KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงอมรรัชช์ งามสวย

Amornrat Ngamsuoy

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ)
สังกัด : กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
โทรศัพท์ : +66 53 949-002
อีเมล์ : amornrat.ngamsuoy@cmu.ac.th

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการโครงการร่วมวิจัย

วารสารวิชาการ

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในคณะฯ(มีวาระการดำเนินงาน)

กรรมการภายในคณะฯ(ไม่มีวาระการดำเนินงาน)

วิทยากร/กรรมการวิชาการนอกสถาบัน

บริการวิชาการ


  ผู้ตรวจสอบเครื่องมือ(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ)
 • 13 สิงหาคม 2562 ,โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาเครื่องมือในการจำแนกประเภทผู้ป่วยในตามปริมาณความต้องการการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่” , นางสาวพัชรี จันทร์อินทร์หัวหน้าหน่วยงานวิจัยทางการพยาบาล งานวิชาการและพัฒนาทางการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 มกราคม 2561 ,การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ผ่านเว็บด้านทักษะการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์สำหรับนักศึกษาพยาบาล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 ธันวาคม 2560 ,การพัฒนาสื่อสารการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ผ่านเว็บด้านทักษะการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์สำหรับนักศึกษาพยาบาล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 พฤษภาคม 2559 ,ปัจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของผู้ดูแลในการดูแลเด็กป่วยเฉียบพลันวัยหัดเดินที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • 4 มิถุนายน 2563 ,กองบรรณาธิการในการพิจารณาเนื้อหาให้กับวารสารพยาบาลสาร, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 เมษายน 2562 - 31 มีนาคม 2565 ,ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบและให้คำแนะนำเพื่อให้ วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ,ไทย
 • 29 มิถุนายน 2561 ,ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบและให้คำแนะนำเพื่อให้ผู้นิพนธ์ปรับบทความเตรียมต้นฉบับเพื่อเผยแพร่ต่อไป, วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ,ไทย

  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพนอกสถาบัน
 • 18 กรกฏาคม 2552 ,คณะอนุกรรมการจัดงาน ทำบุญวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ ,ไทย

  วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 24 เมษายน 2562 ,โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน, สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ,ไทย
 • 24 เมษายน 2562 ,โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน, สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ,ไทย
 • 17 พฤศจิกายน 2561 ,ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลเลี้ยงดูนักเรียนของผู้ปกครอง, โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน ,ไทย
 • 21 เมษายน 2561 ,โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก, โรงเรียนสันติศึกษาเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 พฤศจิกายน 2551 ,อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการนื่อสารแกนนำ, องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ,ไทย

