commitment ณ ประเทศภูฎาน , เมืองทิมพู , Phuthan
 • 15 พฤศจิกายน 2557 , สัมมนา การปรับปรุงแผนการบริหารและการพัมนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ , โรงแรม ibis Styies Chiang Mai , ไทย
 • 14 พฤศจิกายน 2557 , ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2557 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 14 พฤศจิกายน 2557 , ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 10/2557 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 31 ตุลาคม 2557 , ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการประจำมหาวิทยาลัยพายัพ ครั้งที่ 4/2557 , มหาวิทยาลัยพายัพ , ไทย
 • 23 - 26 October 2014 , เจรจาความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านการจัดหลักสูตรพยาบาล(นานาชาติ) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , China
 • 19 - 24 October 2014 , เข้าร่วมประชุมสุดยอด The International Higher Nursing Education Summit และงานเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี ของการจัดการศึกษาในหลักสูตร POHNED ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , เมืองซีอาน , China
 • 19 - 24 October 2014 , เข้าร่วมประชุมสุดยอด The International Higher Nursing Education Summit และงานเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปีของการจัดหลักสูตร POHNED และเป็นวิทยากร ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , China
 • 10 ตุลาคม 2557 , ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2557 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 8 ตุลาคม 2557 , ประชุมกรรมการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 5/2557 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 6 ตุลาคม 2557 , ประชุมคณะอนุกรรมการสอบสวน , ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร , ไทย
 • 30 กันยายน 2557 - 1 ตุลาคม 2557 , ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ชั้นที่ 2 , โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ , ไทย
 • 29 - 30 กันยายน 2557 , ประชุมเวทีนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนบทบาทของพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพในระดับชาติ , โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ , ไทย
 • 26 กันยายน 2557 , ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน ครั้งที่ 1/2557 , สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) , ไทย
 • 18 - 24 September 2014 , เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองการครบรอบ 100 ปี การก่อตั้ง CMB. และประชุมของสถาบันการศึกษานานาชาติ Transforming Education in a Global Health World ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , เมืองปักกิ่ง , China
 • 12 - 14 กันยายน 2557 , ประชุม การกำหนดทิศทางและแผนยุทธศาสตร์ สภาการพยาบาล พ.ศ.2557-2560 และจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2558 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 12 กันยายน 2557 , ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 8/2557 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 29 สิงหาคม 2557 , ประชุม ทคพย. ครั้งที่ 4/2557 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 29 สิงหาคม 2557 , ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2557 สาขาวิจัยทางการพยาบาล ครั้ั้งที่ 1 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 21 - 24 August 2014 , เป็นวิทยากรเรื่อง Nursing Education ในการประชุมวิชาการนานาชาติ Nursing Education and Research ณ ประเทศอินโดนีเซีย , เมืองปาดัง , Indonesia
 • 24 - 30 July 2014 , ร่วมประชุม Executive Committee และสรุปรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลกของสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ของประเทศในกลุ่ม SEARO ณ ประเทศโปรตุเกส , เมืองโกอิบรา (Coimbra) , Protugal
 • 19 กรกฏาคม 2557 , ประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2557 , โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค , ไทย
 • 14 - 15 July 2014 , เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการพยาบาล ณ ประเทศมัลดิฟส์ , ณ Indira Gandhi Memorial Hospital , Maldives
 • 4 - 5 กรกฏาคม 2557 , สัมมนา การพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความเป็นเลิศ , สิบแสน รีสอร์ทแอนด์ สปา , ไทย
 • 23 - 26 มิถุนายน 2557 , สัมมนาและอบรมหลักสูตรบังคับสำหรับผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ , โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค , ไทย
 • 21 มิถุนายน 2557 , ประชุมคณะทำงานประสานโครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 5/2557 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 20 มิถุนายน 2557 , ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาขอรับรองสถาบันฯ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 14 มิถุนายน 2557 , ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2557 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 13 มิถุนายน 2557 , ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 5/2557 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 11 มิถุนายน 2557 , ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2557 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 30 พฤษภาคม 2557 , ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ 3/2557 , สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล , ไทย
 • 29 พฤษภาคม 2557 , ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2557 , อาคารสุขภาพแห่งชาติ , ไทย
 • 23 - 25 พฤษภาคม 2557 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยประจำปี 2557 เรื่อง โลกเปลี่ยน มช.ปรับสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน , โรงแรมแชงกรี-ลา , ไทย
 • 16 พฤษภาคม 2557 , ข้อตกลงการเคลื่อนย้ายบุคลากรพยาบาลในอาเซียน : บทบาทหน้าที่ของสภาการพยาบาล , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 12 พฤษภาคม 2557 , ประชุมคณะทำงานประสานงานโครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 4/2557 , โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต , ไทย
 • 9 - 13 April 2014 , ร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Medical Education In East Asia: Past and Future และเป็นวิทยากร ณ ประเทศเกาหลี , โรงแรม Grand Hilton กรุงโซล , Korea
 • 3 เมษายน 2557 , ประชุม THOHUN Deans meeting , กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 21 - 29 March 2014 , เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ Engaging Intergovernmental Organizations Involved with Animal Health,Public Health and Food Security ณ ประเทศฝรั่งเศส สวิสเซอรืแลนด์ และอิตาลี , กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส, เมืองเจนีวา ประเทศสวิสเวอรืแลนด์ และกรุงโรม ประเทสอิตาลี , France
 • 19 มีนาคม 2557 , ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการประจำมหาวิทยาลัยพายัพ ครั้งที่ 1/2557 , มหาวิทยาลัยพายัพ , ไทย
 • 12 - 15 March 2014 , เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อฉลองครบรอบการก่อตั้ง 110 ปี การศึกษาพยาบาลของ Ewha Womans University และเป็นวิทยากรเรื่อง Teaching Strategies to Incorporate Global Health in Nursing Education ณ ประเทศเกาหลี , ประเทศเกาหลี , Korea
 • 2 - 7 March 2014 , เข้าร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ และบรรยายในการสัมมนาวิชาการ รวมทั้งร่วมงานฉลองการครบรอบการแต่งตั้ง Faculty of Medicine, Gadjah Mada University ณ ประเทศอินโดนีเซีย , ประเทศอินโดนีเซีย , Indonesia
 • 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2557 , ตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาที่ครบกำหนดเงื่อนไขวาระการรับรองสถาบันการศึกษา , สำนักวิชาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง , ไทย
 • 18 - 21 February 2014 , เข้าร่วมประชุม และเป็นวิทยากรเรื่อง Advancing Graduate Nursing Research: Models for International Nursing Networking and Partnership ณ ประเทศฟิลิปปินส์ , โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค เมืองมะนิลา , Philippines
 • 11 กุมภาพันธ์ 2557 , ประชุมคณะทำงานประสานงานโครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2/2557 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2557 , ประชุม Validation Workshop onThaiand Reproductive Health and Maternal Package , โรงแรมพูลแมน , ไทย
 • 7 กุมภาพันธ์ 2557 , ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 2/2557 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 7 กุมภาพันธ์ 2557 , ร่วมพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ และงานเลี้ยงขอบคุณแก่ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2556 , โรงแรมเดอะแลนด์มาร์ค , ไทย
 • 27 - 31 มกราคม 2557 , ประชุม Transformative Learning for Health Equity , โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และศูนย์ประชุมบางกอกคอนแวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ , ไทย
 • 10 มกราคม 2557 , ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 1/2557 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 21 ธันวาคม 2556 , สัมมนาคณะผู้ตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาพยาบาลและผดุงครรภ์ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 20 ธันวาคม 2556 , ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ 11/2556 , อาคารสุขภาพแห่งชาติ , ไทย
 • 12 ธันวาคม 2556 , ร่วมพิธีประทานรางวัลพยาบาลดีเด่น พยาบาลผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สูง เกียรติบัตรรับรองคุณภาพบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 2 - 4 ธันวาคม 2556 , ประชุมการวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง สานวิจัยทางการพยาบาลสู่ปฏิบัติการในประชาคมอาเซียน : พหุลักษณ์ บูรณาการ และสหสถาบัน , โรงแรมมิราเคิล , ไทย
 • 14 - 23 November 2013 , เข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงานรวมทั้งเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา , ประเทศสหรัฐอเมริกา , United States Of America
 • 8 พฤศจิกายน 2556 , ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 11/2556 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 2 - 8 November 2013 , เป็นวิทยากรและเจรจาความร่วมมือทางด้านวิจัยระหว่างคณะฯและKunming Medical University ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , Kunming Ming University , China
 • 30 ตุลาคม 2556 , ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ 9/2556 , สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล , ไทย
 • 27 - 29 ตุลาคม 2556 , ร่วมตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติขั้นที่ 3 , โรงแรมเดอะแลนด์มาร์ค , ไทย
 • 25 ตุลาคม 2556 , ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาและหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 10/2556 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 25 ตุลาคม 2556 , ประชุม ทคพย. ครั้งที่ 10/2556 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 4 ตุลาคม 2556 , ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 10/2556 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 2 ตุลาคม 2556 , ประชุมเตรียมการจัดงานเฉลิมฉลอง , แมริออท อพาร์ทเมนต์ , ไทย
 • 26 กันยายน 2556 , ประชุม ทคพย. ครั้งที่ 9/2556 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 13 กันยายน 2556 , ประชุมสร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลและผดุงครรภ์ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 13 กันยายน 2556 , ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานสร้างเสริมศักยภาพผู้บริหารและผู้นำทางการพยาบาล ครั้งที่ 7/2556 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 30 สิงหาคม 2556 , ประชุมการพิจารณาคัดเลือกพยาบาลดีเด่น สาขาวิจัยทางการพยาบาล ประจำปี 2556 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 23 สิงหาคม 2556 , ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ 7/2556 , สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล , ไทย
 • 23 สิงหาคม 2556 , ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาและหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 8/2556 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 23 สิงหาคม 2556 , ประชุม ทคพย. ครั้งที่ 8/2556 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 30 กรกฏาคม 2556 - 1 สิงหาคม 2556 , ประชุม Regional on Strengthening Quality of Midwifery Education and Service , กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 26 กรกฏาคม 2556 , ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันศึกษาและหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 20 - 25 July 2013 , เสนอผลงานวิจัยเรื่อง Quality of Nursing Doctoral Education in Seven Countries ณ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก , กรุงปราก , Czech
 • 8 กรกฏาคม 2556 , ประชุมคณะทำงานปรับปรุงเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 29 June 2013 - 2 July 2013 , เป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการนานาชาติ 2013 Xiangya International Nursing Conference "Nursing Caring with Science" ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , เมือง Changsha , China
