KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 357/2548
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานวิชาการ (คณาจารย์)วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 2346/2548 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2548 อธิการบดีได้มีคำสั่ง บรรจุ อาจารย์ลลิดา นพคุณ วุฒิปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์)จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (พนักงานประจำเต็มเวลา) และให้ทดลองปฏิบัติงานในตำแหน่งอาจารย์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,080 บาท ตำแหน่งเลขที่ 454 สังกัดภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ปฏิบัติงานภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2548 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2549 นั้น เพื่อให้การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542 และตามประกาศ ก.บ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการจ้าง อัตราค่าจ้าง และการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 2 มีนาคม 2548 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็น คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของ อาจารย์ ลลิดา นพคุณ ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  รศ.นันทา เล็กสวัสดิ์  กรรมการ
3 .  รศ.ลาวัลย์ สมบูรณ์  กรรมการ
4 .  ผศ.สุนีย์ จันทร์มหเสถียร  กรรมการ
5 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  ผู้ช่วยเลขานุการ
6 .  ผศ.ทิพพาพร ตังอํานวย  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการฯ ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ประสิทธิภาพการสอนและการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เมื่อครบระยะเวลาทดลองปฏิบัติงาน 1 ปีแล้ว ให้นำเสนอผลการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อไป สั่ง ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2548

สั่ง ณ วันที่ : 31 สิงหาคม 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th