KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2532/2548
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน Chiangmai University International Day ครั้งที่ 3วัตถุประสงค์ :ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดงาน Chiangmai University International Day : Friends beyond Frontiers ครั้งที่ 3 ในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2548 ณ บริเวณลานด้านหน้าสำนักหอสมุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยออกสู่สาธารณชน สร้างความเข้าใจและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างชาวต่างประเทศและชาวไทยที่ศึกษาและปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และเพื่อสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย นั้น
เพื่อให้การจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 และ 21 (1)แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรับผิดชอบการจัดงานดังกล่าว ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
1 .  ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  คณะทำงาน
 
คณะทำงานฝ่ายจัดการแสดงและอาหาร
1 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  คณะทำงาน
 


หน้าที่ :คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
1จัดเตรียมและดำเนินการ เพื่อให้พิธีเปิดการดำเนินกิจกรรมของงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง
2.เป็นฝ่ายต้อนรับและให้ข้อมูลแก่ผู้มาร่วมงาน
3.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดงาน แถลงข่าวและการบันทึกบรรยากาศการจัดงาน
4.ติดตั้งเครื่องเสียงและเครื่องมือโสตทัศนูกรณ์
5.อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
คณะทำงานฝ่ายจัดการแสดงและอาหาร
1.กำหนดรายการแสดงและการละเล่น โดยจัดลำดับให้เหมาะสม เพื่อให้การแสดง/การละเล่นดำเนินไปอย่างต่อเนื่องในเวลาที่กำหนด
2.จัดให้มีพิธีกร เพื่อดำเนินรายการพิธีเปิด รายการแสดง/การละเล่น โดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3.จัดให้มีคูหาวัฒนธรรม/อาหารของนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ

สั่ง ณ วันที่ : 7 กันยายน 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th