KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 524/2548
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ International Virtual Nursing School (IVINURS)รายนาม :
ประธาน
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการและเลขานุการ
3 .  นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
1 .  รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
4 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประสานงานและประเมินผล
1 .  ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
2 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
1 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กรรมการ
3 .  นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสาร
1 .  ผศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  กรรมการ
2 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการ
3 .  นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 30 ธันวาคม 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th