KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 271/2548
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดพิธีหล่อเทียนพรรษาวัตถุประสงค์ : ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา จะจัดโครงการหล่อเทียนพรรษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2548 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคี ระหว่างบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อนำเข้าร่วมการสมโภชเทียนพรรษา และถวายวัด ในระหว่างวันที่ 4-12 กรกฎาคม 2548 นั้น เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการฯดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความ ในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะทำงานจัดพิธี หล่อเทียนพรรษา ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ที่ปรึกษา
3 .  รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  ที่ปรึกษา
 
ประธาน
1 .  อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  คณะทำงาน
3 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  คณะทำงาน
4 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  คณะทำงาน
5 .  ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ  คณะทำงาน
6 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  คณะทำงาน
7 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  คณะทำงาน
8 .  นางพรพิมล มาภักดี  คณะทำงาน
9 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  คณะทำงาน
10 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  คณะทำงาน
11 .  นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี  คณะทำงาน
12 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  คณะทำงาน
13 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  คณะทำงาน
14 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  คณะทำงาน
15 .  นางอารี ประไพตระกูล  คณะทำงาน
 
เลขานุการ
1 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  เลขานุการ
2 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  ผู้ช่วยเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 4 กรกฏาคม 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th