KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 199/2545
เรื่อง ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 267/2544 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2544 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร โดยให้มีวาระดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2544 เป็นต้นมานั้น เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาอาจารย์และบุคคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นผลดีต่อทางราชการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงให้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวที่อ้างถึงข้างต้น และแต่ตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะกรรมการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์
1 .  รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  ประธานกรรมการ
2 .  รศ.วรรณวิไล ชุ่มภิรมย์  ที่ปรึกษา
3 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
4 .  รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล  กรรมการ
6 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
7 .  ผศ.ศรีนวล วิวัฒน์คุณูปการ  กรรมการ
8 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
9 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :1. จัดปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรใหม่ของคณะฯ 2. วางแผนและดำเนินการพัฒนาสักยภาพในการทำงานของอาจารย์แต่ละบุคคลอย่างต่อเนื่อง 3. ส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการทำงานของอาจารย์และบุคลากรของคณะฯ 4. ประสานงานกับภาควิชาและหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร 5.หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ : 12 เมษายน 2545                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th