KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 361/2548
เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการโครงการตำราวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 463/2546 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2546 แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย (ผู้ช่วยคณบดี) และรองศาสตราจารย์ประยงค์ ลิ้มตระกูล เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการโครงการตำรา โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2546 เป็นต้นมานั้น เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย ได้พ้นวาระการดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดี และ รองศาสตราจารย์ประยงค์ ลิ้มตระกูล ได้พ้นวาระการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานบริการพยาบาลแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการโครงการตำราเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และบริการวิชาการ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการโครงการตำรา ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายนาม :
ที่ปรึกษาโครงการ
1 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ที่ปรึกษา
 


สั่ง ณ วันที่ : 5 กันยายน 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th