KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3607/2548
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันสมทบ ของคณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาของสถาบันสมทบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีคุรภาพและมาตรฐาน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญยัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ 2530 และข้อ 7.5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยสถาบันสมทบ พ.ศ 2538 มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรให้

รายนาม :
ประธานอนุกรรมการ
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
 
อนุกรรมการ
1 .  ผศ. ดร.พวงพยอม ปัญญา  กรรมการ
2 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
3 .  อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
 
อนุกรรมการและเลขานุการ
1 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  เลขานุการ
2 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  ผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :
ให้คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ควบคุม กำกับ ดูแลมาตรฐานการศึกษาของสถาบันสมทบโดยยึดปณิธาน นโยบาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องของคณะพยาบาลศาสตร์และมหาวิทยาลัยเป็นหลัก
2. พิจารณาและประเมินหลักศุตร ความเหมาะสมในการจัดการศึกษา และการบริหารงานของสถาบันสมทบ
3. เสนอแนะวิธีดำเนินการในการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชากรของสถาบันสมทบ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานทางวิชาการ
4. ประสานงานด้านการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันสมทบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัย
5. ติดตามและประเมินผลการดำเนิงานสถาบันสมทบ แล้วรายงานผลต่อคระกรรมการประจำสถาบันสมทบทุกภาคการศึกษาปกติ โดยดำเนินการเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษาปกติ
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คระกรรมการประจำสถาบันมสทบมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th