KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 313/2548
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการห้องสมุดวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 234/2546 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2546 แต่งตั้งคณะกรรมการห้องสมุด โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2546 เป็นต้นมานั้น
เนื่องจากวาระการดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการของห้องสมุดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการห้องสมุด ประกอบด้วย


รายนาม :
ประธานกรรมการ
1 .  ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ.ทิพพาพร ตังอํานวย  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการ
4 .  ผศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
5 .  ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  กรรมการ
6 .  รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  กรรมการ
7 .  รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  กรรมการ
9 .  รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล  กรรมการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของห้องสมุด
2) ให้ข้อเสนอแนะในการประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนางานของห้องสมุด
3) กำหนดแนวทางและดำเนินการคัดเลือกตำรา วารสาร และฐานข้อมูลเข้าห้องสมุด
4) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


สั่ง ณ วันที่ : 29 กรกฏาคม 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th