KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 337/2548
เรื่อง ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 11/2548 ลงวันที่ 12 มกราคม 2548 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2548 เป็นต้นมานั้น เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงให้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวที่อ้างถึงข้างต้น และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการ
4 .  ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
7 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
9 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
10 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการและเลขานุการ
11 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1) จัดปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรใหม่ของคณะฯ 2) วางแผนและดำเนินการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของอาจารย์และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 3) ส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการทำงานของอาจารย์และบุคลากรของคณะฯ 4) ประสานงานกับภาควิชาและหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร 5) หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 22 สิงหาคม 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th