KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 421/2548
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ การดำเนินงานการจัดสัมนา เรื่อง การสัมนาการจัดการสอนหลักสูตรพยาบาลมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ ปีการศึกษา 2548วัตถุประสงค์ :ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ โดยสาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ กำหนดจะจัดโครงการสัมมนาเรื่อง”การสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต” ในวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2548 เวลา 08.00-16.30 น. ณ Life Up Long Stay Resort and Spa นั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “การสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาล ศาสตรมหาบัณฑิต” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการและเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นางมธุดา ศิรประเสริฐ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสาร และลงทะเบียนและประเมินผล
1 .  นางมธุดา ศิรประเสริฐ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหาร
1 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 10 ตุลาคม 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th