KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3603/2548
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และประสานงานระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมวัตถุประสงค์ :ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีคำสั่งที่ 2351/2548 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2548 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาและประสานงานระบบกายภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาเสนอแนะ วางแนวทางปฏิบติ ส่งเสริม ประสานงาน และหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกัลระบบกายภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ งานอาคารสถานที่ และภูมิทัศน์ งานสาธารณูปการงานสวัสดิการ งานสวัสดิการและความปลอดภัย งานจราจรและขนส่งมวลชนงานสิ่งแวดล้อมและการจัดการของเสีย และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการและรณงค์การพัฒนาสภาวะแวดล้อมในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 2680/2548 ลงวันที่ 20 กันยายน 2548 เพื่อทำหน้าที่ในการจัดการและรณงค์การพัฒนาสภาวะแวดล้อมในพื้นที่รวมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น เพื่อให้การบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับระบบกายภาพ และการพัฒนาสภาวะแวดล้อมในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีประสิทธิภาพ สามารถบริหารงานได้อย่างเป็นองค์รวม อาศัยอำนาจตามมาตรา 18 และมาตรา 21(1)/ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พุทธศักราช 2530

ข้อ 1 ให้ยกเลิกคำสั่งดังต่อไปนี้
1) คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 2351/2548 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2548 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาและประสานงานระบบกายภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2) คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 2680/2548 ลงวันที่ 20 กันยายน 2548 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการการจัดการและรณงค์การพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข้อ 2 ให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และประสานงานระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย

รายนาม :
กรรมการรับผิดชอบงานระบบกายภาพ
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  กรรมการ
2 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th