KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

คณะผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์


ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง

1 ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
2 ผศ.ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์ รองคณบดีฝ่ายแผน และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 ผศ.ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรมนุษย์
4 ผศ.ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข รองคณบดีฝ่ายวิจัย วิเทศสัมพันธ์และนวัตกรรม
5 ผศ.ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา
6 อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการจัดการศึกษา
7 ผศ.ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
8 รศ.ดร.เดชา ทำดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และการจัดการความรู้
9 อ.ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กรและช่วยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
10 ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์
11 ผศ.ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา


รายชื่อผู้บริหารตามโครงสร้างคณะฯ


ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง

1 รศ.ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์ หัวหน้าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
2 ผศ.ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์ รองหัวหน้าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
3 อ.ดร.ชุติมา มีชำนาญ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
4 ผศ.ดร.กนกพร สุคำวัง ผู้อำนวยการศูนย์บริการพยาบาล
5 รศ.ดร.จุฑามาศ โชติบาง ห้วหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล
6 นางกมลชนก กาวิล เลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์และเลขานุการที่ประชุมฯ


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th