 • 28 มิถุนายน 2556 , ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ครั้งที่ 5/2556 , อาคารสุขภาพแห่งชาติ , ไทย
 • 28 มิถุนายน 2556 , ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันฯ ครั้งที่ 6/2556 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 26 - 28 มิถุนายน 2556 , อบรม 2013 TQA Assessors Calibration , โรงแรมเอเชีย , ไทย
 • 15 มิถุนายน 2556 , ร่วมพิธีรับเข้าสมาชิกใหม่ของสมาคมเกียรติคุณนานาชาติ สาขาประเทศไทย , โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ , ไทย
 • 14 - 15 มิถุนายน 2556 , ประชุม เรื่อง อนาคตของผู้บริหารและผู้นำทางการพยาบาล , โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ , ไทย
 • 2 - 7 June 2013 , ไปเป็นผู้ประเมินการศึกษาภายนอกและผู้ตรวจสอบ Kulliyyah of Nursing International Islamic University Malaysia ณ ประเทศมาเลเซีย , ประเทศมาเลเซีย , Malaysia
 • 31 พฤษภาคม 2556 , สัมมนา แนวทางในการพัฒนาและบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 31 พฤษภาคม 2556 , ประชุมที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ ครั้งที่ 5/2556 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 31 พฤษภาคม 2556 , ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันฯ ครั้งที่ 5/2556 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 17 - 19 พฤษภาคม 2556 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2556 เรื่อง ปรับเปลี่ยน มช.สู่ความเป็นเลิศ , โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย , ไทย
 • 17 พฤษภาคม 2556 , ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ครั้งที่ 4/2556 , กระทรวงสาธารณสุข , ไทย
 • 10 พฤษภาคม 2556 , ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 8 - 9 พฤษภาคม 2556 , ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา , ไทย
 • 22 - 27 April 2013 , ไปเจรจาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ ประเทศญี่ปุ่น , ประเทศญี่ปุ่น , Japan
 • 11 เมษายน 2556 , ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 4/2556 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 22 มีนาคม 2556 , ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบัน ครั้งที่ 3/2556 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 14 มีนาคม 2556 , ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานสร้างเสริมศักยภาพผู้บริหารและผู้นำทางการพยาบาล , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 12 - 15 มีนาคม 2556 , ประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 14 หัวข้อ เรื่อง องค์กรที่น่าใว้วางใจ , เมืองทองธานี , ไทย
 • 7 มีนาคม 2556 , ประชุมคณะกรรมการประเมินผลปฏิบัติงานผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2556 , อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข , ไทย
 • 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2556 , ประธานคณะผู้ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันฯ , วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา นครนายก , ไทย
 • 22 กุมภาพันธ์ 2556 , เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ , โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค , ไทย
 • 21 กุมภาพันธ์ 2556 , ประชุมวิชาการนานาชาติ The 16th East Asian Forum of Nursing Scholars , โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ , ไทย
 • 21 กุมภาพันธ์ 2556 , ประชุมคณะกรรมการสมาคมพยาบาลเกียรติคุณแห่งประเทสไทย ครั้งที่ 1/2556 , โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2556 , ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบัน ครั้งที่ 2/2556 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 14 กุมภาพันธ์ 2556 , ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานสร้างเสริมศักยภาพผู้บริหารและผู้นำทางการพยาบาล , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 7 กุมภาพันธ์ 2556 , ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ 1/2556 , อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข , ไทย
 • 4 กุมภาพันธ์ 2556 , ประชุมอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ ครั้ง 1/2556 , อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข , ไทย
 • 31 มกราคม 2556 - 2 กุมภาพันธ์ 2556 , ประชุมวิชาการนานาชาติ 2013 หัวข้อ A World United Against Infectious Diseases : Cross-Sectoral Solutions , กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 29 มกราคม 2556 , ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุม EAFONS ครั้งที่ 16 และประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการจัดโครงการร่วมวิจัยเครือข่ายของคณะพยาบาล และสถานศึกษาพยาบาลที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเอก , โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี พญาไท มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 28 ธันวาคม 2555 , ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ 9/2555 , กระทรวงสาธารณสุข , ไทย
 • 27 ธันวาคม 2555 , ประชุมปรึกษาหารือการจัดทำโครงการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2557-2560 , สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา , ไทย
 • 23 - 25 December 2012 , ไปเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับผู้นำของสมาคมพยาบาลเวียดนามและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการพยาบาล และประเมินผลนักศึกษาเวียดนามผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะฯ ณ ประเทศเวียดนาม , ประเทศเวียดนาม , Vietnam
 • 21 ธันวาคม 2555 , ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันฯ ครั้งที่ 11/2555 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 18 - 20 ธันวาคม 2555 , ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2555 , ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา , ไทย
 • 13 ธันวาคม 2555 , สัมมนาวิชาชีพการพยาบาลในประชาคมอาเซียน และประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 12/2555 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 23 พฤศจิกายน 2555 , ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ 8/2555 , กระทรวงสาธารณสุข , ไทย
 • 23 พฤศจิกายน 2555 , ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันฯ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 7 กันยายน 2555 , ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2555 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 14 - 20 July 2012 , ไปเป็น External Examiner for the Bachelor Dgree Nursing Examination Session 2011-2012 ณ ประเทศมาเลเซีย , ประเทศมาเลเซีย , Malaysia
 • 1 - 2 มีนาคม 2555 , ตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล ปทุมธานี , ไทย
 • 25 กุมภาพันธ์ 2555 , ประชุมเพื่อพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 26 - 27 พฤศจิกายน 2554 , โครงการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปีที่ 1 , โรงแรมอิมพีเรียลเชียงใหม่รีสอร์ท สปาแอนด์สปอร์ตคลับ , ไทย
 • 8 - 9 กันยายน 2554 , ประชุมวิชาการชาติของสกอ ประจำปี 2554 , อิมแพค เมืองทองธานี , ไทย
 • 19 - 21 สิงหาคม 2554 , ศึกษาดูงานด้านการบริหารการพยาบาล , โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ , ไทย
 • 18 - 19 สิงหาคม 2554 , ประชุมการเตรียมความพร้อมของอุดมศึกษาไทย กับการปรับตัวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน , หอประชุมกองทัพเรือ , ไทย
 • 18 สิงหาคม 2554 , รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2553 , หอประชุมกองทัพเรือ , ไทย
 • 5 สิงหาคม 2554 , ประชุมอนุกรรมการพัฒนาระบบการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 4/2554 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 5 สิงหาคม 2554 , ประชุมกรรมการบริหารสมาคมพยาบาลเกียรติคุณแห่งประเทศไทย , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 3 สิงหาคม 2554 , ประธานอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการสืบหาข้อเท็จจริง กรณีสมาชิกสภาการพยาบาล , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 29 กรกฏาคม 2554 , ประชุมคณะกรรมการพิจารณารับรองสถาบันการศึกษา , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 27 กรกฏาคม 2554 , ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ , กระทรวงสาธารณสุข , ไทย
 • 26 กรกฏาคม 2554 , สัมมนาเพื่อให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ฯ , โรงแรมรามารการ์เด้น , ไทย
 • 10 - 16 July 2011 , เข้าร่วมประชุม และเข้ารับรางวัลหอเกียรติยศพยาบาลนักวิชาระหว่างประเทศ ณ ประเทศแม็กซิโก , เมืองแคนคูน , Mexico
 • 26 มิถุนายน 2554 , ประชุมการปรับปรุงเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 15 - 17 June 2011 , ไปเป็น Keynote Speaker ณ ประเทศอินโดนีเซีย , ประเทศอินโดนีเซีย , Indonesia
 • 27 พฤษภาคม 2554 , ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2554 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 25 พฤษภาคม 2554 , เข้าร่วมคณะกรรมการจัดตั้งสมาคมพยบาลเกียรติยสนานาชาติ สาขาประเทศไทย , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 15 - 20 May 2011 , เป็นผู้ตรวจสอบ External Examiner สาขาพยาบาลศาสตร์ ณ ประเทศมาเลเซีย , ประเทศมาเลเซีย , Malaysia
 • 11 - 13 พฤษภาคม 2554 , ประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนข้อสอบ การจัดทำคลังข้อสอบ และการประเมินผลทางคลิกนิก" , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 29 เมษายน 2554 , ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันฯ ครั้งที่ 4/2554 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 27 - 28 เมษายน 2554 , ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในกลุ่มกรรมการ , โรงแรมสยามซิตี้ , ไทย
 • 7 เมษายน 2554 , ประชุมคณะกรรมการเพื่อปรึกษาหารือ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 5 เมษายน 2554 , ประชุมคณะอนุกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2554 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 1 เมษายน 2554 , เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบด้านวิชาการของสถาบันฯ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 25 มีนาคม 2554 , ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันฯ ครั้งที่ 3/2554 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 22 มีนาคม 2554 , เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบด้านวิชาการของสถาบันฯ , มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี , ไทย
 • 16 - 18 มีนาคม 2554 , ประชุมวิชาการประจำปีระดับชาติฯ เกี่ยวกับการพัฒนาและรับรองคุณภาพในโรงพยาบาล ครั้งที่ 12 , ศูนย์การประชุม IMPACT , ไทย
 • 16 - 18 มีนาคม 2554 , ประชุมวิชาการประจำปีระดับชาติ ครั้งที่ 12 , ศูนย์การประชุม IMPACT เมืองทองธานี , ไทย
 • 8 - 9 มีนาคม 2554 , ตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ , ไทย
 • 25 กุมภาพันธ์ 2554 , ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษา , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 22 กุมภาพันธ์ 2554 , ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการสร้างเสริมศักยภาพผู้บริหารและผู้นำทางการพยาบาล , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 21 กุมภาพันธ์ 2554 , ประชุมคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ครั้งที่ 1/2554 , สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล , ไทย
 • 9 กุมภาพันธ์ 2554 , ประชุมอนุกรรมการพัฒนาระบบการสอบความรู้ฯ , กระทรวงสาธารณสุข , ไทย
 • 3 กุมภาพันธ์ 2554 , ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการประจำมหาวิทยาลัยพายัพ ครั้งที่ 1/2554 , มหาวิทยาลัยพายัพ , ไทย
 • 25 - 29 มกราคม 2554 , ร่วมงาน Prince Mahidol Award Conference 2011 / Second Global Forum on Human Resources for Health , โรงแรมเซ็นทารา เซ็นทรัลเวิร์ล , ไทย
 • 16 - 17 มกราคม 2554 , ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในขั้นสูง , โรงแรมเซ็นจูรี่ , ไทย
 • 14 มกราคม 2554 , ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานการสร้างเสริมศักยภาพผู้บริหารและผู้นำทางการพยาบาล ครั้งที่ 1/2554 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 21 ธันวาคม 2553 , ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ครั้งที่ 8/2553 , สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล , ไทย
 • 20 ธันวาคม 2553 , ประชุมวิชาการ 10 ปี แห่งการจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา , ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ , ไทย
 • 9 - 11 December 2010 , เป็นวิทยากรในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , เขตบริหารพิเศษมาเก๊า , China
 • 2 - 3 ธันวาคม 2553 , ประชุมการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 26 พฤศจิกายน 2553 , ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันฯ ครั้งที่ 10/2553 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 23 พฤศจิกายน 2553 , ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานการสร้างเสริมศักยภาพผู้บริหารและผู้นำทางการพยาบาล ครั้งที่ 5/2553 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 18 พฤศจิกายน 2553 , ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการประจำมหาวิทยาลัยพายัพ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ , มหาวิทยาลัยพายัพ , ไทย
 • 8 - 9 พฤศจิกายน 2553 , จัดการประชุมและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง "นโยบายสุขภาพ ภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาล , โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ , ไทย