  วิทยากรภายในคณะ
 • 26 มกราคม 2562 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 21, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 ธันวาคม 2561 ,ประชุมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ที่เป็นเลิศ : Excellence Pediatric Nursing 2018, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 มีนาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 20, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 กุมภาพันธ์ 2561 ,การเฝ้าระวังและส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 มกราคม 2561 ,การเฝ้าระวังและส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 สิงหาคม 2559 - 21 กันยายน 2559 ,การประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กด้วยเครื่องมือ DSPM, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 29 กรกฏาคม 2559 ,การประชุม การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ในยุคศตวรรษที่ 21, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 5 มีนาคม 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ทารกและเด็ก), ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 3 มีนาคม 2552 ,เตรียมความพร้อมสำหรับอาจารย์พี่เลี้ยงในการนิเทศการฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ทารกและเด็ก), สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 ธันวาคม 2551 ,การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก, สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 17 - 18 กรกฏาคม 2563 , ปฐมนิเทศและเป็นกรรมการคุมสอบสภาการพยาบาลครั้งที่ 1 , ห้องธาราห้วยแก้ว อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ , ไทย
 • 27 มกราคม 2563 , อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1 , ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 23 มกราคม 2563 , โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก , โรงแรมปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 28 - 29 พฤศจิกายน 2562 , ประชุมวิชาการThe 2nd Chiang Mai Conference on Pediatric Infectious Diseases (2nd CMC-PID) หัวข้อ Update in Pediatric Infectious Diseases: Combating Common Diseases and Pathogens , ห้องประชุมแกรนด์วิว 1 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 22 - 23 กรกฏาคม 2562 , โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ หลักสูตรที่ 3 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ในทักษะแต่ละด้านตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ รุ่นที่ 2 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 11 - 12 กรกฏาคม 2562 , ประชุมวิชาการสมาคมบริหารการพยาบาล ประจำปี 2562 เรื่อง “Nursing Management in Disruptive World” การบริหารทางการพยาบาลในโลกที่พลิกโฉม , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 28 มิถุนายน 2562 , การสัมมนา เรื่อง "ทำอย่างไรให้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการได้ถูกต้อง" , โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย
 • 6 - 7 ธันวาคม 2561 , ประชุมวิชาการ หัวข้อ Practical Points in Pediatric Infectious Diseases , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย
 • 12 - 13 กรกฏาคม 2561 , ประชุมวิชาการสมาคมบริหารการพยาบาล ประจำปี 2561 , โรงแรมคุ้มขันโตก เชียงใหม่ , ไทย
 • 5 - 6 กรกฏาคม 2561 , อบรม แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice : GCP , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 19 มิถุนายน 2561 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ Backward Design การจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักศึกษา รุ่นที่ 1 , โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ , ไทย
 • 30 April 2018 - 5 May 2018 , เข้าร่วมประชุม International Forum on Quality and Safety in Healthcare และเสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ , กรุง Amsterdam , Netherland
 • 13 - 15 ธันวาคม 2560 , ประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด , ไทย
 • 19 สิงหาคม 2560 , สัมมนาโครงการพัฒนาอาจารย์ , Veranda Chiang Mai the high resort , ไทย
 • 23 มิถุนายน 2560 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560 , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 5 - 7 มิถุนายน 2560 , ประชุมวิชาการ Pediatric Nursing Update 2017 , โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟ์เฟอริน กรุงเทพฯ , ไทย
 • 18 พฤษภาคม 2560 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 28 ธันวาคม 2559 , ประชุม Pediatric Infectious Disease : Update on vaccines and infectious disease , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด , ไทย
 • 18 - 19 พฤศจิกายน 2559 , โครงการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร e-CMU มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 7 , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 13 - 15 มิถุนายน 2559 , ประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 28 , โรงแรมเชียงโกลเด้นทิวลิป , ไทย
 • 23 มีนาคม 2559 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 , โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง , ไทย
 • 15 - 17 สิงหาคม 2558 , เสนอผลงานกิจกรรม Thailand Research Symposium 2015 , โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แอทเซ็นทรัลเวิลด์ , ไทย
 • 26 มิถุนายน 2558 , จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ , องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วาง , ไทย
 • 19 - 22 พฤษภาคม 2558 , ประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลีี้ยงลูกด้วยนมแม่ ; พื้นที่ภาคเหนือ , โรงแรมดิเอ็มเพรส , ไทย
 • 15 - 16 ธันวาคม 2557 , อบรม Early Intervention by Early Start Denver Model for Autism Spectrun Disorder , โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ , ไทย
 • 27 - 28 สิงหาคม 2553 , โครงการสัมมนาอาจารย์เพื่อเสริมสร้างความสุขและพลังในการทำงาน , ระวี-วารี รีสอร์ท แอนสปา , ไทย
 • 1 มิถุนายน 2553 , โครงการ Meet the Dean , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2553 , การเสนอผลงาน , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 - 27 มีนาคม 2552 , การดูแลและสร้างเสริมสุขภาวะนักเรียน , โรงแรมเอสดี อเวนิว , ไทย
 • 6 มีนาคม 2552 , การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีปีการศึกษา 2551 และแนวทางการดำเนินภารกิจหลักของอาจารย์ในภาควิชา ปีการศึกษา 2552 , บ้านเทวะมนตรารีสอร์ท แอนด์สปา , ไทย
 • 5 มกราคม 2552 - 11 กุมภาพันธ์ 2552 , อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร General English , สถาบันสอนภาษา British council , ไทย
