KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 121/2545
เรื่อง ยกเลิกคำสั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพศึกษา ประจำคณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 156/2544 ลงวันที่ 9 กรกฏาคม 2544 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพศึกษษ ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพศึกษา การกำหนดมาตารฐานขั้นต่ำและขั้นงสูงและเงื่อนไขเวลาที่จะต้องบรรลุ ระทั้งการกำหนดกิจกรรมการประกันคุณภาพศึกษษ ประจำคณะพยาบาลศาสตร์เป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยโดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฏาคม 2544 เป็นต้นมานั้น เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมกรรมการประกันคุณภาพศึกษษ ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงให้ยกเลิคำสั่งดังกล่าวที่อ้างถึงข้างต้น และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพศึกษา ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะกรรมการประกันคุณภาพศึกษา ประจำคณะพยาบาลศาสตร์
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์  ที่ปรึกษา
3 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
4 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  กรรมการ
6 .  ศ. ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
8 .  รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  กรรมการ
9 .  รศ.นันทา เล็กสวัสดิ์  กรรมการ
10 .  รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  กรรมการ
11 .  รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  กรรมการ
12 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
13 .  รศ.วรรณวิไล ชุ่มภิรมย์  กรรมการ
14 .  ผศ.วิมล ธนสุวรรณ  กรรมการ
15 .  ผศ.ศรีนวล วิวัฒน์คุณูปการ  กรรมการ
16 .  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  กรรมการ
17 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
18 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
19 .  รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  กรรมการ
20 .  รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  กรรมการ
21 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
22 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
23 .  รศ. มล.อัครอนงค์ ปราโมช  กรรมการ
24 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
25 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
26 .  ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการและเลขานุการ
27 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
28 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 12 เมษายน 2545                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th