KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 474/2548
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศทางการศึกษาพยาบาลวัตถุประสงค์ : (br)ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 159/2546 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2546 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศทางการศึกษาพยาบาล โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2546 (br) เป็นต้นมา นั้น (br)เนื่องจากวาระการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศทางการศึกษาพยาบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศทางการศึกษาพยาบาล ประกอบด้วย(br)

รายนาม :
ประธานกรรมการ
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  กรรมการ
4 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กรรมการ
6 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
8 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
9 .  รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  กรรมการ
10 .  รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  กรรมการ
11 .  รศ.วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล  กรรมการ
12 .  ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
13 .  รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  กรรมการ
14 .  ผศ.สุนีย์ จันทร์มหเสถียร  กรรมการ
15 .  ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
16 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
17 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
18 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
19 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการและเลขานุการ
20 .  นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
ผู้จัดการศูนย์ฯ
 
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th