 • 4 พฤศจิกายน 2553 , ประชุมกรรมการทบทวนและปรับปรุงข้อบังคับเกี่ยวกับการรับรองสถาบันการศึกษา และให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานวิชาการ สาขาวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์เขตร้อน , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 20 - 24 October 2010 , เข้าร่วมศึกษาดูงานด้านการวิจัยทางการพยาบาลและการแสวงหาแหล่งทุน และเข้ารับรางวัลThe UAB School of Nursing's 60 Visionary Leaders ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา , ประเทศสหรัฐอเมริกา , United States Of America
 • 12 ตุลาคม 2553 , ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 7/2553 , สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล , ไทย
 • 6 ตุลาคม 2553 , ประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมและรับรองคุณภาพการศึกษาพยาบาลและการผดุงครรภ์ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 28 กันยายน 2553 , ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานสร้างเสริมศักยภาพผู้บริหารและผู้นำทางการพยาบาล ครั้งที่ 4/2553 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 10 กันยายน 2553 , ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล คร้งที่ 9/2553 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 8 กันยายน 2553 , ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ครั้งที่ 6/2553 , สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล , ไทย
 • 25 - 30 August 2010 , เสนอผลงานวิจัยเรื่อง Preferred Choice of Work Setting Among Professional Nurses in Thailand : Discrete Choice Experiment ณ ประเทศเบลเยี่ยม , ประเทศเบลเยี่ยม , Belgium
 • 24 สิงหาคม 2553 , ประชุมอนุกรรมการดำเนินงานสร้างเสริมศักยภาพผู้บริหารและผู้นำทางการพยาบาล ครั้งที่ 2/2553 และประชุมคณะอนุกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2553 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 19 สิงหาคม 2553 , Royal Thai Govemment-WHO High-Level Meeting on Multi-sectorsl, Multi-institutional Collaboration for Development in Thailand : An Innovative Approach to a Country Cooperation Strategy for the RTG and WHO , โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ , ไทย
 • 9 - 13 August 2010 , เสนอผลงานวิจัย Oral Presentation ณ ประเทศออสเตรเลีย , ประเทศออสเตรเลีย , Australia
 • 28 - 30 กรกฏาคม 2553 , การพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี และ blueprint , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 20 กรกฏาคม 2553 , ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานสร้างเสริมศักยภาพผู้บริหารและผู้นำทางการพยาบาล , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 13 กรกฏาคม 2553 , ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 4/2553 , สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล , ไทย
 • 8 - 9 กรกฏาคม 2553 , คณะผู้ประเมินสถาบันการศึกษา การพยาบาลและการผดุงครรภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยม , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ , ไทย
 • 25 มิถุนายน 2553 , ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันฯ ครั้งที่ 6/2553 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 8 มิถุนายน 2553 , ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการสอบความรู้ฯ , กระทรวงสาธารณสุข , ไทย
 • 24 - 28 May 2010 , ไปเป็นผู้ตรวจสอบ (Externall Examiner) สาขาพยาบาลศาสตร์ ณ ประเทศมาเลเซีย , University Kebangsaan Malaysia , Malaysia
 • 14 พฤษภาคม 2553 , ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 5/2553 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 11 - 16 March 2010 , นำผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาลไปดูงาน ณ ประเทศไต้หวัน , ประเทศไต้หวัน , Taiwan
 • 10 มีนาคม 2553 , ประชุม HA National forun ครั้งที่ 11 , ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี , ไทย
 • 26 กุมภาพันธ์ 2553 , ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานฯ , มหาวิทยาลัยพายัพ , ไทย
 • 19 กุมภาพันธ์ 2553 , ประชุมพิจารณาการขอรับรองสถาบัน ครั้งที่ 2/2553 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 10 กุมภาพันธ์ 2553 , ประชุมคณะทำงานเตรียมการโครงการจัดประชุมฯ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 29 มกราคม 2553 , ประชุมพิจารณาการขอรับรองสถาบัน ครั้งที่ 1/2553 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 8 มกราคม 2553 , ประชุมคณะทำงานเตรียมการฯ ครั้งที่ 2/2552 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 25 ธันวาคม 2552 , ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันฯ ครั้งที่ 12/2552 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 24 ธันวาคม 2552 , ประชุมคณะทำงานเตรียมการฯ ครั้งที่ 1/2552 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 24 ธันวาคม 2552 , ประชุมคณะทำงานทบทวนและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับค่าตอบแทน , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 26 พฤศจิกายน 2552 , ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาขอรับรองสถาบันฯ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 6 พฤศจิกายน 2552 , ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น , สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ , ไทย
 • 2 - 4 พฤศจิกายน 2552 , การวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ , โรงแรม Ambassador กทม , ไทย
 • 28 ตุลาคม 2552 , ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 26 ตุลาคม 2552 , สมาธิ เข็มทิศแห่งปัญญา และการแก้กรรม , ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 10 - 21 August 2009 , Strengthening Human Resources for Health , Harvard University, HMS and HSPH, Boston USA , United States Of America
 • 18 July 2009 - 31 August 2009 , ขยายเวลาอยู่ฝึกอบรมต่อด้าน International Health and Health Policy ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา , Harvard School of Public Health, Boston , United States Of America
 • 8 - 19 June 2009 , Making Decentralization Work: Tools for Health Policy Makers and Managers , Harvard University, HSPH Boston USA , United States Of America
 • 23 - 24 April 2009 , Ethical issues in the Prioritization of Health Resources, the 4th Annual International Conference , The Inn at Longwood Medical, Boston, Massachusetts, USA , United States Of America
 • 18 - 19 April 2009 , Global health & Innovation Summit, 6th Annual Unite for Site Conference , Yale University, New haven, Connecticut, USA , United States Of America
 • 26 ธันวาคม 2551 , ประชุมคณะกรรมการศูนย์วิจัยกำลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์ สภาการพยาบาล , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 25 November 2008 , Endnote Workshop , Countway Library, Harvard Medical School Library , United States Of America
 • 20 November 2008 - 10 December 2008 , Getting your Research Published , Harvard University, HSPH Boston USA , United States Of America
 • 6 - 8 November 2008 , Health as a Bridge for Global Peace 35th AAN Meeting & Conference , Scottsdale, Arizona, USA , United States Of America
 • 28 October 2008 - 24 November 2008 , Responsible Conduct Research , Harvard University, HSPH Boston USA , United States Of America
 • 18 September 2008 - 17 July 2009 , ลาไปฝึกอบรมด้าน International Health and Health Policy ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา , ณ Harvard School of Public Health, Boston , United States Of America
 • 9 กันยายน 2551 , โครงการพัฒนาความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในงานธุรกิจบริการสุขภาพ , กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข , ไทย
 • 25 สิงหาคม 2551 , ประชุม ทคพย. ครั้งที่ 6/2551 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , ไทย
 • 24 สิงหาคม 2551 , ประชุมคณะอนุกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2551 , สภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 9 - 15 August 2008 , ศึกษาดูงาน เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริการสภาการพยาบาล ระบบบริการสุขภาพระดับต่าง ๆ และระบบการศึกษาพยาบาลกับผู้นำทางการพยาบาล ณ ประเทศออสเตรเลีย , ประเทศออสเตรเลีย , Australia
 • 31 กรกฏาคม 2551 - 1 สิงหาคม 2551 , ประชุมเครือข่ายผู้บริหารสถาบันการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ , สภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 11 กรกฏาคม 2551 , ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ ครั้งที่ 5 , สภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 7 - 12 July 2008 , เข้าร่วมประชุม Second Meeting of the South-East Asia Nursing and Midwifery Educational Institutions Network ณ ประเทศสหภาพพม่า , เมืองย่างกุ้ง , Burma
 • 23 - 24 มิถุนายน 2551 , ประชุม "General Meeting of the Global Network for WHO Collaboration Centres for Nursing and Midwifery Development , โรงแรมดิเอ็มเมอร์รัลด์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 18 - 20 มิถุนายน 2551 , สัมมนาพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 4 , โรงแรมรามาการ์เด้นส์ , ไทย
 • 6 - 11 June 2008 , ศึกษาดูงานตามแผนพัฒนาผู้บริหาร ประจำปี2551 ณ ประเทศออสเตรเลีย , กรุงเพิร์ธ รัฐออสเตรเลียตะวันตก , Australia
 • 31 พฤษภาคม 2551 - 1 มิถุนายน 2551 , ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 26 พฤษภาคม 2551 , เข้ารับพระราชทานของที่ระลึกจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , สภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 12 - 22 May 2008 , เข้าร่วมประชุม WHO Forum for Government Chief Nursing Officers and Midwives และ TRIAD meeting และประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่61 ณ สมาพันธรัฐสวิส , กรุงเจนีวา , Switzerland
 • 1 พฤษภาคม 2551 , ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 22 เมษายน 2551 , โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ Action Plan และการนิยามตัวชี้วัดในการประเมินแผนของฝ่ายต่างๆ , ห้องประชุม N4 407 อาคาร 4 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 8 เมษายน 2551 , การพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ , สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 19 - 21 March 2008 , ไปเป็นผู้นำอภิปรายในการอภิปรายกลุ่มย่อยในการประชุมวิชาการนานาชาติ ณ ประเทศมาเลเซีย , เมืองกัวลาลัมเปอร์ , Malaysia
 • 18 - 19 มีนาคม 2551 , ประชุมวิชาการการศึกษาทั่วไประดับประเทศ ครั้งที่ 4 เรื่อง การศึกษาทั่วไปกับการพัฒนาบัณฑิตแบบองค์รวม , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่ , ไทย
 • 11 - 14 มีนาคม 2551 , ประชุมวิชาการประจำปีระดับชาติเกี่ยวกับการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งที่ 9 , ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี , ไทย
 • 11 มีนาคม 2551 , ประชุมคณะอนุกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2551 , สภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 7 มีนาคม 2551 , ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 3/2551 , สภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 24 - 29 February 2008 , ไปเป็นคณะผู้ประเมินหลักสูตรPost-basic Bachelor of Nursing Programme ณ ประเทศภูฎาน , เมือง Thimphu , Phuthan
 • 14 มกราคม 2551 , โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 12 มกราคม 2551 , สัมมนา เรื่อง แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ....สำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย , โรงแรมนอร์ทเทิร์นเฮอริเทจ แอนด์ สปา , ไทย
 • 11 มกราคม 2551 , ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 1/2551 , สภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 21 ธันวาคม 2550 , ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจการวางแผนและพัฒนากำลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์ , ประชุมคณะอนุกรรมการวิเทศสัมพันธ์ , ประชุมครั้งที่ 7/2550 , สภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 14 ธันวาคม 2550 , ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 12/2550 , สภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 24 November 2007 - 1 December 2007 , ศึกษาดูงานสำหรับคณะกรรมการสภาการพยาบาลและผู้นำสูงสุดขององค์กรพยาบาลจากหน่วยงานต่าง ๆ ณ สหรัฐอเมริกา , สถาบันการศึกษาและโรงพยาบาลในเมืองฮูสตัน รัฐเทกซัส , United States Of America
 • 21 พฤศจิกายน 2550 , ประชุม TCDC Programme Annual review Workshop , โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 12 - 16 November 2007 , ไปเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ณ ประเทศเวียตนาม และประเทศกัมพูชา , ประเทศเวียตนาม และประเทศกัมพูชา , Vietnam
 • 12 พฤศจิกายน 2550 , สัมมนา เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับการพัฒนาหลักสูตรในทศวรรษหน้า : การมุ่งขยายตลาดหรือการเพิ่มคุณภาพ , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 , ไทย
 • 8 - 10 November 2007 , ไปเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว , กรุงเวียงจันทร์ , Lao
 • 6 พฤศจิกายน 2550 , ประธานประจำวัน ให้การประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 13 , หอประชุมกองทัพเรือ , ไทย
