KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 291/2546
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :ด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ไ้ดมีมติเห็นชอบให้มีการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.ประคิณ สุจฉายา  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  กรรมการ
4 .  ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว  กรรมการ
5 .  ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ  กรรมการ
6 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  กรรมการ
7 .  รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง  กรรมการ
9 .  รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  กรรมการ
10 .  รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  กรรมการ
11 .  อ.ดร.อวยพร ตัณมุขยกุล  กรรมการ
12 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
13 .  รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  กรรมการและเลขานุการ
14 .  ผศ. ดร.จรัสศรี เย็นบุตร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 21 กรกฏาคม 2546                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th