KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

อ.สุทธินันท์ คอดริงตัน

Sutthinan Codrington

ตำแหน่ง : อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ)
สังกัด : กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
โทรศัพท์ : 0835727070
อีเมล์ : sutthinan.k@cmu.ac.th

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

บริการวิชาการ


  วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 13 สิงหาคม 2563 ,“โรคที่พึงระวังสำหรับผู้สูงอายุ” ในโครงการหนองผึ้งอายุวัฒน์วิทยา (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบล หนองผึ้ง), เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ,ไทย
 • 11 สิงหาคม 2563 ,“โรคที่พึงระวังสำหรับผู้สูงอายุ” ในโครงการหนองผึ้งอายุวัฒน์วิทยา (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบล หนองผึ้ง), เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ,ไทย

  วิทยากรภายในคณะ
 • 12 กันยายน 2563 ,อบรมออนไลน์หลักสูตร Geriatric Nursing แก่พยาบาลจาก Secong Affiliated Hospital of Kunming Medical University และอาจารย์พยาบาล School of Nursing of Kunming Medical University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 31 กรกฏาคม 2560 ,การอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 25 กรกฏาคม 2560 ,การอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 19 กรกฏาคม 2560 ,การอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 25 กันยายน 2563 , โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 (สายวิชาการและสายปฏิบัติการ) , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 กันยายน 2563 , สัมมนาโครงการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สุงอายุ ระยะที่ 1 , ร้านอาหารโอ้กะจู๋ Nim City จ. เชียงใหม่ , ไทย
 • 7 กันยายน 2563 , กรรมการคุมสอบวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานกลางภาค เรียนที่ 1 /2563 , อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนประมวลผล , ไทย
 • 1 กันยายน 2563 - 31 ตุลาคม 2563 , อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร IELTS ออนไลน์ , โรงเรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอร์ เกียรติพัฒนา , ไทย
 • 18 สิงหาคม 2563 , โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ สู่งานวิชาการรับใช้สังคมวิชาการรับใช้สังคม ลดความเลื่อมล้ำ และขจัดความบาดจน ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 , องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 4 สิงหาคม 2563 , พิธีประกาศเกียรติคุณนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 , ศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 29 กรกฏาคม 2563 - 5 สิงหาคม 2563 , โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 (สายวิชาการ) , สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. , ไทย
 • 24 กรกฏาคม 2563 , อบรมเทคนิคการสร้างสื่อ สำหรับอาจารย์ยุคดิจิทัล หลักสูตรที่ 2 ออกแบบการฟฟิคเพื่อการเรียนการสอนด้วย Canva , สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. , ไทย
 • 21 กรกฏาคม 2563 , อบรมเทคนิคการสร้างสื่อ สำหรับอาจารย์ยุคดิจิทัล หลักสูตรที่ 1 ตัดต่อวิดิโออย่างง่ายด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Rush , สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. , ไทย
 • 17 กรกฏาคม 2563 , ประชุมเพื่อเลือกประธานกรรมการบัณฑิตมหาวิทยาลัย รุ่น 55 , ห้องประชุม 203 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 5 กรกฏาคม 2563 , กรรมการคุมสอบปลายภาค กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการการศึกษา 2562 , อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล มช. , ไทย
 • 1 กรกฏาคม 2563 , ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 โครงการหลักสูตรพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มช. สู่งานวิชาการการรับใช้สังคม ในหัวข้อ "วิชาการการรับใช้สังคม ลดความเลื่อมล้ำ และขจัดความจน" , ห้องประชุมบัวตอง สำนักบริการวิชาการ มช. , ไทย
 • 25 มิถุนายน 2563 , อบรมการใช้งานระบบและวางแผนการทำงานในโครงการขยายผลชุดบันทึกสื่อสารการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างง่าย (CMU Ez Studio) สำหรับอาจารย์ในมช. , สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. , ไทย
 • 11 มิถุนายน 2563 , ถ่ายวิดิทัศน์เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 553312 , เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมื่อง จ.เชียงใหม่ , ไทย

  การเข้าร่วมกิจกรรมคณะฯ(จากการสแกนลายนิ้วมือ)

  • 16 ตุลาคม 2563 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์และบุคลากร, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 21 กันยายน 2563 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2563 “วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” , ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 14 สิงหาคม 2563 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี (60 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน FON CMU - YouTube channel
  • 7 สิงหาคม 2563 ,โครงการปฐมนิเทศอาจารย์บรรจุใหม่/กลับลาศึกษา และบุคลากรบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ,
  • 11 มีนาคม 2563 ,พิธีเปิดโครงการรููปแบบออกกำลังกายแบบความรู้คู่บันเทิง โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (EdEx Style by FONCMU),
  • 2 มีนาคม 2563 ,โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกันตนเกี่ยวกับกองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทนมาตรา 40 และสิทธิชราภาพน่ารู้, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปันยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์

  การศึกษา

  • 2563 : พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
  • 2557 : พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th