KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 303/2548
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย)วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 2147/2548 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2548 อธิการบดีได้มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง นางสาวสุทธิดา ช่างสม วุฒิปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วิจัยประชากรและสังคม) จากมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งผ่านการทดลองปฏิบัติงานมาแล้ว 1 ปี เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (พนักงานประจำเต็มเวลา) โดยมีสัญญาจ้างเป็นเวลา 3 ปี ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,310 บาท ตำแหน่งเลขที่ 1007 สังกัดงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2548 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2551 นั้น
เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542 และประกาศ ก.บ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2545 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ นางสาวสุทธิดา ช่างสม ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  กรรมการ
5 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
6 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตามที่ ก.บ.กำหนด และให้มีการประเมินผลงานทุกปี นับตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2548 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานประจำของมหาวิทยาลัย

สั่ง ณ วันที่ : 25 กรกฏาคม 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th