 • 25 ธันวาคม 2551 , นำเสนอผลงานวิจัยระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1 : ภาคเหนือ , โรงแรมดิเอ็มเพรส , ไทย
 • 29 - 31 สิงหาคม 2551 , ถอดบทเรียนเพื่อรณรงค์สังคมไทยปลอดบุหรี่จากนักศึกษาพยาบาล , สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย , ไทย
 • 14 - 16 กรกฏาคม 2551 , ประชุมพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการพัฒนาพื้นที่ปลอดบุหรี่ในโรงพยาบาลโดยพยาบาลประจำปี 2551 , โรงแรมแมกซ์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 5 กรกฏาคม 2551 , ควบคุม ดูแล และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในการจัดกิจกรรมโครงงานประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ , วัดพระธาตุดอยสุเทพ , ไทย
 • 12 พฤษภาคม 2551 , สัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ , ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ ทวีชล ดอกสะเก็ด , ไทย
 • 30 เมษายน 2551 , โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาโครงการวิจัยทางการพยาบาล (Developing a Nursing Research Proposal) , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 21 มีนาคม 2551 , สัมมนาการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีปีการศึกษา 2550 และแนวทางการดำเนินภารกิจหลักของอาจารย์ในภาควิชา ปีการศึกษา 2551 , บ้านเทวะมนตรารีสอร์ท แอนด์สปาร์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 17 - 18 มีนาคม 2551 , แต่งตำราอย่างไร จึงจะผ่านการประเมิน และการสร้างข้อสอบปรนัยเพื่อประกันคุณภาพการเรียนการสอน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
 • 11 มีนาคม 2551 , โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)” , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 6 มีนาคม 2551 , โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์) , ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 29 กุมภาพันธ์ 2551 - 29 มีนาคม 2551 , ประชุมใหญ่สามัญประจำปี , วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ , ไทย
 • 30 มกราคม 2551 , การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 27 - 28 ตุลาคม 2550 , ร่วมโครงการพัฒนานักศึกษาพยาบาลปีที่ 2 , ค่ายนเรศวรมหาราช , ไทย
 • 21 - 22 กันยายน 2550 , ศึกษาดูงานของอาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ , โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า ,โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ , ไทย
 • 18 กรกฏาคม 2550 , ร่วมกิจกรรมของสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคเหนือ , วันพระสิงห์วรมหาวิหาร , ไทย
 • 30 มิถุนายน 2550 , สัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ , บ้านเทวะ มนตรา รีสอร์ท & สปา อ.หางดง เชียงใหม่ , ไทย
 • 24 - 27 มิถุนายน 2550 , ประชุมวิชาการ เรื่อง Pcdiatric Nursing 2007 : การพยาบาลคุณภาพเพื่อผู้ป่วยเด็กและครอบครัว , สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 22 มิถุนายน 2550 , สัมมนาโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของผู้ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ , สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 9 พฤษภาคม 2550 , สัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาฯ , บ้านเทวะ มนตรา รีสอร์ท & สปา อ.หางดง เชียงใหม่ , ไทย
 • 8 - 10 ธันวาคม 2549 , วิถีวิจัยตามรอยพระยุคลบาท , หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 11 - 13 ตุลาคม 2549 , การวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษาพยาบาล , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004 , ไทย
 • 1 ตุลาคม 2549 - 12 พฤศจิกายน 2549 , ภาษาอังกฤษในหลักสูตร IELTS , โรงเรียนสอนภาษานิมมานเหมินทร์ , ไทย
 • 11 - 12 กันยายน 2549 , ประชุม เรื่อง การพยาบาลเด็กที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง : มติการป้องกันและการสร้างเสริมสุขภาพ , หอประชุมศักรินทรภักดี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย , ไทย
 • 17 มีนาคม 2549 , สัมมนา การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในภาควิชาในปีการศึกา 2549 , ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 20 กุมภาพันธ์ 2549 - 9 มิถุนายน 2549 , การพยาบาลทารกและเด็กในระยะวิกฤต , คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2549 , การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 26 - 29 กรกฏาคม 2548 , การทดสอบการพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วย Denver II , สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ฯ ม.มหิดล , ไทย
 • 1 - 2 เมษายน 2548 , การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 15 วิทยาการก้าวหน้าทางการพยาบาลเด็ก , รร.เรดิสัน กรุงเทพฯ , ไทย
 • 24 - 25 มีนาคม 2548 , Pediatric Emergency , ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทย์์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 มีนาคม 2548 , การจัดเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ , ดอยคำรีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 10 ธันวาคม 2547 , การประชุมร่วมระหว่างนักวิชาการไทยในสหรัฐอเมริการและแคนาดา กับนักวิชาการในปีระเทศไทย , ม.แม่ฟ้าหลวง , ไทย
 • 24 - 27 กุมภาพันธ์ 2547 , แนวเวชปฏิบัติโรคทางเดินอาหารในเด็กที่พบบ่อย , สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย , ไทย
 • 8 - 9 มกราคม 2547 , การสร้างข้อสอบ MEQ , ดิอิมพีเรียลเชียงใหม่รีสอร์ท สปาแอนด์สปอร์ตคลับ , ไทย
 • 27 - 31 ตุลาคม 2546 , ประชุม การพยาบาลไทย:บทบาท ภารกิจ สู่ความสำเร็จในระบบหลักประกันคุณภาพแห่งชาติ , เซ็นทรัลพล่าซ่า , ไทย
 • 25 สิงหาคม 2546 , โครงการวิจัยระยะยาวในเด็กไทย , โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต กรุงเทพ , ไทย
 • 10 - 12 พฤษภาคม 2546 , ประชุมวิชาการเนื่องในงานวันพยาบาลสากลเรื่อง พยาบาลพร้อมช่วยท่าน ร่วมต้านมลทินเอดส์ , โรงแรมโฆษิตฮิลลล์ เพชรบูรณ์ , ไทย
 • 5 ธันวาคม 2545 , คณะกรรมสาธารณสุขมูลฐาน ออกปฏิบัติงานโครงการ , หมู่บ้านหนองแขม ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 30 พฤศจิกายน 2545 , กฎหมายวิชาชีพ การพยาบาล จำทำอย่างไรพยาบาลจึงจะไม่ถูกฟ้องร้อง , ห้องบ้านล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแ้ก้ว , ไทย
 • 29 สิงหาคม 2545 , คณะกรรมการโครงการสาธารณสุขมูลฐานออกปฎิบัติงานให้บริการด้านสุขภาพ , หมู่บ้านหนองแขม ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 14 มิถุนายน 2545 , วิวัฒนาการและแนวโน้มบทบาทของไขมันในอาหารสำหรับทารก , โรงแรมเวสทีน จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 26 มีนาคม 2545 , องค์การต่อต้านยาเสพติด , ห้องประชุมสถานบริการนานาชาติ มช. , ไทย
 • 3 ธันวาคม 2544 , การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง , ห้องเอราวัณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย

