KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 224/2548
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2548วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดูแลให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2548 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น อาจารย์ประจำนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2548 ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว  คณะดำเนินงาน
2 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  คณะดำเนินงาน
3 .  ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  คณะดำเนินงาน
4 .  ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ  คณะดำเนินงาน
5 .  อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์  คณะดำเนินงาน
6 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  คณะดำเนินงาน
7 .  อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ  คณะดำเนินงาน
8 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  คณะดำเนินงาน
9 .  ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข  คณะดำเนินงาน
10 .  อ.สถิตย์ วงศ์สุรประกิต  คณะดำเนินงาน
11 .  อ.สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม  คณะดำเนินงาน
 


หน้าที่ :ให้อาจารย์ประจำชั้นมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1.เป็นที่ปรึกษาของนักศึกษาในชั้นปีที่รับผิดชอบและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชั้นปี 2.สร้างความอบอุ่น ความคุ้นเคย รวมถึงความสามัคคีของนักศึกษาในชั้นปี และระหว่างชั้นปี 3.ประสานงานกับฝ่ายวิชาการของคณะฯและอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ 4.ประสานงานกับฝ่ายพัฒนานักศึกษา 5.วางแผนและดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปี 6.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ : 31 พฤษภาคม 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th