KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 488/2548
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการการพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการกับการบริหารการจัดการภาครัฐวัตถุประสงค์ :ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ โดยคณะกรรมการพัฒนาอาจารย์และบุคคล กำหนดจัดโครงการเรื่องการพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการกับการบริหารการจัดการภาครัฐ ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม 2548 เวลา 13.00 - 16.30 น . ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการฯดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ 2530 จึงแต่งตั้งบุคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการเรื่องการพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการกับการบริหารการจัดการภาครัฐ ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  ที่ปรึกษา
 
ประธานคณะกรรมการ
1 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการและเลขานุการ
3 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการและเลขานุการ
4 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการและเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสาร และลงทะเบียน
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
6 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประสานงานและประชาสัมพันธ์
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
3 .  นายบุญศรี ใจคำ  กรรมการ
4 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการ
5 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
6 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  กรรมการ
2 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
3 .  อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายบุญเป็ง เชิดลำ  กรรมการ
2 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
3 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
4 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
5 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
3 .  นายบุญเป็ง เชิดลำ  กรรมการ
4 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th