KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1577/2548
เรื่อง มอบหมายให้ปฏิบัติงานหน้าที่ในหอพักนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดำเนินงานของหอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 มาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึง
1.มอบหมายให้อาจารย์สุธาทิพย์ อุปลาบัติ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
2.มอบหมายให้อาจารย์เดชา ทำดี ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติหน้าที่เป็นรองประธานอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
3.มอบหมายให้อาจารย์สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
4.มอบหมายให้อาจารย์ณัฐวรรณ สุวรรณ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
5.มอบหมายให้อาจารย์จิราภรณ์ สุกัณธา ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์


รายนาม :
1 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  ที่ปรึกษา
3 .  ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ  ที่ปรึกษา
4 .  อ.สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม  ที่ปรึกษา
5 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  รองประธานกรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 31 พฤษภาคม 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th