KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 55/2545
เรื่อง ยกเลิกคำสั่ง และแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุวัตถุประสงค์ :แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2544 เป็นต้นมานั้น
เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงการมอบหมายงาน ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงให้ ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวที่อ้างถึงข้างต้น และตั้งบุคคลากรดังต่อไปนี้เป็น

รายนาม :
คณะกรรมการโครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
1 .  รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  ที่ปรึกษา
3 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  ที่ปรึกษา
4 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
5 .  อ.ยุพิน กลิ่นขจร  รองประธานกรรมการ
6 .  ผศ. ดร.พวงพยอม ปัญญา  กรรมการ
7 .  อ.วชิรวรรณ สุวรรณไตรย์  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  กรรมการ
9 .  รศ.สมบัติ ไชยวัณณ์  กรรมการ
10 .  นางรัชนี ทีปกากร  ผู้ช่วยเลขานุการ
11 .  นางสมาพร โล่ห์สวัสดิ์กุล  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :1. จัดกิจกรรมบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ 2. ดำเนินกิจกรรมให้เอื้อต่อการเรียนการสอนและการวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 3. ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุกับหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง 4. ให้ความร่วมมือในกาดำเนินงานด้านผู้สูงอายุแก่ประชาชนทั่วไป 5. ให้ความร่วมมือและช่วยเหลืองานของชมรมอาวุโสสัมพันธ์ในโครงการฯ 6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2545                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th