KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 9/2548
เรื่อง คำสั่งสภาการพยาบาล เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ในคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุม การประชุมการวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 3วัตถุประสงค์ :ตามที่ สภาการพยาบาล ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ เพื่อสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลโดยตลอด และได้กำหนดให้จัดกิจกรรมการประชุมวิชาการทางการพยาบาลแหงชาติเป็นประเพณีทุก ๆ 4 ปี เริ่มตั้งแต่การจัดประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 1 เมื่อปี พ.ศ.2539 และประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 2 เมื่อปี พ.ศ.2544 สำหรับในปี พ.ศ.2548 นี้ ครบวาระที่สภาการพยาบาลกำหนดการจัดประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิดได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่ หรือดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อให้มองเห็นภาพรวมของความก้าวหน้าในการสร้างความรู้จากงานวิจัย อันเป็นประโยชน์กับการปฏิบัติ และยังได้สร้างเครือข่ายของนักวิจัยต่อไปในอนาคต
เพื่อให้การดำเนินการเตรียมการจัดประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23(1) (ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 นายกสภาการพยาบาล จึงมีคำสั่งบุคคลเป็นคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ในคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมการวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 3 คือ

รายนาม :
คณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุม
1 .  ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ  ที่ปรึกษา
2 .  รศ. ดร.ประคิณ สุจฉายา  กรรมการ
3 .  ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว  กรรมการ
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายเอกสารและประมวลการประชุม
1 .  รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการ
2 .  ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายคัดกรองบทคัดย่อ
1 .  รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  กรรมการ
 


หน้าที่ :คณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมมีหน้าที่ ดังนี้ 1.อำนวยการและสนับสนุนให้การจัดการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 2.ประสานงานกับอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ

สั่ง ณ วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th