KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 378/2548
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นองค์กรสร้างเสริมสุขภาพวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 353/2546, 428/2546 และ 21/2548 ลงวันที่ 9 กันยายน 2546, วันที่ 10 พฤศจิกายน 2546 และวันที่ 21 มกราคม 2548 ตามลำดับ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2546 เป็นต้นมานั้น เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการ ประกอบกับวาระการดำเนินงานของคณะกรรมการได้ครบวาระการดำเนินงานแล้ว ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ ให้เป็นองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  ที่ปรึกษา
2 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
3 .  รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  ที่ปรึกษา
4 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
3 .  ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง  กรรมการ
4 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
6 .  รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  กรรมการ
7 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
9 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
10 .  รศ.นันทา เล็กสวัสดิ์  กรรมการ
11 .  ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ  กรรมการ
12 .  อ.ดร.นาดา ลัคนหทัย  กรรมการ
13 .  ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม  กรรมการ
14 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
15 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
16 .  ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
17 .  รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  กรรมการ
18 .  รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  กรรมการ
19 .  รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  กรรมการ
20 .  ผศ.วิมล ธนสุวรรณ  กรรมการ
21 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
22 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
23 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
24 .  ผศ.สุวิท อินทอง  กรรมการ
25 .  รศ. มล.อัครอนงค์ ปราโมช  กรรมการ
26 .  ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการและเลขานุการ
27 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 9 กันยายน 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th