KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 439/2548
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหลักสูตร Nutrition for Maternal and Chid Healthวัตถุประสงค์ : (br) ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานความร่วมมือเพื่อการเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร)และองศ์การทุนเพื่อเด็กสหประชาชาติ (UNICEF)กำหนดจะจัดหลักสูตรNutrition for Maternal and Chid Health สำหรับผู้รับทุนนานาชาติ ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2548 ณ โรงแรมลานนาพาเลซ นั้น (br) (br) เพื่อให้การดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ 2530 จึงแต่งตั้งบุคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดหลักสูตร Nutrition for Maternal and Chid Health (br)

รายนาม :
ประธานกรรมการ
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  รองประธานกรรมการ
3 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการและเลขานุการ
4 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายวิชาการ
1 .  รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสาร
1 .  ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ  กรรมการ
2 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.พันทิพย์ จอมศรี  กรรมการ
 
กรรมการ ฝ่ายประเมินผลและจัดทำรายงาน
1 .  ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
3 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
1 .  นายเฉลิมชัย ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
2 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
3 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายยานพาหนะและโสตทัศนูปกรณ์
1 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
2 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
3 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
1 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
2 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 19 ตุลาคม 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th