การเข้าร่วมกิจกรรมคณะฯ(จากการสแกนลายนิ้วมือ)

 • 16 ตุลาคม 2563 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์และบุคลากร, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 กันยายน 2563 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2563 “วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” , ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2563 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี (60 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน FON CMU - YouTube channel
 • 11 มีนาคม 2563 ,พิธีเปิดโครงการรููปแบบออกกำลังกายแบบความรู้คู่บันเทิง โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (EdEx Style by FONCMU),
 • 21 ตุลาคม 2562 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์,
 • 16 กันยายน 2562 ,โครงการกตเวทีจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2562, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 25 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการช่วยเหลือเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (รุ่นที่ 5), ณ หน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล ชั้น 4 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 2),
 • 8 - 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561,
 • 3 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 2), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 2 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 1), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 24 มิถุนายน 2562 - 24 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์(Online Course),
 • 7 มิถุนายน 2562 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2562 “มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความสุขเพื่อทุกคน (Healthy and Happy for All)” , ณ ข่วงม่วนใจ๋ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 25 เมษายน 2562 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 : กิจกรรมพิธีดำหัวคณบดี คณาจารย์และข้าราชการอาวุโสของคณะฯ , ณ ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 มกราคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศ่ึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2561 ,โครงการองค์กรแห่งความสุข : การปลูกฝังค่านิยมองค์กร โครงการพบปะสนทนากับคณบดี และโครงการบ้านสีแสด ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ, ณ โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่
 • 14 กันยายน 2561 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2561 ด้วยใจรักจากใจ สายใยผูกพัน, ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และหอ้งประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2561 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 46 ปี การศึกษาพยาบาล ปีที่ 58 และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี , ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 กรกฏาคม 2561 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถด้านการช่วยชีวิตและการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 4),
 • 9 กรกฏาคม 2561 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 3), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 11 - 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 เมษายน 2561 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 (กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง) ,
 • 4 มกราคม 2561 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว สมานสามัคคี รับปีจอ 2561”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 ธันวาคม 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 30 พฤศจิกายน 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 28 สิงหาคม 2560 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเตรียมผลงานเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4
 • 15 สิงหาคม 2560 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี การศึกษาพยาบาลปีที่ 57 ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีเปิดอาคาร 55 ปี พยาบาล มช. , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และอาคาร 55 ปีพยาบาล มช.
 • 14 กรกฏาคม 2560 ,โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มช. คุณธรรม สู่การปฏิบัติ : ซื่อสัตย์ มีวินัย น้ำใจดี”” , ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 28 มิถุนายน 2560 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 (กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 22 พฤษภาคม 2560 ,โครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง TQA/EdPEx, ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 28 เมษายน 2560 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และศาสนา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 (กิจกรรมดำหัวคณบดี อาจารย์ และข้าราชการอาวุโส), ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัดชัยมงคล จังหวัดเชียงใหม่
 • 13 มีนาคม 2560 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 (สำหรับคณาจารย์), ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 23 กุมภาพันธ์ 2560 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มช. : ซื่อสัตย์ มีวินัย น้ำใจดี” ,
 • 26 ธันวาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบสมรรถนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (HRM), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัญยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 ธันวาคม 2559 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2559, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 7 พฤศจิกายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 19 ตุลาคม 2559 ,โครงการบูรณาการหลักสูตรการควบคุมการบริโภคยาสูบเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาพยาบาล ในสถาบันหลักที่มีสถาบันสมทบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาล
 • 26 กันยายน 2559 ,โครงการมุฑิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2559,
 • 29 สิงหาคม 2559 ,โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2559 เรื่อง มหกรรม Nurse Like ใช่เลย, ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น ๒ และห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 สิงหาคม 2559 ,โครงการ “การพัฒนานักวิจัยเพื่อผลิตนวัตกรรมทางการพยาบาล” ระยะที่ 3,
 • 15 สิงหาคม 2559 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 44 ปี และทำบุญทอดผ้าป่า , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 12 กรกฏาคม 2559 ,การบรรยายพิเศษในการขอตำแหน่งทางวิชาการและนโยบายสนับสนุนการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ศ.ดร.ไพโรจน์ วิริยะจารี), ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 6 กรกฏาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กระบวนการจัดทำข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงาน (TOR) และหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 25 เมษายน 2559 ,โครงการส่งเสริมการผลิตผลงานเพื่อความก้าวหน้าทางตำแหน่งวิชาการ, ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 12 (ปี 2560-2564) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 1, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 , ณ ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 15 มกราคม 2559 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ บ้านนี้มีสุข:สร้างสุขร่วมกันรับขวัญปีใหม่ 2559 (Together for the Happy New Year 2016) , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 25 ธันวาคม 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) : แนวทางการนำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 2) , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 พฤศจิกายน 2558 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2558 (กิจกรรมประดิษฐ์กระทง), ณ ลานดอกปีป อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 27 ตุลาคม 2558 ,โครงการตรวจสอบและประเมินระบบคุณภาพภายในองค์กรตามแนวทาง CMU-EdPEx ระดับส่วนงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 กันยายน 2558 ,โครงการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2558, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 2), ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 29 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวนิช ชั้น 2 อาคาร 1 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2
 • 24 มิถุนายน 2558 ,โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนทางคลินิกของอาจารย์พยาบาล (สำนักวิชา) วันที่ 3, หน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล (NLU) อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 23 มิถุนายน 2558 ,โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนทางคลินิกของอาจารย์พยาบาล (สำนักวิชา) วันที่ 2, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1
 • 22 มิถุนายน 2558 ,โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนทางคลินิกของอาจารย์พยาบาล (สำนักวิชา) วันที่ 1, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1
 • 17 มิถุนายน 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 2), ศูนย์พัฒนาศักยภาพสปาเพื่อสุขภาพ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 • 16 - 17 มิถุนายน 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช
 • 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2558 ,โครงการประชุมวิชาการ 55 ปีการศึกษาพยาบาล มช. : วิจัย นวัตกรรมล้ำหน้า การศึกษาและปฎิบัติก้าวไกล (Fostering Potential in Nursing to Research, Innovation, Education and Practice) (คณาจารย์),
 • 9 มกราคม 2558 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สร้างสุขร่วมกันรับขวัญวันปีใหม่: Together for Happy New Year”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