 • 20 - 27 October 2007 , เข้าร่วมประชุมและเป็นวิทยากรในการประชุม International Nursing Conference on Chanllenge Opportunity Development ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , เมืองซีอาน , China
 • 16 - 20 October 2007 , เป็นวิทยากรหัวข้อ Results and outcomes of interuniversity colaboration และร่วมประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องExcellence in Nursing through Collaboration ณ ประเทศเกาหลี , กรุงโซล , Korea
 • 13 ตุลาคม 2550 , ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษา , สภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 12 ตุลาคม 2550 , ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 10/2550 , กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี , ไทย
 • 5 - 7 ตุลาคม 2550 , สัมมนาโครงการการประเมินผลการดำเนินการของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาพยาบาล ในระหว่าง พ.ศ. 2546-2550 , โรงแรม Sofitel Central Hua Hin Resort จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , ไทย
 • 29 กันยายน 2550 , สัมมนาผู้บริหาร 6 คณะและสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ , สนามกอล์ฟ The Royal Chiangmai Golf Resort , ไทย
 • 23 - 26 September 2007 , เข้าร่วมประชุม International Nursing Conference on "Building Excellence in Nursing through Networking and Innovation ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , เมืองเฉินตู , China
 • 14 กันยายน 2550 , ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 9/2550 , กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี , ไทย
 • 31 สิงหาคม 2550 , ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษา และหลักสูตรระดับพื้นฐาน ครั้งที่ 9/2550 , สภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 26 กรกฏาคม 2550 , ประชุมเพื่อนำเสนอเพื่อทบทวนผลวรรณกรรม , กรมสุขภาพจิต , ไทย
 • 23 กรกฏาคม 2550 , เดินทางไปเยี่ยมสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง , มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง , ไทย
 • 20 - 21 กรกฏาคม 2550 , สัมมนา เรื่อง บทบาทผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการพัฒนาอาจารย์ , ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอน ชลบุรี , ไทย
 • 27 มิถุนายน 2550 , ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษา และหลักสูตรระดับพื้นฐาน ครั้งที่ 7/2550 , สภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 27 มิถุนายน 2550 , ประชุมเพื่อรับทราบผลการประเมินและชี้แจงวิธีการประเมิน , โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 19 - 21 June 2007 , เข้าร่วมประชุมและเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง Interdisciplinary Perspectives in Qualitative Research ณ ประเทศเกาหลี , กรุงโซล , Korea
 • 7 - 10 June 2007 , เข้าร่วมประชุมวิชาการพยาบาลนานาชาติและเป็น Moderator เรื่อง Quality and Safety of Nursing Practice ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , Macao Polytechnic Institute , China
 • 26 - 31 May 2007 , เข้าร่วมประชุม Board of Directors of INDEN Meeting , ICN, Editorial Board of Nursing and health Science Journal และAALNHSmeeting ณ ประเทศญี่ปุ่น , ประเทศญี่ปุ่น , Japan
 • 12 - 18 May 2007 , เข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 60 (World Health Assembly-WHA) ประจำปี2550 ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ , กรุงเจนีวา , Switzerland
 • 24 เมษายน 2550 , ประชุมเตรียมการจัดประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 60 , สำนักงานการสาธารณสุขระหว่างประเทศ , ไทย
 • 20 เมษายน 2550 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2550 ครั้งที่ 22 เรื่อง การพัฒนาอาจารย์ , สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 7 - 11 April 2007 , เจรจาความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ การทำวิจัย และการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา , UWS, UCSFประเทศสหรัฐอเมริกาและ U of Alberta, Canada , United States Of America
 • 2 - 6 April 2007 , เจรจาความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย รวมทั้งติดตามผลนักศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ณ ประเทศแคนาดา , ประเทศแคนาดา , Canada
 • 28 - 29 มีนาคม 2550 , ตรวจเยี่ยมภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีในการรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาล , กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 25 - 26 มีนาคม 2550 , ตรวจเยี่ยม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลในการรับรองสถาบันการศ฿กษาของสภาการพยาบาล , มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2550 , ผู้ประเมินภายนอกวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ของสมส. , วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณ , ไทย
 • 12 - 15 February 2007 , Consultant ทางวิชาการด้านการจัดการศึกษาทางการพยาบาล ณ ประเทศเมียนมาร์ , กรุงย่างกุ้ง , Burma
 • 9 กุมภาพันธ์ 2550 , ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 2/2550 , ห้องประชุมสภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 7 กุมภาพันธ์ 2550 , เดินทางไปตรวจเยี่ยมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี นครลำปาง , จังหวัดลำปาง , ไทย
 • 3 กุมภาพันธ์ 2550 , Future of Nursing in South East Asia, Chia and Thailand Conference , โรงแรมอิมพีเรียล ควีน กรุงเทพ , ไทย
 • 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2550 , เข้าร่วมงาน Prince Mahidol Award , โรงแรมอิมพิเรียล ควิน ปาร์ค , ไทย
 • 26 - 31 January 2007 , เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร IVINURS ณ ประเทศเนเธอแลนด์ , เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอรแลนด์ , Netherland
 • 22 - 24 มกราคม 2550 , ผู้ประเมินภายนอกวิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาทของสมส , จังหวัดชัยนาท , ไทย
 • 22 มกราคม 2550 , การเขียนรายงานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ , โรงแรมสุริวงค์ซีนิท , ไทย
 • 12 มกราคม 2550 , ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 1/2550 , กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี , ไทย
 • 12 มกราคม 2550 , ประชุมอนุกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2550 , กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี , ไทย
 • 22 ธันวาคม 2549 , ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ THA/03/PO4-South-to-South , โรงแรมรอยัล ปริ้นเซส กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 16 ธันวาคม 2549 , ประชุมเกี่ยวกับการอบรมผู้ประเมินสถาบันการศึกษาและการให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับพื้นฐาน , โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี , ไทย
 • 15 ธันวาคม 2549 , ประชุมคณะอนุกรรมการวิเทศสัมพันธ์ และกรรมการสภาการพยาบาล 13/49 , กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี , ไทย
 • 6 - 7 ธันวาคม 2549 , ประชุม Consensus Meeting on Global Standards for Basic , กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 25 พฤศจิกายน 2549 , อนุกรรมการเตรียมงานฉลองเนื่องในวาระครบ 45 ปี ของสมาคมฯ , สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ , ไทย
 • 17 พฤศจิกายน 2549 , ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 12/2549 , จังหวัดนนทบุรี , ไทย
 • 15 พฤศจิกายน 2549 , TCDC Programme Annual Review , โรงแรมรอยัล ปรินเซส กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 12 - 13 พฤศจิกายน 2549 , กรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันฯ ครั้งที่ 5/2549 และสัมมนาการพัฒนาคู่มือการตรวจเยี่ยมสถาบันฯ , โรงแรมรอยัลฮิลส์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก , ไทย
 • 8 - 12 November 2006 , ศึกษาดูงานตามแผนพัฒนาผู้บริหาร ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , เมืองเซี่ยงไฮ้ , China
 • 29 October 2006 - 1 November 2006 , ไปแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะร่วมกัน การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และการทำวิจัยร่วมกัน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , China
 • 29 - 31 October 2006 , ไปเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , Jiujiang University , China
 • 28 ตุลาคม 2549 , ร่วมเป็นเกียรติแก่ผู้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี , พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ในพระบรมมหาราชวัง , ไทย
 • 13 - 14 ตุลาคม 2549 , เหลียวหลัง แลหน้า แผนงานพัฒนาสถาบันการศึกษาให้เป็นผู้นำ , โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 9 - 6 ตุลาคม 2549 , ประชุมอนุกรรมการรับรองสถาบันการศึกษา ครั้งที่ 4/2549 , ห้องประชุมสภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 2 - 6 October 2006 , เป็นผู้ดำเนินการร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Strengthening Collaboration Between Nursing Education and Sevice in Myanmar ในฐานะ Consul font ของโครงการความร่วมมือของสองประเทศ ณ ประเทศเมียนมาร์ , ประเทศเมียนมาร์ , Burma
 • 30 กันยายน 2549 , ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยระบบการพยาบาล ครั้งที่ 1/2549 , สภาการพยาบาล จังหวัดนนทบุรี , ไทย
 • 25 - 27 September 2006 , ศึกษาดูงาน , เมืองปักกิ่ง , China
 • 23 - 27 September 2006 , ศึกษาดูงานตามแผนพัฒนาผู้บริหาร ณ เมืองปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , เมืองปักกิ่ง , China
 • 15 กันยายน 2549 , ประชุม เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคลโดยยึดหลักสมรรถนะ , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 11 กันยายน 2549 , คณะอนุกรรมการการพิจารณาการขอรับรองสถาบัน ครั้งที่ 3/2549 , สภาการพยาบาล จังหวัดนนทบุรี , ไทย
 • 8 กันยายน 2549 , เข้าร่วมประชุม ทคพย. ครั้งที่ 7/2549 , สภาการพยาบาล จังหวัดนนทบุรี , ไทย
 • 24 สิงหาคม 2549 , เข้าร่วมงานพระราชทานปริญญาบัตรของผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข , อาคารใหม่ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 18 สิงหาคม 2549 , ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 9/2549 , ห้องประชุมสภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 10 - 13 August 2006 , เป็นวิทยากรและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการรวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้าน Modern Nursing Clinical Teaching ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , China
 • 8 สิงหาคม 2549 , วิทยากรบรรยายเรื่อง "บทบาทของผู้บริหารมืออาชีพ" , โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 1 สิงหาคม 2549 , พิธีมอบทุนการศึกษานิสิตนักศึกษาแพทย์ และพยาบาล , ณ ห้องโกมุท กรุงเทพ , ไทย
 • 21 กรกฏาคม 2549 , คณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 8/2549 , ห้องประชุมสภาการพยาบาล กรุงเทพ , ไทย
 • 13 กรกฏาคม 2549 , คณะอนุกรรมการการพิจารณาการขอรับรองสถาบัน ครั้งที่ 2/2549 , ห้องประชุมสภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 2 - 4 กรกฏาคม 2549 , สัมมนาสรุปการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแผน 9 และวางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานในแผน 10 คณะพยาบาลศาสตร์ , ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 - 24 มิถุนายน 2549 , ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 3 , โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ , ไทย
 • 16 มิถุนายน 2549 , คณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 7/2549 , ห้องประชุมสภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 4 - 11 June 2006 , เข้าร่วมประชุม Global Network of WHO Collaborating Centres และประชุม 4th International Multi-disciplinary Conference-Resourcing Global Health ณ ประเทศสก๊อตแลนด์ , Glasgow Caledonian University , Scottland
 • 28 พฤษภาคม 2549 , การสัมมนาการประเมินผลการดำเนินงานของผุ้บริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ , ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 25 - 27 พฤษภาคม 2549 , สัมมนา การเตรียมการเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ , รร.ดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท จ.เชียงราย , ไทย
 • 14 - 22 May 2006 , เข้าร่วมประชุม UK Council of Deans and Heads of Nursing and Allied Health Professions Annual Retreat และศึกษาดูงานสถาบันการศึกษาพยาบาลในประเทศอังกฤษ , ประเทศอังกฤษ , England (United Kingdom)
 • 3 - 9 May 2006 , เข้าร่วมโครงการ Alliance for Nursing and Health Science Leaders และศึกษาดูงานภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น , Yamaguchi University , Japan
 • 29 เมษายน 2549 , ประชุมแผนพัฒนาสภาการพยาบาล พ.ศ. 2545 - 2548 , ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 รร.รามาการ์เด้น , ไทย
 • 29 เมษายน 2549 , แผนพัฒนาสภาการพยาบาล พ.ศ. 2549 , โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพ , ไทย
 • 28 เมษายน 2549 , ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (13.30 - 16.30) , สภาการพยาบาล จังหวัดนนทบุรี , ไทย
 • 24 เมษายน 2549 , ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ ครั้งที่ 3/2549 , ห้องประชุมสภาการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี , ไทย
