KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3431/2548
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดงานวันวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2131/2548 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2548 ได้แต่งตั้งคระกรรมการจัดงานวันวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีหน้ารที่รับผิดชอบการจัดงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2548 นั้น เพื่อให้มีการดำเนินงานของคณะกรรมการมีความคล่องตัว และมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ดังนั้นอาสัยอำนาจตามมาตรา 18 และ21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พุทธศักราช 2530 จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ต้อนรับและพิธีการ เพิ่มเติม จำนวน 34 ท่านได้แก่

รายนาม :
1 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  กรรมการ
3 .  นางสาวสุทธิดา ช่างสม  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th