KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สพน.401/2548
เรื่อง ประกาศสาขาภาคเหนือ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงาน ประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2548วัตถุประสงค์ :เนื่องด้วย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2548 เรื่อง เพิ่มค่า..เพิ่มคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาล ระหว่างวันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2548 เวลา 08.00- 16.30 น. ณ โรงแรม ปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้การดำเนินดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการดำเนินโครงการและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ

รายนาม :
2. เลขานุการ
1 .  ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงอมรรัชช์ งามสวย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
3. ฝ่ายเอกสารและประเมินผล
1 .  ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงอมรรัชช์ งามสวย  กรรมการ
 
5. ฝ่ายอาหาร สถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
 
6. ฝ่ายพิธีกร พิธีการ ประชาสัมพันธ์ และต้อนรับ
1 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
 
7. ฝ่ายจัดทำโปสเตอร์
1 .  ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงอมรรัชช์ งามสวย  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th