KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 250/2548
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นางสาวลัดดา แสนสีหา รหัสประจำตัว 4572178 นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลศสตร์วัตถุประสงค์ : ด้วย นางสาวลัดดา แสนสีหา รหัสประจำตัว 4572178 นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ และร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ได้ยื่นคำร้องขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์)

รายนาม :
1 .  ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  กรรมการ
3 .  ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ  กรรมการ
4 .  อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  กรรมการ
5 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
 


หน้าที่ :วันที่ 24 มิถุนายน 2548 เวลา 09.00 น. ณ. ห้องประชุมศูนย์วิจัยทางการพยาบาล ชั้น 3 อาคารเทพกวี กุสลเถระ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สั่ง ณ วันที่ : 16 มิถุนายน 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th