KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 192/2548
เรื่อง ขอยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ื 148/2546 ลงวันที่ 30 เมษายน 2546 เรื่องยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา คำสั่งที่ 210/2547 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2547 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา (เพิ่มเติม) และคำสั่งที่ 418/2547 ลงวันที่ 29 กันยายน 2547 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา(เพิ่มเติม) โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปีินั้น
เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารคณะและกรรมการพัฒนานักศึกษาได้หมดวาระการปฏิบัติงานในหน้าที่ ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการทุนการศึกษานักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการพัฒนานักสึกษา ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ.รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ  รองประธานกรรมการ
3 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  กรรมการ
5 .  อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว  กรรมการ
6 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  กรรมการ
9 .  ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ  กรรมการ
10 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
11 .  อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ  กรรมการ
12 .  อ.ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  กรรมการ
13 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
14 .  รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต  กรรมการ
15 .  ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข  กรรมการ
16 .  ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า  กรรมการ
17 .  อ.สถิตย์ วงศ์สุรประกิต  กรรมการ
18 .  ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
19 .  อ.สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม  กรรมการ
20 .  นางสาวอรณี อุตรศรี  กรรมการ
21 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1.วางแผนและดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนานักศึกษาทุกฃั้นปี
2.ประสานงานกับฝ่ายวิชาการและอาจารย์ที่ปรึกษา
3.เป็นที่ปรึกษาของกรรมการชั้นปีนักศึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่างๆของนักศึกษาโดยส่วนรวม
4.ประสานงานกับนักศึกษาให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของคณะฯ
5.สร้างความอบอุ่นใจและความคุ้นเคยตลอดจนสร้างความสามัคคีภายในกลุ่มนักศึกษา
6.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ : 19 พฤษภาคม 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th