KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -
เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพิธีทำบุญสืบชะตาเมือง หน่วยพิธีประตูสวนดอกวัตถุประสงค์ :ด้วยเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้กำหนดให้มีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2548 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2548 และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดงานพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ณ หน่วยประตูสวนดอก
เพื่อให้การจัดงานพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ หน่วยพิธีประตูสวนดอก เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงเห็นสมควรคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน ดังนี้

รายนาม :
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ในการดำเนินงานพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก ประจำปี 2548 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สั่ง ณ วันที่ : 17 พฤษภาคม 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th