 • 1 กันยายน 2550 , โครงการพัฒนานักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่1 , โรงแรมดิอิมพีเรียลเชียงใหม่ (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 15 สิงหาคม 2550 , พิธีมอบทุนการศึกษาและพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ , ห้อง205 อาคาร2 และ ห้องประชุมอาคาร4 (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 18 กรกฏาคม 2550 , พิธีทำบุญทอดผ้าป่าเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า , วัดพระสิงห์ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 7 กรกฏาคม 2550 , พิธีรับน้องขึ้นดอย , ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และดอยสุเทพ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 30 มิถุนายน 2550 , โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลาสตร์มหาบัณฑิต , เทวะมนตรารีสอร์ท ต.หนองควาย อ. หางดง (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 14 มิถุนายน 2550 , พิธีไหว้ครู , ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ อาคาร 2 ชั้น 3 (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 10 มิถุนายน 2550 , พิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีแก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่3 , ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ อาคาร 2 ชั้น 3 (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 2 มิถุนายน 2550 , โครงการ สู่เส้นทางสีขาว เปิดโลกกิจกรรม , อาคาร 2 ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 1 มิถุนายน 2550 , การลงคะแนนเลือกแนวทางการปรับโครงสร้างคณะฯ , อาคาร1 ชั้น1 คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 25 พฤษภาคม 2550 , โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม , คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม)
 • 26 เมษายน 2550 , งานคารวะดำหัวพี่พยาบาลอาวุโส , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 18 เมษายน 2550 , พิธีดำหัวคณาจารย์ ข้าราชการอาวุโส , คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 16 ธันวาคม 2549 , กีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , สนสมกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ)
 • 15 สิงหาคม 2549 , พิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ , ชั้น1 อาคาร2 คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 15 กรกฏาคม 2549 , พิธีรับขวัญขันโตก , ชั้น1 อาคาร2 คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 15 มิถุนายน 2549 , พิธีไหว้ครู , ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น3 อาคาร2 คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 24 มกราคม 2549 , พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร , หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 13 มกราคม 2549 , วันเด็กแห่งชาติ , โรงเรียนบ้านกาดฮาว ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 6 มกราคม 2549 , โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม , คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม)
 • 17 ธันวาคม 2548 , กีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ)
 • 9 กรกฏาคม 2548 , พิธีรับขวัญขันโตก , คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 16 มิถุนายน 2548 , พิธีไหว้ครู , คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 22 เมษายน 2548 , งานคารวะดำหัวพี่พยาบาลอาวุโส , โรงแรมเชยงใหม่ภูคำ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 19 เมษายน 2548 , งานดำหัวคณาจารย์ ข้าราชการอาวุโส , คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)