 • 14 - 20 April 2006 , เข้าเยี่ยมชมและหารือในการดำเนินการของศูนย์ความร่วมมือด้านการพยาบาลและผดุงครรภ์ องค์การอนามัยโลก และศูนย์ความร่วมมือด้านการสร้างเสริมสุขภาพรวมทั้งเจรจาความร่วมมือระหว่างคณะฯและองค์การอนามัยโลก , ณ กรุงเจนีวา , Switzerland
 • 10 - 11 เมษายน 2549 , ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 4/2549 , ห้องประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข , ไทย
 • 10 - 11 เมษายน 2549 , ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 4/2549 และวาระพิเศษ , ห้องประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล , ไทย
 • 3 เมษายน 2549 - 27 พฤษภาคม 2549 , การสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การเตรียมการเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ , สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และ โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์รีสอร์ท จง เชียงราย , ไทย
 • 30 - 31 มีนาคม 2549 , EAFONS Conference , ณ. สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ , ไทย
 • 24 มีนาคม 2549 , ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (13.30 - 16.30) , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 24 มีนาคม 2549 , เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการพิจารณาการขอรับรองสถาบัน (09.00-12.00) , ห้องประชุมสภาการพยาบาล , ไทย
 • 17 มีนาคม 2549 , ตรวจเยี่ยมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ , มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 10 - 11 มีนาคม 2549 , ทิศทางการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ , ห้องประชุมโรงแรม ทีเค พาเลซ , ไทย
 • 4 มีนาคม 2549 , งานวันสวนดอก , ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง กรุงเทพ , ไทย
 • 4 มีนาคม 2549 , ประชุมสามัญประจำปี และร่วมงานมุทิตาจิต อาจารย์อาวุโส ประจำปี 2548 , วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง บางพลัด , ไทย
 • 24 กุมภาพันธ์ 2549 , เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการพิจารณาการขอรับรองสถาบัน (09.00-12.00) , ห้องประชุมสภาการพยาบาล จังหวัดนนทบุรี , ไทย
 • 24 กุมภาพันธ์ 2549 , ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (13.30 - 16.30) , ห้องประชุมสภาการพยาบาล จังหวัดนนทบุรี , ไทย
 • 14 - 19 February 2006 , เข้าร่วมประชุม Intercountry University Network for Health Promotion Education and Training และTechnical Meeting, WHO Collaborating Centres for Health Promotion และบรรยายพิเศษเรื่อง Review of Education and Training for Health Promotion : WHat to Whom , ประเทศสิงคโปร์ , Singapore
 • 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2549 , การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 29 มกราคม 2549 , แผนงานพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ และพัฒนากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ , ตึกกรมสุขภาพจิต จังหวัดนนทบุรี , ไทย
 • 29 มกราคม 2549 , ประชุม แผนงานพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพในสายวิชาชีพพยาบาล , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , ไทย
 • 20 มกราคม 2549 , ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ , ห้องประชุมสภาการพยาบาล จังหวัดนนทบุรี , ไทย
 • 20 มกราคม 2549 , คณะอนุกรรมการการพิจารษาการขอรับรองสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ , ห้องประสภาการพยาบาล จังหวัดนนทบุรี , ไทย
 • 14 - 15 มกราคม 2549 , เชิงปฏิบัติการ "เรื่อง 15 สถาบันพยาบาลร่วมใจสร้างสุขภาพ" , โรงแรมพระนครแกนด์วิว กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 6 ธันวาคม 2548 , เข้าร่วมติดต่อราชการและเจรจาธุรกิจกับผู้แทนองค์กร Project Hope , ณ สำนักงานองค์กร Project Hope , ไทย
 • 2 ธันวาคม 2548 , Presentation of Progress Reports on WHO-funded Projects , โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ , ไทย
 • 10 พฤศจิกายน 2548 , การสัมมนาการเตรียมการดำเนินงานตามโครงสร้างการบริหารงานใหม่ ของคณะพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่ 2) , ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 10 พฤศจิกายน 2548 , การสัมมนาการเตรียมการดำเนินงานตามโครสร้างการบริหารงานใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระยะที่ 3) , ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 4 ตุลาคม 2548 , โครงการสัมมนา การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานเพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ , ไลฟ์อัพ สปา&รีสอร์ท , ไทย
 • 26 - 30 กันยายน 2548 , ประชุม การประเมินผลการวิจัยในภาพรวมของประเทศและประเมินนโยบายและแนวทางกากรวิจัยของาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2545 - 2549) , รร.เซ็นทรัลดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 6 - 9 กันยายน 2548 , การพัฒนาหลักสูตรและพการจัดการเรียนการสอนการพยาบาลขั้นสูงสาขาเวชปฏิบัติที่สอดคล้องกับระบบสุขภาพ , รร.เจริญธานี ปรินเซส ขอนแก่น , ไทย
 • 3 กันยายน 2548 , สัมมนาผู้บริหาร 6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ , นอร์ทเทอร์น เฮอริเทจ รีสอร์ท แอนด็ สปา , ไทย
 • 29 สิงหาคม 2548 , ประชุมสัมมนา ก้าวต่อไปของระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ห้องประชุมสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. , ไทย
 • 9 สิงหาคม 2548 , ประชุมส่งเสริมสุขภาพโลก ครั้งที่ 6 ปี 2548 , ณ ห้องประชุม UNCC หลานหลวง กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 18 กรกฏาคม 2548 , ประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณะกรรมการและตรวจสอบราชการใสสะอาด , ห้องประชุมกอลบริการการศึกษา สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 - 16 กรกฏาคม 2548 , สัมมนากรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารระดับสูง , ศูนย์ฝึกอบรม ธ.ไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอน จ.ชลบุรี , ไทย
 • 14 กรกฏาคม 2548 , ประชุมสภามหาวิทยาลัย และสัมมนากรรมการสภามหาวิทยาลัย , ศูนย์ฝึกอบรม ธ.ไทยพาณิชย์ หากตะวันรอน จ.ชลบุรี , ไทย
 • 25 มิถุนายน 2548 , กลุ่มย่อยการพยาบาลร่วมกับทีมงาน ATPAC , รร.เซ็นต์จูรี่ปาร์ค , ไทย
 • 24 มิถุนายน 2548 , แผนงานและโอกาสความร่วมมือด้านพยาบาลศาสตร์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพยาบาลสู่ประเทศไทยและการยกระดับการพยาบาลไทยสู่สากล , รร.เซ็นต์จูรี่ปาร์ค , ไทย
 • 27 - 29 พฤษภาคม 2548 , สัมมนาผู้บริหาร การพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่มาตรฐารนระดับโลก , รร.อมรินทร์ ลากูน จ.พิษณุโลก , ไทย
 • 21 - 26 May 2005 , Knowledge,innovation and vitality:an international collaboration for doctoral educationในการประชุม23th Quadrennial Congress2005,Nursing on the move :Knowledge,innovation and vitality , The internation council of Nurses , Taiwan
 • 23 เมษายน 2548 , แนวทางการจัดการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์เพื่อสนองตอบระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ , รร.ริชมอนด์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 25 มีนาคม 2548 , ประชุมที่ประชุมคณบดี , ห้องประชุมสภาการพยาบาล กรุงเทพฯ , ไทย
 • 21 - 22 March 2005 , เจราความร่วมมือทางด้านการวิจัย และ เยี่ยมชมศูนย์ WHO CC for nursing, Midwifery and Community Health , เมือง Glasgow, Scotland , England (United Kingdom)
 • 20 - 30 March 2005 , เจราความร่วมมือทางวิชาการและเข้าร่วมการประชุม 2005 Asian Medical and Health Profession Forum , University of New England , United States Of America
 • 16 - 22 March 2005 , ประชุมคณะผู้อำนวยการบริหาร The International Virtual Nursing School (IVNURS) , โรงแรม Hilton, London Gatwick Airport , England (United Kingdom)
 • 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2548 , คณะกรรมการเครือข่ายฯ , รร.อโยธยา ริเวอร์ไซด์ จ.พระนครศรีอยุธยา , ไทย
 • 30 January 2005 - 3 February 2005 , เข้าร่วมเจรจาและร่วมลงนามในความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ Chengde Medical College , Chengde Medical College , China
 • 29 November 2004 - 3 December 2004 , Symposium on Asian Nursing Ethics Education และเป็นวิทยากรเรื่อง Emergine Ethical Issues in Nursing Education and Practice และ Develoopment of Computer Assisted Intruction program on Nursing Ethics , Yonsei University college of Nursing, South karea , Korea
 • 29 November 2004 - 3 December 2004 , การประชุมSymposium on Asian Nursing Ethics Education , Yonsei University College of Nursing , Korea
 • 1 - 5 November 2004 , การประชุม HAI Regional Conference , เมืองฮานอย , Vietnam
 • 28 September 2004 - 7 October 2004 , โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการศึกษาและการปฏิบัติการพยาบาลและการจัดการวิจัยและการดำเนินการของ Centers of Excellence ณ University of Pennsylvania , University of Michigan, Ann Arbor , University of Pennsylvania และ University of Michigan, Ann Arbor , United States Of America
 • 20 - 22 กันยายน 2547 , การประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในชุมชนและสถานบริการ / โรงพยาบาล ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า : รูปแบบการปฏิบัติ การบริหารจัดการองค์กรพยาบล การจัดการศึกษาเพื่อเตรียมผู้เชี่ยวชาญการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงฯ , โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 12 กันยายน 2547 , การประชุมคณะกรรมการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ , ห้องประชุมสภาการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี , ไทย
 • 8 - 9 กันยายน 2547 , ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ว่า ด้วย "อาหารและเกษตรเพื่อสุขภาพ" , ศูนย์นิทรรศการและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี นนทบุรี , ไทย
 • 29 สิงหาคม 2547 , ประชุมคณะกรรมการศึกษาพยาบาลแห่งชาติ เพื่อวางนโยบายการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของชาติ , ห้องประชุมสภาการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี , ไทย
 • 27 สิงหาคม 2547 , ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณารับรองสถาบันและการประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ , ห้องประชุมสภาการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี , ไทย
 • 24 สิงหาคม 2547 , ประชุมวิชาการเพื่อกำหนดแนงทางการดำเนินงานโครงการให้นักวิชาการไทยที่อยู่ต่างประเทศกลับมาร่วมพัฒนาการอุดมศึกษาไทย , โรงแรมเซนจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพฯ , ไทย
 • 19 สิงหาคม 2547 , ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ และการประชุมคณะกรรมการพยาบาลศึกษาแห่งชาติ , ห้องประชุมสภาการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี , ไทย
 • 5 - 6 สิงหาคม 2547 , ประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง การพัฒนาบัณฑิตอุมคติไทย ครั้งที่ 5 , ห้องมิราเคิลแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่นหลักสี่ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 30 กรกฏาคม 2547 , ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณารับรองสถาบันและการประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ , ห้องประชุมสภาการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี , ไทย
 • 24 กรกฏาคม 2547 , ประชุมคณะกรรมการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ , ห้องประชุมสภาการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี , ไทย
 • 16 - 18 กรกฏาคม 2547 , ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสัมมนากรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้บริหารระดับสูง , คำแสดริเวอร์แควรีสอร์ท กาญจนบุรี , ไทย
 • 10 - 15 July 2004 , 75 th Anniversary CMB และเข้าร่วมประชุมเพื่อเจรจาความร่วมมือมนการจัดทำหลักสูตรสำหรับพยาบาลในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , CMb และ Beijing View Consulutancy , China
 • 4 - 9 July 2004 , การประชุม Leadership and Mentoring in Nursing , Citigate Sebel Sydney Hotel เมืองซิดนีย์ , Australia
 • 28 - 29 มิถุนายน 2547 , สัมมนายุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์เครือข่าย การวิจัยสาขาพยาบาลศาสตร์(CRNN) , โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร และห้องประชุมสภาการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี , ไทย
 • 23 - 25 June 2004 , การประชุม Nursing Academic International Congress on the Mind & Body ครั้งที่ 6 และการประชุม Deans Forum , Ewha Womens University , Korea
 • 28 - 29 พฤษภาคม 2547 , การประชุมวิชาการเรื่อง การพัฒนาสมรรถภาพพยาบาลไตเทียมในประเทศไทย , ห้องประชุมโรงแรมปริ๊นส์ตั้นพาร์ค กรุงเทพน , ไทย
 • 14 - 16 พฤษภาคม 2547 , การจัดการองค์ความรู้นสถาบันอุดมศึกษา (Knowledge Management in Academic Instiute) , โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท จ.เชียงราย , ไทย
 • 4 พฤษภาคม 2547 , ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปางและวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปางและวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา , ไทย
 • 21 - 24 April 2004 , ประชุมวิชาการเรื่อง Meeting the Standards for Nursing Education and Practice Internationally , Wuhan University , China
 • 17 - 22 April 2004 , ศึกษาดูงานสำหรับผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , Oxford University และ University of Reeding , England (United Kingdom)
