KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 389/2548
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ : บนเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพการพยาบาล สำหรับนักศึกษาพยาบาลปีที่ 4 และนักศึกษาพยาบาลต่อเนื่องปีที่ 2วัตถุประสงค์ :ด้วย ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ จะได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ : บนเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพการพยาบาล สำหรับนักศึกษาพยาบาลปีที่ 4 และนักศึกษาพยาบาลต่อเนื่องปีที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2548 ณ ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อให้การดำเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ : บนเส้นทางความก้าวหน้า ในวิชาชีพการพยาบาล สำหรับนักศึกษาพยาบาลปีที่ 4 และนักศึกษาพยาบาลต่อเนื่องปีที่ 2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการดังนี้

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข  ประธานกรรมการ
2 .  อ.สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม  รองประธานกรรมการ
3 .  อ.สถิตย์ วงศ์สุรประกิต  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข  กรรมการ
 
เลขานุการ
1 .  นางสาวอรณี อุตรศรี  เลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
1 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
2 .  อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ  กรรมการ
3 .  อ.ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล
1 .  นางสาวจุไรรัตน์ ทาเขียว  กรรมการ
2 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ  กรรมการ
4 .  อ.สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
2 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่
1 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
2 .  นางประกายจันทร์ หอมคล้าย  กรรมการ
3 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
2 .  นางสาวจุไรรัตน์ ทาเขียว  กรรมการ
3 .  นางสาวอรณี อุตรศรี  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 16 กันยายน 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th