KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2757/2544
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 2379/2540 ลงวันที่ 22 กัยายน 2540 แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์วันเพ็ญ เอี่ยมจ้อย ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจาีรย์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2540 เป็นต้นมานั้น
บัดนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ รายงานว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันเพ็ญ เอี่ยมจ้อย ได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาดังดล่าวจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ในวันที่ 17 ตุลาคม 2544
ฉะนั้น เพื่อให้การบริหารงานในภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้บังคับบัญชารับผิดชอบในงานภาควิชา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15(8) มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2544 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2544 จึงแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ นันทา เล็กสวัสดิ์ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ระดับ 9 ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์

รายนาม :
1 .  รศ.นันทา เล็กสวัสดิ์  คณะดำเนินงาน
 


หน้าที่ :ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2544 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 1 ตุลาคม 2544                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th