 • 26 - 9 เมษายน 2547 , การฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้บริหาร CEO รุ่นที่ 1" สำหรับผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 17 - 20 March 2004 , การประชุม 7th East Asian Rorum of Nursing Studies(EAFONS) , The HongKong Polytechnic university , China
 • 14 มีนาคม 2547 , ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารแผนงานพัฒนาสถาบันการศึกษาพยาบาลให้เป็นผู้นำในการสร้า่งเสริมสุขภาพ , ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 25 February 2004 - 1 March 2004 , ร่วมประชุม IVINURS และร่วมอภิปราย หารือในการริเริ่มโครงการ INTERNATIONAL VIRTUAL NURSING SCHOOL (IVINURS) , Holyrood Hotel,Edinburgh , Scottland
 • 18 - 22 February 2004 , เยี่ยมชมและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย , Kunming Medical College , China
 • 6 - 10 February 2004 , ประชุมและหารือเพื่อจัดตั้ง Alliance for Asian Nursing and Health Sciece Leader (AANHS) , Yamaguchi University , Japan
 • 5 กุมภาพันธ์ 2547 , การประชุมเพือพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุขในอนาคต , โรงแรมโรสการ์เดนส์ เอไพร์ม รีสอร์ท สามพราน นครปฐม , ไทย
 • 30 - 31 มกราคม 2547 , ประชุมเพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Professor Dr. Roy Schwarz , โรงแรมอิมพีเรียลธารา แม่ฮ่องสอน , ไทย
 • 8 - 16 November 2003 , THA/03/P04-South-to-South Cooperation in ReProductive Health and Population Issues:Thailand ติดตามประเมินผู้รับทุนที่เข้าอบรม , จีนและมองโกเลีย , China
 • 30 October 2003 - 5 November 2003 , ประชุมวิชาการ Sigma The ta Tau International , Toronto , Canada
 • 29 - 31 October 2003 , The Joint Learning Initiative's Supply Working Group , กรุง London , England (United Kingdom)
 • 16 - 21 October 2003 , Asia-Pacific Collaboration in Nursing Education and Research. , - , Japan
 • 28 September 2003 - 4 October 2003 , การบริหารงานการบริการวิชาการ การจัดการการเรียนการสอน การวิจัย การประกันคุณภาพการศึกษา และระบบสารสนเทศในสถาบันการศึกษา , ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง , China
 • 25 - 26 กันยายน 2546 , Workshop on Presentation of Projects Progress Report and Development of Detailed Workshops 2004-2005:Health Promotion and Non Communicable Diesease Surveillance , โรงแรมมิราเคิล แกรนด์หลักสี่ กทม. , ไทย
 • 14 - 16 กันยายน 2546 , ประชุมเชิงปฏิบัติการงานส่งเสริมธุรกิจสุขภาพและเยี่ยมชมสถานบริการสปาในกรุงเทพมหานคร , ณ ชีวาศรม เฮลท์รีสอร์ท ประจวบคีรีขันธ์ , ไทย
 • 14 - 15 กรกฏาคม 2546 , ประชุม คณะกรรมมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2547 , อาคารรัฐสภา , ไทย
 • 7 - 8 สิงหาคม 2546 , สัมมนา สมัชชาสุขภาพปี 2546 , ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค , ไทย
 • 25 กรกฏาคม 2546 , ประชุม ครั้งที่9/2546 ของการรับรองสถาบัน , โรงแรมริเวอร์แคววิลเลจ จ.กาญจนบุรี , ไทย
 • 26 June 2003 - 29 June 2002 , Education in Women's Health ในการประชุม 13 th International Congress on Women's Health Issues. , Seoul , Korea
 • 20 - 21 มิถุนายน 2546 , Meeting to Develop Activities for support in the 2004-2005, WHO , The central wong amart beach resort จังหวัดชลบุรี , ไทย
 • 13 มิถุนายน 2546 , ประชุมที่ประชุมคณบดี และหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ ครั้งที่ 4/2546 , ห้องประชุมสารนิเทศ 1 ชั้น 4 อาคารบริหาร ม.สุโขทัยธรรมาธิราช , ไทย
 • 2 - 4 มิถุนายน 2546 , WHO collaborationing Centress และ National Centress of Expertise ในประเทศไทย , โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ ประทุมวัน , ไทย
 • 9 - 10 พฤษภาคม 2546 , ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำความเข้าใจกระบวนทัศน์ของการส่งเสริมสุขภาพและรายละเอียดของผนงานพัฒนาสถาบันการศึกษาพยาบาลให้เป็นผู้นำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ , โรงแรมเอสดีอเวนิว กรุงเทพ , ไทย
 • 4 พฤษภาคม 2546 , เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและร่วมประชุมเพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างเนื้อหาหลักสูตรวิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลและชุดการสอนในหัวข้อ รูปแบบการจัดการศึกษาและชุดสอนจริยศาสตร์สำหรับนักศึกษาพยาบาล , โรงแรมหลุยส์แทเวิร์น กทม. , ไทย
 • 29 เมษายน 2546 , ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต , ห้อง Executive Board Room ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. , ไทย
 • 20 - 26 April 2003 , Supply Workong Group of the Human Resources for Health:A Joint Learning Process (JLP) , New York City , United States Of America
 • 19 เมษายน 2546 , แนวทางการปฏิรูประบบราชการสำหรับบุคลากร สาย ข ค พนักงาน และลูกจ้าง , บ้านสวนพฤกษศาสตร์ แม่ริม , ไทย
 • 18 เมษายน 2546 , สัมมนาผู้บริหารระยะที่ 2 , โรงแรมอิมพีเรียลเชียงใหม่ รีสอร์ท สปาแอนด์สปอร์ตคลับ , ไทย
 • 11 เมษายน 2546 , ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยบรมราชชนนี นครลำปาง , วิทยาลัพยาบาลบรมราชชนี นครลำปาง , ไทย
 • 8 - 9 เมษายน 2546 , เข้าร่วม Site Visit 4 สถาบัน 5 คณะ , สถบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติในโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาไทยด้วยกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ , ไทย
 • 4 เมษายน 2546 , พิจารณาโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ , สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , ไทย
 • 27 - 28 มีนาคม 2546 , เพื่อประมวลปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการบริหารงานบุคคลของคณะฯ , โรงแรมแม่ยมพาเลส แพร่ , ไทย
 • 26 มีนาคม 2546 , WHO Collaborating Centers ในประเทศไทย , ห้องประชุม 1010 วิทยาลัยการสาธารณสุข อาคารสถาบัน 3 ชั้น 10 พญาไท , ไทย
 • 25 มีนาคม 2546 , ผลการศึกษาและระดมความคิดเห็น , อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข , ไทย
 • 19 มีนาคม 2546 , การพัฒนาตัวชี้วัดผลการดำเนินงานการพยาบาลเพื่อคัดเลือกตัวชี้วัดและเครื่องมือวัดและประเมินผลการพยาบาลเป็นวิทยากรอภิปราย , โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 3 มีนาคม 2546 , ที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 2/2546 , ห้องประชุมชั้น 10 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ , ไทย
 • 24 กุมภาพันธ์ 2546 , การนำเสนอและแลกเปลี่ยน Best Practie , ห้องเมจิก โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ , ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2546 , สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การจัดสรรทุน ประจำปี 2546 ภายใต้โครงการพัฒนาอาจารย์ สาขาขาดแคลน และโครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์ , โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2546 , โครงการวิจัยสาขาพยาบาลศาสตร์เพื่อพัฒนาชุดโครงการให้มีคุณภาพและเพื่อนำเสนอต่อแหล่งทุนวิจัย , อาคารพิทยพัฒน์ มสธ. , ไทย
 • 10 มกราคม 2546 , รับฟังนโยบายในการพัฒนาระบบอุดมศึกษา การจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น , อาคารพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ , ไทย
 • 19 - 20 ธันวาคม 2545 , Assessment of the UtiliZation of WHO funded Projects Results , โรงแรม Miracle กรุงเทพฯ , ไทย
 • 13 - 15 December 2002 , Heaการประชุม 1st Southeast Asia International Conference of Health and Nursing. , ์National College of Nursing , Taiwan
 • 2 - 4 ธันวาคม 2545 , Cultuaral Diversity in Alternative Health Care and Nursing Therapeutics , โรงแรมโซฟิเทล ราชาออร์คิด จ.ขอนแก่น , ไทย
 • 26 - 28 พฤศจิกายน 2545 , โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาไทยด้วยกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchamarking) ครั้งที่ 2 , ห้องวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น , ไทย
 • 24 - 25 ตุลาคม 2545 , ผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลในประเทศไทย , โรงแรมทีเคพาเลซ กรุงเทพ , ไทย
 • 5 - 6 ตุลาคม 2545 , คณะกรรมการโครงการพัฒนาหลักสูตรด้านจริยธรรม , มหาวิทยาลัยสุขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี , ไทย
 • 13 - 22 September 2002 , เจรจาความร่วมมือทางวิชาการในการทำหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฏีบัณณฑิตร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศกับ University of Missouri : Columbia และ The University of Texas Health Science Center at Houston , - , United States Of America
 • 10 กันยายน 2545 , ตัวชี้วัดคุณภาพการพยาบาล : คำจำกัดความและการนำไปใช้ , โรงแรมรามาการ์เดน กรุงเทพฯ , ไทย
 • 27 สิงหาคม 2545 , จัดทำหลักสูตรกลางสำหรับพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , ห้องประุชุมสำนักนดยบายและแผนชั้น 5 อาคารดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย , ไทย
 • 8 - 9 สิงหาคม 2545 , สมัชชาสุขภาพแห่งชาติปี 2545 , ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ , ไทย
 • 29 - 31 กรกฏาคม 2545 , การสร้างเครือข่ายวิจัยสาขาพยาบาลศาสตร์ , โรงแรมเอสดี อเวนิว กทม. , ไทย
 • 22 - 27 July 2002 , การจัดการเรียนการสอนทางไกล และการจัดศูนย์การศึกษาการวิจัยทางการพยาบาล , - , England (United Kingdom)
 • 13 - 14 กรกฏาคม 2545 , โครงสร้างและระบบบริหารงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ , โรงแรมฮิลตัน หัวหินรีสอร์ทแอนด์สปา อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ , ไทย
 • 3 - 7 July 2002 , เยี่ยมชมและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ Mc Master University Model of Education และศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Problem Based Learning (PBL) , School of Nursing, McMaster University , Canada
 • 29 June 2002 - 3 July 2002 , ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ Nursing Education Model และ Distace Education และเข้าร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารและเจรจาความร่วมมือ , School of Nursing, University of Washington , United States Of America
 • 14 พฤษภาคม 2545 , คณะทำงานจัดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 , ห้องประชุม 1 สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ , ไทย
 • 10 - 11 พฤษภาคม 2545 , Agenda for the TCDC Meeting with DTEO and UNICEF (DRAFT) , UNICEF Offece for Thailand กรุงเทพฯ , ไทย
 • 22 - 29 April 2002 , Deans and Presidents Forth International Conference : Developing International Research Collabarations , - , United States Of America
 • 4 เมษายน 2545 , เข้าประชุมวิชาการนานาชาติเทคโนโลยีสารสนเทศ กับการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยในเอเซีย (Information Technology and Universities in Asia) , ตึกอักษรศาสตร์ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
 • 29 มีนาคม 2545 , ผู้บริหารสถาบันการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลในประเทศไทย เรื่อง นโยบายสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ กับการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติและการปฏิรูประบบการศึกษาแห่งชาติ , ห้องทองกวาวโรงแรมที เค พาเลซ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 13 มีนาคม 2545 , ที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ ครั้งที่ 2/45 , ห้องประชุม ศ.นายแพทย์เทพนม เมืองแมน อาคาร 5 ชั้น 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 4 มีนาคม 2545 , โครงการนำร่อง : ผลลัพธ์และผลกระทบจากการดำเนินงาน , ห้องบอลลูม 10 โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ กทม. , ไทย
 • 9 - 11 มกราคม 2545 , ผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อเตรียมการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐโดยใช้ชุดดุลดัชนี(Balanced Seorecard) , โรงแรมอิมพีเรียลธารา แม่ฮ่องสอน , ไทย
 • 26 ธันวาคม 2544 , การดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาของ สมศ. , วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย , ไทย
 • 13 - 14 ธันวาคม 2544 , การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกาา และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง(Self Assessment Report:SAR) , สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มช. , ไทย
 • 10 ธันวาคม 2544 , พัฒนาออกข้อสอบความรู้ความชำนาญเฉพาะทางฯ ในคณะกรรมการพิจารณาออกข้อสอบความรู้ฯ สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ , ห้องประชุมสภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 30 พฤศจิกายน 2544 , แนวทางการวิเคราะห์ต้นทุนโดยอาศัยกิจกรรม(Activity Based Costing) ของมหาวิทยาลัย , ห้องนครพิงค์ โรงแรมเชียงใหม่พลาซ่า , ไทย
 • 21 พฤศจิกายน 2544 , TCDC Programme Review Workshop , Unieef กทม. , ไทย
 • 15 - 16 พฤศจิกายน 2544 , บัณฑิตศึกษาไทยในทศวรรษหน้า , อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก จังหวัดปทุมธานี , ไทย
 • 26 - 27 October 2001 , เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Sun Yat sen University of Medical Science , Guangzhou , China
 • 25 - 30 October 2001 , ร่วมงานฉลองครบรอบ 100 ปี Rural Medical Education , Jianjiang Medical college , China
 • 15 ตุลาคม 2544 , คณะกรรมการการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัย ระยะที่ 8 , ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี , ไทย
 • 13 ตุลาคม 2544 , การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ครั้งที่ 3/44 , ห้องสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มช. , ไทย
