KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 465/2548
เรื่อง ยกเลิกและตั้งแต่งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 71/2547 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2548 แต่งตั้งคณะกรรมการประกัน คุณภาพการศึกษา ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา การกำหนด มาตรฐานขั้นต่ำและขั้นสูงและเงื่อนไขเวลาที่จะต้องบรรลุ รวมทั้งกำหนดกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ คณะพยาบาลศาสตร์เป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัย โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2548เป็นต้นมานั้น เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำคณะพยาบาล- ศาสตร์ ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงให้ ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวที่อ้างถึง ข้างต้น และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.ชมนาด พจนามาตร์  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
7 .  ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ  กรรมการ
8 .  รศ.นันทา เล็กสวัสดิ์  กรรมการ
9 .  ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
10 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
11 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
12 .  ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการ
13 .  ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  กรรมการ
14 .  รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  กรรมการ
15 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
16 .  รศ.ลาวัลย์ สมบูรณ์  กรรมการ
17 .  ผศ.วิมล ธนสุวรรณ  กรรมการ
18 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
19 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
20 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
21 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
22 .  รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  กรรมการ
23 .  รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  กรรมการ
24 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
25 .  ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
26 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
27 .  รศ. มล.อัครอนงค์ ปราโมช  กรรมการ
28 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
29 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
30 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
31 .  รศ.อำไพ ชนะกอก  กรรมการ
32 .  ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช  กรรมการและเลขานุการ
33 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th