KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 458/2548
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (นักวิชาการพัสดุ)วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 3143/2548 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2548 อธิการบดีได้มีคำสั่ง บรรจุ นายวัชรา เชิดลำ วุฒิปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต(เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ) จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (พนักงานประจำเต็มเวลา) และให้ทดลองปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,890 บาท ตำแหน่งเลขที่ 1269 สังกัดหน่วยพัสดุ งานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2548 ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2549 นั้น เพื่อให้การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยดังกล่าวเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็น คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของ นายวัชรา เชิดลำ ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
4 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
5 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
6 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  กรรมการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการฯ ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ตามประกาศ ก.บ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 29 มีนาคม 2543 และฉบับที่ 3 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2546 โดยให้มีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยทุก 4 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2548 เป็นต้นไป เมื่อครบระยะเวลาทดลองปฏิบัติงาน 1 ปีแล้ว ให้นำเสนอผลการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานต่อ ก.บ. มหาวิทยาลัยต่อไป

สั่ง ณ วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th