KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 394/2548
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2548วัตถุประสงค์ :ด้วยคณะกรรมการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ ร่วมกับคณะกรรมการที่ประชุมอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ จะจัดโครงการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2548 ในวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2548 ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคารเรียน 1 คณะพยาบาลศาสตร์ นั้น

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ที่ปรึกษา
3 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ที่ปรึกษา
 
ประธาน
1 .  ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  รองประธานกรรมการ
3 .  รศ. ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ  รองประธานกรรมการ
4 .  ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงอมรรัชช์ งามสวย  เลขานุการ
5 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  ผู้ช่วยเลขานุการ
 
ฝ่ายเหรัญญิก
1 .  ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
 
ฝ่ายพิธีกร
1 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง  กรรมการ
 
ฝ่ายพิธีการ
1 .  ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการ
2 .  อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี  กรรมการ
3 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
ฝ่ายต้อนรับ
1 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
2 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
4 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
 
ฝ่ายของที่ระลึก
1 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
2 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ  กรรมการ
 
ฝ่ายทะเบียนและประเมินผล
1 .  อ.สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม  กรรมการ
2 .  ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงอมรรัชช์ งามสวย  กรรมการ
3 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
 
ฝ่ายการแสดง
1 .  ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต  กรรมการ
3 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
4 .  นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี  กรรมการ
5 .  ผศ.สุวิท อินทอง  กรรมการ
 
ฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่ม
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  นางจันทร์สม วงค์คำ  กรรมการ
3 .  รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
4 .  นางวนิดา สังขรัตน์  กรรมการ
5 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
 
ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
2 .  ผศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
3 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
4 .  อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
5 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
 
ฝ่ายอาคารสถานที่ และยานพาหนะ
1 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง  กรรมการ
5 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
6 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
 


หน้าที่ :เพื่อให้การดำเนินการจัดโครงการฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญยัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น คระกรรมการโครงการมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2548 ประกอบด้วย

สั่ง ณ วันที่ : 19 กันยายน 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th