KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3433/2548
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิธีมอบรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้จัดให้มีงานพิธีทำบุญวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่พิธีมอบรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช้างทองคำ และโล่ประกาศเกียรติคุณ และงานเลี้ยงแสดงความยินดีผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ ประจำปี 2549 ในวันพุธ ที่ 25 มกราคม 2549 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้การดำเนินการจัดพิธีดังกล่าวเป็นต้นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชยงใหม่ พ.ศ 2530 จึงแต่งตั้งคระกรรมการดำเนินงานพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิธีมอบรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโล่ประกาศเกียรติคุณ และงานเลี้ยงแสดงความยินดีผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ ประจำปี 2549 ดังนี้

รายนาม :
รองประธานกรรมการ
1 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  รองประธานกรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th