 • 10 ตุลาคม 2544 , ชี้แจงระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณการคลัง พ.ศ. 2544 , ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มช. , ไทย
 • 5 ตุลาคม 2544 , ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกาาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐในสังกัดทบวงฯ ครั้งที่ 6/44 , ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 6 - 7 กันยายน 2544 , การบริหารทรัพย์สินทางปัญญา การจัดระบบความรู้และการใช้ดุลดัชนี(Intellectual Assets,Knowledge Management and Balanced Score card) , โรงแรมเชียงใหม่ออคิด , ไทย
 • 3 กันยายน 2544 , การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา , ห้องประชุมใหญ่ชั้ีัน 2 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มช. , ไทย
 • 1 - 5 กันยายน 2544 , ตลาดนัดปฏิรูป(ระบบ)สุขภาพ , ศูนย์การประชุมและแสดงนิทรรศการอิมแพ็คเมืองทองธานี กรุงเทพฯ , ไทย
 • 23 สิงหาคม 2544 , การปรับปรุงระบบคัดเลือกบคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทบวงมหาวิทยาลัย , ห้องกษัตริย์ศึก1-2 โรงแรมโซลทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 14 สิงหาคม 2544 , ประชุมนานาชาติ Home and Community Care for Persons Living With HIV/AIDS ครั้งที่ 5 , ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรบริเวณสถานสวภาสภากาชาดไทย , ไทย
 • 23 - 25 กรกฏาคม 2544 , การพัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต เพื่อตอบสนองการปฏิรูประบบบริการสุขภาพไทย , โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กทม , ไทย
 • 21 - 22 กรกฏาคม 2544 , เข้าร่วมประชุม Develop Activies for Support in the 2002-2003 WHO Workplan for RTG-WHO Collaborative Programme , โรงแรมโซฟิเทล เซ็ลทรัล หัวหินรีสอร์ท , ไทย
 • 29 - 30 มิถุนายน 2544 , กรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยและการประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อพิจารณานโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย , ระยองรีสอร์ท ต.บ้านเพ อ.เมือง จ.ระยอง , ไทย
 • 8 - 16 June 2001 , ICN Congress 2001 , เดนมาร์ก , Denmark
 • 14 - 16 พฤษภาคม 2544 , มิติใหม่ของการปฎิรูปสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา , โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท จ.เชียงราย , ไทย
 • 26 - 27 เมษายน 2544 , ที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ อภิปรายและวิพากษ์ การพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต , ห้องแกรนด์รัชดาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ , ไทย
 • 24 เมษายน 2544 , การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารในโครงการที่รับการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก , ห้องประชุม 6 ชั้น 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพฯ , ไทย
 • 24 March 2001 - 2 April 2001 , ศึกษาดูงานสถาบันการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการตามแผนพัฒนาผู้บริหาร , เกาหลีใต้และญี่ปุ่น , Korea
 • 16 พฤศจิกายน 2543 , ตัวชี้วัดคุณภาพการพยาบาล : ความหมายและการนำไปใช้ , โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 8 - 10 พฤศจิกายน 2543 , การประกันคุณภารการศึกษาระดับอุดมศึกษา : มาตรฐานระบบกลไก การยอมรับซึ่งกันและกันทางการศึกษา , โรงแรมสยามอินเตอร์ คอนต์เคอรนติแนลตัน กรุงเทพฯ , ไทย
 • 9 ตุลาคม 2543 , Internetional Nursing Research Conference on Nursing Research for Development , โรงแรมฮอลิเดย์ อินท์ คราวน์ พลาซ่า ถ.ศรีลม กรุงเทพฯ , ไทย
 • 26 September 2000 - 4 October 2000 , ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย , ออสเตรเลีย , Australia
 • 8 - 11 September 2000 , ร่วมงานและจัดแสดงนิทรรศการทางการศึกษานานาชาติ (China Changchun International Education Expo 2000) , เมืองฉางชุน , China
 • 4 - 6 กันยายน 2543 , 1)การพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตด้านการส่งเสริมสุขภาพ 2)การพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตด้านจริยธรรม , โรงเรียนเอเชีย กรุงเทพฯ , ไทย
 • 25 สิงหาคม 2543 , แนวคิด หลักการการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพ , กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นนทบุรี , ไทย
 • 28 กรกฏาคม 2543 , Home and Community care for Persons Living with HIV/AIDS , อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญารณสังวร บริเวณสถานเสวภา สภากาชาดไทย , ไทย
 • 28 กรกฏาคม 2543 , เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล , ห้องประชุมชั้น 2 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มช. , ไทย
 • 15 กรกฏาคม 2543 , เตรียมการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมสำหรับพยาบาลในการปฏิบัติภารกิจเพื่อดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิ , ห้องบอลรูม โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ , ไทย
 • 12 - 13 กรกฏาคม 2543 , The Rise fo the Professional and the Demise of the University , โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 26 - 30 มิถุนายน 2543 , การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ , โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ , ไทย
 • 15 มิถุนายน 2543 , การผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ , สำนักบริการวิชาการ มช. , ไทย
 • 11 - 13 พฤษภาคม 2543 , การพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต , โรงแรมดุสิตไอแลนด์ รีสอร์ท เชียงราย , ไทย
 • 22 มีนาคม 2543 , การประชุมโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนองค์การอนามัยโลกระหว่างปี 2000-2001 เรื่อง Thai Autonomous University Hospitals : Structure and Performance Indicators Development , ห้องประชุมองค์การอนามัยโลก กระทรวงสาธารณสุข , ไทย
 • 27 February 2000 - 15 March 2000 , เยี่ยมสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ เพื่อร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและเพื่อจัดทำ "ร่าง" ข้อตกลงในการจัดทำโปรแกรมศึกษาในระดับปริญญาเอกร่วมสถาบัน , University of Michigan, University of California, Wayne State University, University of Illinois, Indianna University , United States Of America
 • 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2543 , ประชุมพิจารณาหลักสูตรพยาบาลศาสตร-มหาบัณฑิต สาขาการบริการการพยาบาล(ภาคสมทบ)ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ห้อง N2224 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ไทย
 • 12 - 29 March 1999 , Human Resource Development , Medical Department Nippon Medical School , Japan
 • 4 - 7 November 1998 , ATCOA Advisory Commitee Meeting , กรุงปักกิ่ง , China
 • 15 - 28 April 1998 , เจราความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตร่วมสถาบันกับ Universtiy of Alabama at Birmingham และ Universtiy 0f Washington, Seattle , Universtiy of Alabama at Birmingham และ Universtiy 0f Washington, Seattle , United States Of America
 • 29 August 1994 - 21 September 1994 , การบริหารงานในสถาบันการศึกษาและการบริหารหลักสูตรขั้นปริญญาตรี โท และ เอก สาขาพยาบาลศาสตร์ , School of Nursing, George Mason University , United States Of America

การเข้าร่วมกิจกรรมคณะฯ(จากการสแกนลายนิ้วมือ)

 • 21 กันยายน 2563 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2563 “วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” , ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2563 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี (60 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน FON CMU - YouTube channel
 • 7 สิงหาคม 2563 ,โครงการปฐมนิเทศอาจารย์บรรจุใหม่/กลับลาศึกษา และบุคลากรบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ,
 • 30 กรกฏาคม 2563 ,โครงการสัมมนางานบริหารทั่วไป ประจำปี 2563 (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ และร้านฮัก HUG เชียงใหม่
 • 11 มีนาคม 2563 ,พิธีเปิดโครงการรููปแบบออกกำลังกายแบบความรู้คู่บันเทิง โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (EdEx Style by FONCMU),
 • 25 กุมภาพันธ์ 2563 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ได้ TQC แล้วเราจะทำอย่างไร”,
 • 20 มกราคม 2563 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2562, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 20 ธันวาคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สานสัมพันธ์น้องพี่ รับปีหนู สู่ความสุข ปี 2563”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 21 ตุลาคม 2562 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์,
 • 17 ตุลาคม 2562 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับบุคลากร, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 16 กันยายน 2562 ,โครงการกตเวทีจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2562, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2562 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ครบรอบ 47 ปี(59 ปีการศึกษาพยาบาล) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2562,
 • 13 กรกฏาคม 2562 ,การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking),
 • 8 - 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561,
 • 3 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 2), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 2 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 1), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 30 พฤษภาคม 2562 ,กิจกรรมการออกแบบกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตาม แนวคิดลีน : กิจกรรมการออกแบบกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตามแนวคิดลีน (ครั้งที่ 3),
 • 23 - 25 พฤษภาคม 2562 ,โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (team building and service mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ (ระหว่างวันที่ 23-25 พ.ค 62) , ณ จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี (สวนสุภัทราแลนด์ โรงแรมเดอะไทด์ และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา)
 • 22 พฤษภาคม 2562 ,โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (team building and service mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ (วันที่ 1) , ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 25 เมษายน 2562 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 : กิจกรรมพิธีดำหัวคณบดี คณาจารย์และข้าราชการอาวุโสของคณะฯ , ณ ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 เมษายน 2562 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 : กิจกรรมกิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง , ณ ห้องพักอาจารย์ บุคลากร ชั้น 1 อาคาร 3 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 กุมภาพันธ์ 2562 ,โครงการสัมมนางานบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 (วันที่ 1), ณ คณะพยาบาลศาสตร์ และเก๊าไม้ล้านนารีสอร์ท อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • 4 มกราคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศ่ึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2561 ,โครงการองค์กรแห่งความสุข : การปลูกฝังค่านิยมองค์กร โครงการพบปะสนทนากับคณบดี และโครงการบ้านสีแสด ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ, ณ โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่
 • 20 พฤศจิกายน 2561 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2561, ณ ลานดอกปีบ อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 ตุลาคม 2561 ,โครงการรับการประเมินคุณภาพองค์กรตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2560 (รับฟังการนำเสนอ), ณ โรงแรมแคนทารี่่ ฮิลล์ จ.เชียงใหม่ และคณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 กันยายน 2561 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2561 ด้วยใจรักจากใจ สายใยผูกพัน, ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และหอ้งประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2561 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 46 ปี การศึกษาพยาบาล ปีที่ 58 และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี , ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 9 กรกฏาคม 2561 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 3), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 11 - 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 1 ธันวาคม 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 30 พฤศจิกายน 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 16 ตุลาคม 2560 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “จริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 25 กันยายน 2560 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2560, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 1 กันยายน 2560 ,โครงการบูรณาการเนื้อหาการควบคุมการบริโภคยาสูบเข้าสุ่หลักสูตรการศึกษาพยาบาลระบบปกติ (ติดตามงานสถาบันการศึกษาพยาบาลต้นแบบ), ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1
 • 28 สิงหาคม 2560 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเตรียมผลงานเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4
 • 15 สิงหาคม 2560 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี การศึกษาพยาบาลปีที่ 57 ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีเปิดอาคาร 55 ปี พยาบาล มช. , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และอาคาร 55 ปีพยาบาล มช.
