KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

คณะกรรมการบริหารประจำคณะพยาบาลศาสตร์


ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ทำหน้าที่

1 ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ประธานกรรมการ
2 ผศ.ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
3 ผศ.ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรมนุษย์ กรรมการ
4 ผศ.ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข รองคณบดีฝ่ายวิจัย วิเทศสัมพันธ์ และนวัตกรรม กรรมการ
5 ผศ.ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา กรรมการ
6 อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการจัดการศึกษา กรรมการ
7 รศ.ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์ หัวหน้าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ กรรมการ
8 ผศ.ดร.กนกพร สุคำวัง ผู้อำนวยการศูนย์บริการพยาบาล กรรมการ
9 รศ.ดร.จุฑามาศ โชติบาง หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล กรรมการ
10 นางกมลชนก กาวิล เลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์และเลขานุการที่ประชุมฯ เลขานุการ


ผู้เข้าร่วมประชุม


ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ทำหน้าที่

1 อ.ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุม
2 รศ.ดร.เดชา ทำดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการจัดการความรู้ ผู้เข้าร่วมประชุม
3 อ.ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กรและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้เข้าร่วมประชุม
4 ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้เข้าร่วมประชุม
5 ผศ.ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุม
6 ผศ.ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์ รองหัวหน้าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ผู้เข้าร่วมประชุม
7 ศ.ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น ประธานที่ประชุมอาจารย์และบุคลากร ผู้เข้าร่วมประชุม
8 อ.ดร.ชุติมา มีชำนาญ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ผู้เข้าร่วมประชุม


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th