KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 519/2548
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมวิชาการ POHNED Update and Assessmant Conferenceวัตถุประสงค์ :ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ กำหนดจะจัดประชุมวิชาการ POHNED Update and Assessmant Conference ในวันที่ 6- 8 กุมภาพันธ์ 2549 ณ โรงแรมดวงตะวัน อ. เมือง จ.เชียงใหม่ นั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการการประชุมวิชาการ POHNED Update and Assessmant Conference ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์  ที่ปรึกษา
 
ประธาน
1 .  รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  รองประธานกรรมการ
3 .  ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  เลขานุการ
4 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  ผู้ช่วยเลขานุการ
 
ฝ่ายพิธีกร
1 .  อ.ดร.นาดา ลัคนหทัย  กรรมการ
2 .  รศ.มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
 
ฝ่ายนิทรรศการ
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
2 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
3 .  ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
 
ฝ่ายเอกสารและประเมินผล
1 .  ผศ. ดร.พันทิพย์ จอมศรี  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
 
ฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึก
1 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
2 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
3 .  อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
4 .  รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล  กรรมการ
 
ฝ่ายจัดทำวิดิทัศน์
1 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
 
ฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่ม
1 .  รศ.วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล  กรรมการ
2 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
 
ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการ
3 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
 
ฝ่ายสถานที่
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
2 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  กรรมการ
4 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
 
ฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  กรรมการ
2 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
3 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
 
ฝ่ายต้อนรับ
1 .  ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.ชมนาด พจนามาตร์  กรรมการ
3 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการ
4 .  ศ. ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
6 .  ผศ.ทิพพาพร ตังอํานวย  กรรมการ
7 .  รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการ
8 .  รศ.นันทา เล็กสวัสดิ์  กรรมการ
9 .  ผศ. ดร.พวงพยอม ปัญญา  กรรมการ
10 .  ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ  กรรมการ
11 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
12 .  รศ.ลาวัลย์ สมบูรณ์  กรรมการ
13 .  รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล  กรรมการ
14 .  ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว  กรรมการ
15 .  ผศ.วิมล ธนสุวรรณ  กรรมการ
16 .  ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง  กรรมการ
17 .  รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  กรรมการ
 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง  กรรมการ
2 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
3 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการ
4 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
5 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
ฝ่ายสวัสดิการ
1 .  อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว  กรรมการ
2 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการ
3 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
 
ฝ่ายเหรัญญิก
1 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
2 .  ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช  กรรมการ
3 .  นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี  กรรมการ
 
ฝ่ายทะเบียน
1 .  รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง  กรรมการ
3 .  รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.พิกุล บุญช่วง  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  กรรมการ
7 .  รศ. ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ  กรรมการ
 
ฝ่ายการแสดง
1 .  ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 28 ธันวาคม 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th