 • 18 กรกฏาคม 2560 ,โครงการการออกแบบกระบวนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะที่ 1 “การวิเคราะห์ขีดความสามารถและอัตรากำลังบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์”, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 28 มิถุนายน 2560 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 (กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 22 พฤษภาคม 2560 ,โครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง TQA/EdPEx, ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 28 เมษายน 2560 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และศาสนา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 (กิจกรรมดำหัวคณบดี อาจารย์ และข้าราชการอาวุโส), ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัดชัยมงคล จังหวัดเชียงใหม่
 • 10 เมษายน 2560 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 : กิจกรรมกิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง , ณ ห้องประชุมอาจารย์และบุคลากร ชั้น 1 อาคารเทพกวี กุศลเถระ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 13 มีนาคม 2560 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 (สำหรับคณาจารย์), ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 กุมภาพันธ์ 2560 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) (ระยะที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 ธันวาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบสมรรถนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (HRM), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัญยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 ธันวาคม 2559 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2559, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 7 พฤศจิกายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 กันยายน 2559 ,โครงการมุฑิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2559,
 • 29 สิงหาคม 2559 ,โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2559 เรื่อง มหกรรม Nurse Like ใช่เลย, ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น ๒ และห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 สิงหาคม 2559 ,โครงการ “การพัฒนานักวิจัยเพื่อผลิตนวัตกรรมทางการพยาบาล” ระยะที่ 3,
 • 27 สิงหาคม 2559 - 1 กันยายน 2559 ,โครงการมหกรรม Big Cleaning Day 2559 "ทำความดีถวายแม่หลวง",
 • 1 สิงหาคม 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 (สำหรับอาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 12 (ปี 2560-2564) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 1, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 , ณ ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 11 เมษายน 2559 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 (กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมืองและทำขนมไทย ), ณ บริเวณลานดอกปีบ หลังอาคาร 1
 • 15 มกราคม 2559 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ บ้านนี้มีสุข:สร้างสุขร่วมกันรับขวัญปีใหม่ 2559 (Together for the Happy New Year 2016) , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 24 พฤศจิกายน 2558 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2558 (กิจกรรมประดิษฐ์กระทง), ณ ลานดอกปีป อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 22 พฤศจิกายน 2558 ,โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2558 ระยะที่ 3, ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่
 • 27 ตุลาคม 2558 ,โครงการตรวจสอบและประเมินระบบคุณภาพภายในองค์กรตามแนวทาง CMU-EdPEx ระดับส่วนงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 กันยายน 2558 ,โครงการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2558, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 2 กันยายน 2558 ,การนำเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 15 สิงหาคม 2558 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 43 ปี และทำบุญทอดผ้าป่า , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 28 กรกฏาคม 2558 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 (สำหรับบุคลากร), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 27 กรกฏาคม 2558 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 (สำหรับอาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 16 กรกฏาคม 2558 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 กรกฏาคม 2558 ,โครงการสัมมนางานบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 1), ณ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 2), ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 29 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวนิช ชั้น 2 อาคาร 1 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2
 • 17 มิถุนายน 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 2), ศูนย์พัฒนาศักยภาพสปาเพื่อสุขภาพ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 • 16 - 17 มิถุนายน 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช
 • 5 มิถุนายน 2558 ,โครงการฝึกอบรมเรื่อง การระงับอัคคีภัยและแผนการซ้อมอพยพจากอัคคีภัยและภัยพิบัติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1
 • 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2558 ,โครงการประชุมวิชาการ 55 ปีการศึกษาพยาบาล มช. : วิจัย นวัตกรรมล้ำหน้า การศึกษาและปฎิบัติก้าวไกล (Fostering Potential in Nursing to Research, Innovation, Education and Practice) (คณาจารย์),
 • 26 มกราคม 2558 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2557, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 9 มกราคม 2558 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สร้างสุขร่วมกันรับขวัญวันปีใหม่: Together for Happy New Year”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 26 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการเดินเพื่อชีวิต (Walking for Life) ครั้งที่ 2 (ประชุมคณะกรรมการ), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 (ช่วงเช้า อาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 (ช่วงบ่าย บุคลากร), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 7 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการ “สานใจ๋ สามวัย สืบฮี้ต โตยฮอย ยี่เป็ง เจียงใหม่ ป่ะจ๋ำปี๋ สองปันห้าร้อยห้าสิบเจ็ด” (กิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ และการสาธิตการทำโคมไฟ),
 • 27 ตุลาคม 2557 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2557 “รักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม”, ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 28 กันยายน 2557 ,โครงการประชุมสัมมนาเพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 3/2557 (ระยะที่ 3), โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 15 กันยายน 2557 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2557, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4
 • 15 สิงหาคม 2557 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2557, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2557 ,โครงการมหกรรมเปิดบ้านแห่งสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2557, ณ ห้องออกกำลังกาย ชั้น 1 แฟลตอาจารย์พยาบาล 6 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 กรกฏาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง การดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 10 มิถุนายน 2557 ,โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต, ณ โรงแรม แคนทารีฮิลล์ จ.เชียงใหม่
 • 20 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2) วันที่ 2, ณ สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • 20 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2) วันที่ 2, ณ สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • 16 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนา เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 4 - 7 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2557 เรื่อง ขับเคลื่อนคำขวัญเพื่อสานฝันให้เป็นจริง, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ และ โรงแรมอิมพิเรียล หัวหิน รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 2),
 • 4 กุมภาพันธ์ 2557 ,โครงการประชุมวิชาการ 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ(The Future of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality) วันที่ 2 , ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 3 กุมภาพันธ์ 2557 - 3 มกราคม 2557 ,โครงการประชุมวิชาการ 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ (The Future of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality) วันที่ 1, ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 9 มกราคม 2557 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2556, ณ ลานดอกปีป คณะพยาบาลศาสตร์
 • 23 กันยายน 2556 ,โครงการสัมมนางานบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2/2556, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร NT
 • 14 กันยายน 2556 ,โครงการสัมมนาผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2556 เพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ ที่ปรับปรุงใหม่ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2557 (ระยะที่ 2), ณ โรงแรมอิมพิเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
 • 11 กันยายน 2556 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมจัดทำแผนการป้องกันอัคคีภัยและภัยพิบัติต่าง ๆ (วันที่ 2 สำหรับอาจารย์และบุคลากร), ณ ห้อง 308 ชั้น 3 อาคาร 4 และห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 5 กันยายน 2556 ,การประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2557, ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2556 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2556 (ภาคเช้า), ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 3 - 4 สิงหาคม 2556 ,โครงการสัมมนาบุคลากรใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2556 (วันที่ 1), ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 29 เมษายน 2556 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ทางการพยาบาล (ระยะที่ 1), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 และห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และลานจอดรถ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 5 - 8 เมษายน 2556 ,โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง “Time to Share : Time to Care : Time to Change”, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัญวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ และบ้านทะเลสีครีม รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม
 • 8 มีนาคม 2556 ,โครงการอบรมตัวบ่งชี้คุณภาพและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2555, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 28 กุมภาพันธ์ 2556 ,การประชุมสรรหา หัวหน้าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2556 ,โครงการสัมมนางานบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2556, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ และ บ้านชัยพฤกษ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง
 • 26 ธันวาคม 2555 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “ รื่นเริง ปีใหม่ สดใส สองห้าห้าหก”, สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(14 พย.55),
 • 13 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(13 พย.55),
 • 12 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(12 พย.55), ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
 • 17 กันยายน 2555 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 และ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 9 กันยายน 2554 ,โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ(Strengthening Research Network Towards Research Value and Innovation in Health System) (9 กย.54), โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่

การศึกษา

 • 2552 : ประกาศนียบัตรด้าน International Health and Policy (International Health and Policy) , Harvard Universitcy School of Public Health USA , United States Of America
 • 2537 : D.S.N. (Nursing Administration) , University of Alabama at Birmingham, USA , United States Of America
 • 2529 : คม. (การบริหารการพยาบาล) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
 • 2519 : วท.บ. (พยาบาล) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2514 : มศ.5 (-) , รร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย , ไทย
 • 2512 : มศ.3 (-) , รร.ดาราวิทยาลัย , ไทย

ความเชี่ยวชาญ

 • การบริหารการพยาบาลและระบบบริการสุขภาพ
 • การจัดการด้านคุณภาพการพยาบาล
 • การวางแผนด้านกำลังคน
 • Health care policy Nursing Ethics
 • Policy and Outcomes
 • Quality Management
 • การจัดการกับความขัดแย้ง ความพึงพอใจในงาน ความตั้งใจที่จะอยู่ในงาน

การลาศึกษา

 • 18 September 2008 - 17 September 2009 , course International Health and Health Policy , at Harvard School of Public Health, Boston , United States Of America , scholarship China Medical Board of New York Inc.
 • 18 July 2009 - 31 August 2009 , course International Health and Health Policy (ขยายเวลา) , at Harvard School of Public Health, Boston , United States Of America , scholarship ส่วนตัว

การยกย่องเชิญชูเกียรติและรางวัล

 • 25 กรกฏาคม 2562 , รางวัลศรีสังวาลย์ พยาบาลดีเด่น สาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบาย ประจำปี 2562 , กระทรวงสาธารณสุข
 • 10 เมษายน 2562 , รางวัลผู้บริหารดีเด่นที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานองค์กรพยาบาลด้านการสร้างองค์กรปลอดบุหรี่ ประจำปี 2562 , สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และประธานเครือข่ายพยาบาลเพื่อควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย
 • 18 กรกฏาคม 2561 , นักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง ส่วนภูมิภาค ภาครัฐ ประจำปี 2561 , สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 • 1 January 2018 , Distinguished Alumni Award , University of Alabama at Birmingham School of Nursing, USA
 • 26 มกราคม 2559 , รางวัลจากกองทุนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558 , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 24 มกราคม 2557 , ประกาศเกียรติคุณศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 27 มิถุนายน 2556 , Fellow of American Academy of Nursing (FAAN) , จาก American Academy of Nu
 • 15 มิถุนายน 2556 , President, Sigma Theta Tau International Honor Society, Phi Omega Chapter , Sigma Theta Tau International Honor Society , USA
 • 26 ตุลาคม 2555 , ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) (ศ 11) , มช
 • 25 พฤศจิกายน 2554 , 50 ปี คนดีศรีสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ , สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาคเหนือ
 • 18 สิงหาคม 2554 , รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปอมท.ประจำปี พ.ศ.2553 , ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท)
 • 15 July 2011 , Internaional Nurse Researcher Hall of Fame จาก Sigma Theta Tau International, Honor Society, USA , Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing, USA
 • 25 มกราคม 2554 , รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 18 พฤศจิกายน 2553 , คนดีศรีพยาบาล , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 22 October 2010 , A Visionary Leader in Nursing and Health จาก University of Alabama at Birmingham USA , School of Nursing ,The University of Alabama at Birmingham ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • 24 มกราคม 2552 , ประกาศเกียรติคุณศาสตราจารย์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2 April 2007 , Certificate of Appreciation for International Leadership , University of Washington Seattle, USA
 • 9 March 2007 , Adjunct Professor in School of Nursing , University of Western Sydney, Australia
 • 27 มกราคม 2548 , รางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2547 , สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 26 ตุลาคม 2547 , พยาบาลดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาลประเภท ผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล , สภาการพยาบาล
 • 1 October 2003 , Adjunct Professor in Nursing, UWS, Australia , University of Western Sydney, Australia
 • 6 June 1994 , Sigma Theta Tau , Nu Chapter , University of Alabama at Birmingham, USA
 • 6 June 1993 , Phi Beta Delta Honor Society for International Scholars , University of Alabama at Birmingham, USA
 • 6 June 1993 , Phi Kappa Phi (Honor Society) for academic excellence , Phi Kappa Phi, USA
 • 1 February 1993 , Carter Award for Alabama Association for Women in Education , AAWE

การรับเครื่องราชฯ

 • 2557 , มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
 • 2552 , มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
 • 2547 , ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • 2544 , ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 • 2537 , ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2533 , ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2531 , ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2527 , ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2525 , จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th