KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1433/2548
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานขององค์กรในกำกับมหาวิทยาลัยวัตถุประสงค์ :อนุสนธิจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2548 กำหนดให้อธิการบดีมีอำนาจกำกับดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการขององค์กรในกำกับให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์กรในกำกับนั้นๆ
เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรในกำกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตรมความในมาตรา 18 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 และข้อ 10 วรรคสองแห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรในกำกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2548 จึงแต่งตั้งบุคคลดังมีรายนามต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานขององค์กรในกำกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายนาม :
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  กรรมการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1.ติดตามการดำเนินงานขององค์กรในกำกับมหาวิทยาลัย
2.พิจารณารายงานประจำปีขององค์กรในกำกับมหาวิทยาลัยก่อนนำเสนออธิการบดี
3.พิจารณากลั้นกรองและให้ความเห็นต่ออธิการเกี่ยวกับการเสนอขอจัดตั้งองค์กรในกำกับมหาวิทยาลัย
4.ให้คณะกรรมการชุดนี้มีวาระ 2 ปี

สั่ง ณ วันที่ : 20 พฤษภาคม 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th