KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 449/2548
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการเรื่อง การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล”วัตถุประสงค์ :ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ จะได้จัดประชุมวิชาการเรื่อง “การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล” ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2549 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ นั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการเรื่อง “การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล”ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ  ที่ปรึกษา
2 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
3 .  รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์  ที่ปรึกษา
 
ประธานคณะกรรมการ
1 .  รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  รองประธานกรรมการ
3 .  รศ.สุธิศา ล่ามช้าง  กรรมการและเลขานุการ
4 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
5 .  นางสาวสุทธิดา ช่างสม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
6 .  นางอนุสรา ต๊ะพรหม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกรและพิธีการ
1 .  ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายดำเนินการประชุม
1 .  รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา  กรรมการ
3 .  รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ  กรรมการ
6 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  กรรมการ
7 .  ศ. ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  กรรมการ
8 .  อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์  กรรมการ
9 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
10 .  ผศ. ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง  กรรมการ
11 .  รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการ
12 .  ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  กรรมการ
13 .  รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
14 .  ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  กรรมการ
15 .  อ.รังสิมา โตสงวน  กรรมการ
16 .  รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล  กรรมการ
17 .  รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  กรรมการ
18 .  ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข  กรรมการ
19 .  ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  กรรมการ
20 .  รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร  กรรมการ
21 .  ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์  กรรมการ
22 .  ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง  กรรมการ
23 .  ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
24 .  ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล  กรรมการ
25 .  ผศ.สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์  กรรมการ
26 .  นางสาวสุทธิดา ช่างสม  กรรมการ
27 .  อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
28 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
29 .  อ.อัศวินี นามะกันคำ  กรรมการ
30 .  รศ.อำไพ ชนะกอก  กรรมการ
31 .  ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  คณะดำเนินงาน
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและลงทะเบียนเสนอผลงานวิจัยกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
1 .  ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  กรรมการ
2 .  อ.ดร.จิตตวดี เหรียญทอง  กรรมการ
3 .  ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงฐิติมา สุขเลิศตระกูล  กรรมการ
4 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการ
6 .  รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการ
7 .  อ.ลลิดา นพคุณ  กรรมการ
8 .  นางสาวสุทธิดา ช่างสม  กรรมการ
9 .  นางอนุสรา ต๊ะพรหม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนเสนอผลงานวิจัย
1 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
2 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  กรรมการ
6 .  รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการ
7 .  นายธีระ พันธุ์เพ็ง  กรรมการ
8 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
9 .  รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  กรรมการ
10 .  ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์  กรรมการ
11 .  รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู  กรรมการ
12 .  อ.สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
2 .  นางสาวกฤติยา ศักดิ์ศรีสถาพร  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
5 .  อ.ดร.นาดา ลัคนหทัย  กรรมการ
6 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
7 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสาร
1 .  ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ  กรรมการ
3 .  ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง  กรรมการ
5 .  อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ  กรรมการ
6 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
7 .  นายประสิทธิ์ เมืองมูล  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี  กรรมการ
9 .  อ.วราพร สุนทร  กรรมการ
10 .  ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ  กรรมการ
11 .  นางสาวสุทธิดา ช่างสม  กรรมการ
12 .  รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
2 .  นางสาวขนิษฐา ตนาวรรณ  กรรมการ
3 .  ศ. ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  กรรมการ
4 .  รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
5 .  รศ.นันทา เล็กสวัสดิ์  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.พวงพยอม ปัญญา  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการ
9 .  ผศ.วิมล ธนสุวรรณ  กรรมการ
10 .  รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  กรรมการ
11 .  รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  กรรมการ
12 .  รศ. มล.อัครอนงค์ ปราโมช  กรรมการ
13 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
14 .  รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหาร
1 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
2 .  รศ.มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
3 .  ผศ.ยุภาพร ลิ้มโฆษิต  กรรมการ
4 .  รศ.วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล  กรรมการ
5 .  ผศ.สุนีย์ จันทร์มหเสถียร  กรรมการ
6 .  นางอนุสรา ต๊ะพรหม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประมวลผลการประชุม
1 .  ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
3 .  ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
5 .  อ.ดร.อวยพร ตัณมุขยกุล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประเมินผล
1 .  ผศ. ดร.พันทิพย์ จอมศรี  กรรมการ
2 .  รศ.พูนทรัพย์ โสภารัตน์  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิจารณาบทคัดย่อ
1 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.จรัสศรี เย็นบุตร  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
5 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  กรรมการ
6 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
7 .  รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  กรรมการ
8 .  รศ. ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ  กรรมการ
9 .  ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  กรรมการ
10 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
11 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  คณะดำเนินงาน
 
กรรมการฝ่ายโปสเตอร์
1 .  ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง  กรรมการ
2 .  อ.ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  กรรมการ
3 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
4 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต  กรรมการ
6 .  ผศ.สุวิท อินทอง  กรรมการ
7 .  ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงอมรรัชช์ งามสวย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่านโสตทัศนูปกรณ์ และสถานที่
1 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
2 .  นางสาวกฤติยา ศักดิ์ศรีสถาพร  กรรมการ
3 .  นายกิตติศักดิ์ คำมา  กรรมการ
4 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
5 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
7 .  นายธีระ พันธุ์เพ็ง  กรรมการ
8 .  นายบุญเป็ง เชิดลำ  กรรมการ
9 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
10 .  รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  กรรมการ
11 .  อ.สถิตย์ วงศ์สุรประกิต  กรรมการ
12 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
13 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
4 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
1 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
2 .  นางพวงหยก ชัยมิตร  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
4 .  นางสหพร วงศ์ทิพย์  กรรมการ
5 .  นางอนุสรา ต๊ะพรหม  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 28 ตุลาคม 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th