KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 7/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2549 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2548 - 31 มีนาคม 2549)วัตถุประสงค์ :ตามที่อธิการบดีได้มีคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2549 ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 22 ราย นั้น เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ของคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2546 เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 11/2546 (เงินสมทบสำหรับลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้มหาวิทยาลัย) และบันทึกที่ ศธ 0515(4)/ว 140 ลงวันที่ 29 มกราคม 2547 เรื่อง แนวปฏิบัติในการจ้างลูกจ้างชั่วคราว จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้มหาวิทยาลัย คณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย

รายนาม :
หน่วยหอพัก (นาง อำพร เลิศคาลี , นางสาวศรีพรรณ อภิมร, นางจันทร์แรม คำป๊อก)
1 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
4 .  นางสาวอรณี อุตรศรี  กรรมการ
5 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
6 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
หน่วยห้องสมุด (นางสาววารุณี วงศ์ประเสริฐ)
1 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
4 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
5 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
หน่วยคอมพิวเตอร์ (นายกิตติศักดิ์ คำมา)
1 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
4 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการ
6 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
ศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก (นางพิมพ์พร ทรัพย์เหม, นางสาวนงลักษณ์ เวชการ,นางกนกพร มาพุ่ม)
1 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  รศ.นิตยา ไทยาภิรมย์  กรรมการ
4 .  นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ  กรรมการ
5 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
6 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
งานบริหารและธุรการ (นางสาวจิราภรณ์ อินทนุ ,นางปราณี จิตตดู , นางสาวอุไร กันธะวงค์)
1 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
4 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
หน่วยยานพาหนะ (นายจิรวัฒน์ ศรีวิลา , นายประพัฒน์ จันต๊ะวงค์,นายไพทูลย์ จันที , นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์, นายบัญชร ซื้อกิจชัยสวรรค์)
1 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
4 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
5 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
หน่วยอาคารสถานที่ (นายณรงค์ เรือนสุวรรณ , นายปรีชา ท้าวอาษา)
1 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
4 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
5 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนารีเวชวิทยา (นางสาววราภรณ์ เชิงค้า)
1 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  กรรมการ
4 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
ภาควิชาบริหารการพยาบาล (นางสาวอรวรรณ สอนแพร่)
1 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
4 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข (นางสาวสิริกร บุญฟู , นางสาวณัฐชยา คำชำนาญ)
1 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
4 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2546 เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 11/2546 (เงินสมทบสำหรับลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้มหาวิทยาลัย) และบันทึกที่ ศธ 0515(4)/ว140 ลงวันที่ 29 มกราคม 2547 เรื่อง แนวปฏิบัติในการจ้างลูกจ้างชั่วคราว โดยให้มีการประเมิน ครั้งที่ 1 เดือนมีนาคม 2549 ก่อนครบระยะเวลาการจ้าง และให้ลูกจ้างชั่วคราวฯ จัดทำแบบ ขต./งด. ส่งให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลการปฏิบัติงานต่อไป

สั่ง ณ วันที่ : 9 มกราคม 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th