KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 305/2548
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการประชุมสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา “การเขียนบทความทางวิชาการและการนำเสนอผลงานการวิจัยสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา”วัตถุประสงค์ :ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ โดยฝ่ายบัณฑิตศึกษา กำหนดจะจัดโครงการประชุมสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง “การเขียนบทความทางวิชาการและการนำเสนอผลงานการวิจัยสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา” ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2548 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ นั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการประชุมสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง “การเขียนบทความทางวิชาการและการนำเสนอผลงานการวิจัยสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการและเลขานุการ
3 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  นางสาวจุฑามาศ ถนอมถิ่น  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล
1 .  ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ  กรรมการ
2 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
3 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
4 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
5 .  นางมธุดา ศิรประเสริฐ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
1 .  นางสาวจุฑามาศ ถนอมถิ่น  กรรมการ
2 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
3 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
4 .  นางมธุดา ศิรประเสริฐ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นางสาวจุฑามาศ ถนอมถิ่น  กรรมการ
2 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
2 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
3 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
4 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
2 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
3 .  นางประกายจันทร์ หอมคล้าย  กรรมการ
4 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 25 กรกฏาคม 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th