KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 335/2548
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมเชิงปฎิบัติการ “การทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก”วัตถุประสงค์ :ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2548 ณ ห้อง NT201 ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ นั้น เพื่อให้การดำเนินงานจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  ที่ปรึกษา
2 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  เลขานุการ
3 .  ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  ผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผลและลงทะเบียน
1 .  รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการ
2 .  นางมยุรี ทองคำ  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางมยุรี ทองคำ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่ และยานพาหนะ อาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 22 สิงหาคม 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th