KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 239/2548
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์นิเทศการฝึกปฏิบัติงานนักศึกษานอกสถานที่ กระบวนวิชา 551392,551492,551495,551497 และ 551498วัตถุประสงค์ :ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ โดยภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ได้ทำการเปิดสอนกระบวนวิชา 551392”การฝึกปฏิบัติการพยาบาลชุมชน” กระบวนวิชา 551492 “การฝึกปฏิบัติงานการพยาบาลอนามัยชุมชน 2” กระบวนวิชา 551495 “การฝึกปฏิบัติงานการรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น” กระบวนวิชา 551497 “การฝึกปฏิบัติงานการพยาบาลอนามัยชุมชน 3” และกระบวนวิชา 551498 “การฝึกปฏิบัติงานบริการอนามัยเบ็ดเสร็จ” สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3,4 และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) ชั้นปีที่ 2 โดยการจัดการศึกษาในกระบวนวิชาดังกล่าว ได้จัดให้นักศึกษาออกฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ ณ โรงพยาบาลชุมชน สถานีอนามัย และชุมชนต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน 2548 – วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2549
เพื่อให้การควบคุมและนิเทศการฝึกปฏิบัติงานนักศึกษานอกสถานที่ กระบวนวิชา 551392, 551492, 551495, 551497 และ 551498 ดังกล่าว ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น อาจารย์ควบคุมและนิเทศการฝึกปฏิบัติงานนักศึกษานอกสถานที่ กระบวนวิชา 551392, 551492, 551495, 551497 และ 551498 ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ  คณะทำงาน
2 .  รศ. ดร.ชมนาด พจนามาตร์  คณะทำงาน
3 .  รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  คณะทำงาน
4 .  อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์  คณะทำงาน
5 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  คณะทำงาน
6 .  อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ  คณะทำงาน
7 .  รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  คณะทำงาน
8 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  คณะทำงาน
9 .  รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์  คณะทำงาน
10 .  ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  คณะทำงาน
11 .  ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  คณะทำงาน
12 .  อ.รังสิมา โตสงวน  คณะทำงาน
13 .  ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์  คณะทำงาน
14 .  รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  คณะทำงาน
15 .  ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  คณะทำงาน
16 .  ผศ.วารุณี แก่นสุข  คณะทำงาน
17 .  รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  คณะทำงาน
18 .  ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์  คณะทำงาน
19 .  รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  คณะทำงาน
20 .  ผศ.สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์  คณะทำงาน
21 .  ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  คณะทำงาน
22 .  ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์  คณะทำงาน
23 .  รศ.อำไพ ชนะกอก  คณะทำงาน
 


สั่ง ณ วันที่ : 9 มิถุนายน 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th