การศึกษา

 • 2558 : ปร.ด. (พยาบาลศาสตร์) , นอร์ทธัมเบรีย , United Kingdom
 • 2542 : พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2535 : พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) , วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ , ไทย
 • 2531 : มัธยมปีที่6 (-) , โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2525 : ประถมปีที่6 (-) , โรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม่ , ไทย

ความเชี่ยวชาญ

 • การอภิบาลทารกแรกเกิด
 • การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคเรื้อรัง
 • การสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย
 • การทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบคัดกรองโดยใช้ Denver II

การลาศึกษา

 • 25 January 2014 - 24 July 2014 , course Doctor of Philosophy (PhD) , at Northumbria Univesity , United Kingdom , scholarship ส่วนตัว
 • 17 September 2010 - 30 January 2014 , course Doctor of philosophy (PhD) , at Northumbria University , United Kingdom , scholarship ทุนโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
 • 27 May 2009 - 7 January 2010 , course Doctor of Philosophy (PhD) , at มหาวิทยาลัย Curtin , Australia , scholarship ส่วนตัว

การยกย่องเชิญชูเกียรติและรางวัล

 • 17 ธันวาคม 2551 , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1การประกวดเชียร์ลีดเดอร์งานกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 21 ธันวาคม 2550 , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1การประกวดเชียร์ลีดเดอร์งานกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 16 ธันวาคม 2549 , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1การประกวดเชียร์ลีดเดอร์งานกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 15 สิงหาคม 2549 , รางวัลอาจารย์ดีเด่นในกลุ่มที่มีอายุน้อยกว่า 45 ปี , คณะพยาบาลศาสตร์
 • 17 ธันวาคม 2548 , รางรองวัลชนะเลิศอันดับ1การประกวดเชียร์ลีดเดอร์งานกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 12 กรกฏาคม 2548 , ได้รับการเสนอชื่อในการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นในกลุ่มที่มีอายุน้อยกว่า 45 ปี , บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มช.
 • 17 ธันวาคม 2547 , รางวัลชนะเลิศการประกวดเชียร์ลีดเดอร์งานกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 21 ธันวาคม 2546 , รางวัลชนะเลิศการประกวดเชียร์ลีดเดอร์งานกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 5 ธันวาคม 2540 , เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือกชั้นที่4 ชื่อ จัตุรถาภรณ์ , พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่9)

การรับเครื่องราชฯ

 • 2558 , ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2553 , ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2548 , ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2540 , จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th