KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 448/2548
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาพยาบาลปีที่ 2 (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ)วัตถุประสงค์ :ด้วยฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ จะได้จัด โครงการพัฒนานักศึกษา เรื่อง เรียนพยาบาลด้วยปัญญานำพาสู่ความสำเร็จ สำหรับนักศึกษาพยาบาล ปีที่ 2 (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) ในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2548 ณ อิมพิเรียลเชียงใหม่- รีสอร์ท อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อให้การดำเนินการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาพยาบาลปีที่ 2 (หลักสูตรปกติและ หลักสูตรนานาชาติ) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการ ดังนี้

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ที่ปรึกษา
 
ประธาน
1 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ  รองประธานกรรมการ
3 .  นางสาวอรณี อุตรศรี  เลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผล
1 .  อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
3 .  อ.ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และเอกสาร
1 .  นางสาวจุไรรัตน์ ทาเขียว  กรรมการ
2 .  อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ  กรรมการ
3 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และสถานที่
1 .  ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า  กรรมการ
3 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  กรรมการ
3 .  อ.สถิตย์ วงศ์สุรประกิต  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
2 .  นางสาวอรณี อุตรศรี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหาร
1 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 26 ตุลาคม 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th