KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 509/2548
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทนาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 3696/2548 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2548 อธิการบดีได้มีคำสั่ง บรรจุ นางสาวสุพีรญา แสงกลม วุฒิปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) จากสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ เป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (พนักงานประจำเต็มเวลา) และให้ทดลองปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,890 บาท ตำแหน่งเลขที่ 1270 สังกัดหน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงาน เลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2548 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 นั้น เพื่อให้การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยดังกล่าวเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็น คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของ นางสาวสุพีรญา แสงกลม ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการ
4 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
5 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
6 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการฯ ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ตามประกาศ ก.บ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 29 มีนาคม 2543 และฉบับที่ 3 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2546 โดยให้มีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยทุก 4 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2548 เป็นต้นไป เมื่อครบระยะเวลาทดลองปฏิบัติงาน 1 ปีแล้ว ให้นำเสนอผลการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานต่อ ก.บ. มหาวิทยาลัยต่อไป

สั่ง ณ วันที่ : 21 ธันวาคม 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th