KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 507/2548
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสานสัมพันธ์ อาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษา ประจำปี 2548วัตถุประสงค์ :ด้วยที่ประชุมอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ สมัยที่ 28/2547-2548 ได้อนุมัติให้จัดโครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษา ประจำปี 2548 ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2548 เวลา 16.00 - 23 .00 น. ณ สนามกีฬาหลังหอนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ นั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ 2530 จึงแต่งตั้งบุคลต่อไปนี้เป็น "คณะกรรมการโครงการสานสัมพันธ์ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ประจำปี 2548 " ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ที่ปรึกษา
3 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ที่ปรึกษา
 
ประธาน
1 .  ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  รองประธานกรรมการ
3 .  รศ. ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ  รองประธานกรรมการ
4 .  ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงอมรรัชช์ งามสวย  เลขานุการ
 
เหรัญญิก
1 .  ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
2 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
3 .  นางสหพร วงศ์ทิพย์  กรรมการ
 
ฝ่ายพิธีการและกำกับการแสดง
1 .  ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการ
2 .  ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ  กรรมการ
3 .  นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี  กรรมการ
4 .  ผศ.สุวิท อินทอง  กรรมการ
 
ฝ่ายพิธีการ
1 .  ผศ. ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง  กรรมการ
2 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง  กรรมการ
3 .  ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงฐิติมา สุขเลิศตระกูล  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ  กรรมการ
5 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
 
ฝ่ายการแข่งขันเกมส์ และกีฬา
1 .  ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง  กรรมการ
2 .  นางสาวถิรนันท์ ปาลี  กรรมการ
3 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
 
ฝ่ายนันทนาการและการแสดง
1 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต  กรรมการ
3 .  นางรัชนี ทีปกากร  กรรมการ
4 .  ผศ.สุวิท อินทอง  กรรมการ
 
ฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่ม
1 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
2 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
3 .  รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
4 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
5 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
 
ฝ่ายสถานที่ ยานพาหนะ และเวที
1 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  กรรมการ
2 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
5 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
6 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
 
ฝ่ายโสตฯ แสงเสียง และถ่ายรูป
1 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
2 .  ผศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
3 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
4 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
 
ฝ่ายของรางวัล
1 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
4 .  นางสาวอรณี อุตรศรี  กรรมการ
 
ฝ่ายสวัสดิการ
1 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ  กรรมการ
3 .  นายบุญเป็ง เชิดลำ  กรรมการ
 
ฝ่ายประเมินผล
1 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
2 .  อ.สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 20 ธันวาคม 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th