KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 17/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการองค์ความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :ตามที่ มหาวิทยาลัยได้แจ้งให้คณะ/สำนัก/สถาบัน แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการจัดการองค์ความรู้ของหน่วยงาน ตามหนังสือกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ที่ ศธ 0515(4)/ว 1717 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2549 โดยมีวัตถุประสงค์ในการทำยุทธศาสตร์การบริหารตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาระบบบริหารงานมหาวิทยาลัยให้มีการพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยทุกกลุ่ม ทุกระดับให้มีพื้นฐานความรู้ร่วมกัน (Knowledge Management) ประกอบกับพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11กำหนดไว้ว่า ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบบริหารการจัดการความรู้ (KM Action Plan Template) ของคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  ที่ปรึกษา
2 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
ประธาน
1 .  ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  กรรมการ
3 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
5 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
6 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

ที่ปรึกษา
-ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการและอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นกับคณะทำงานทั้งนี้

ประธาน
- เป็นผู้นำในการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ของคณะพยาบาลศาสตร์
- ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ - เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ
- รายงานผลดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายต่อคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

กรรมการ
- จัดทำแผนงานการจัดการความรู้ในองค์กรเพื่อนำเสนอประธาน
- ดำเนินการและติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไข
- รายงานผลการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- ประสานงานกับคณะที่ปรึกษาและคณะทีมงาน

เลขานุการ
- นัดประชุมคณะกรรมการและทีมงานและทำรายงานการประชุม
- รวบรวมรายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน
- ประสานงานกับประธาน กรรมการ และคณะทำงาน
ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 13 มกราคม 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th