KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1917/2548
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการนำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่การเป็นมหาวิทยาลัยมาตรฐานโลกวัตถุประสงค์ :ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เนินการจัดสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2548 เรื่องการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่มตราฐานระดับโลก (World Class Chiangmai University) ขึ้นในวันที่ 10 เมษายน 2548 ณ สำนักบริการวิชาการ และในวันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2548 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก นั้น
เพื่อให้การนำเอาผลการสัมมนา เรื่อง World Class Chiangmai University ขยายไปสู่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนำไปสู่การปฏิบัติให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยมาตรฐานโลก อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 และ 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่การเป็นมหาวิทยาลัยมาตรฐานโลก ดังต่อไปนี้

รายนาม :
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  กรรมการ
 


หน้าที่ :โดยให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ ศึกษาและวิเคราะห์ผลการสัมมนาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2548 เพื่อจัดทำเป็นแนวทางปฏิบัติตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานนำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปสู่มหาวิทยาลัยมาตรฐานระีดับโลก แล้วนำเสนออธิการต่อไป

สั่ง ณ วันที่ : 24 มิถุนายน 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th